Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Informoval o tom hovorca ZMOS Michal Kaliňák. V tomto roku by sa mal príjem z poplatkov za uloženie odpadov na skládku, ktorý nie je nebezpečný, znížiť z piatich eur za tonu na štyri eurá za tonu. Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku na nebezpečný odpad sa mení z 33 eur za tonu na 30 eur za tonu, vyplýva z návrhu envirorezortu.

ZMOS pripomína, že obyvatelia, na území ktorých sa skládka nachádza, sú vystavení nepriaznivému vplyvu skládky na ich životné prostredie. Po avizovanom uzatváraní približne 20 percent skládok budú na SR niektoré obce vystavované ešte vyššiemu nepriaznivému životnému prostrediu. Predchádzajúcim zákonom o poplatkoch za uloženie odpadov boli príjmy z poplatkov za uloženie odpadov zavedené ako finančný nástroj podpory pre tie obce, ktorých občania musia znášať nepriaznivé následky skládkovania na svojom území,” uvádza Kaliňák.

ZMOS preto žiada ponechať nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v pôvodnom znení. Príjmy Envirofondu sú tvorené z rôznych položiek. Výška poplatku za uloženie odpadu na skládku bola do roku 2018 v priemere päť eur za tonu. Medziročne výška poplatku, ktorý samosprávy zaplatia za uloženie odpadu, narastá, konštatuje Kaliňák. “V roku 2021 sa pohybuje v rozmedzí 11 až 33 eur za tonu odpadu uloženého na skládku s predpokladom nárastu v ďalších rokoch. Environmentálny fond preto disponuje vyšším príjmom z poplatkov za uloženie odpadov na skládke odpadov ako v predchádzajúcich rokoch,” približuje.

ZMOS tiež tvrdí, že okrem zníženia príjmu pre obce, na území ktorých sa nachádza skládka, sú už podľa aktuálne platnej legislatívy vylúčené z možnosti o požiadanie o príspevok na triedený zber z obalových a neobalových výrobkov, v závislosti od miery vytriedenia týchto druhov odpadov. Vďaka upravenému mechanizmu by sa mala vytvoriť nová skupina obcí. Tie by mali získať príspevok z Envirofondu a použiť ho na triedenie bioodpadu. Spôsob navrhovanej podpory pre bioodpad považuje ZMOS za nesystémové riešenie finančnej podpory obcí, ktoré majú zavedený a zabezpečený jeho zber. “Týmto riešením sa zabezpečí finančná podpora len pre časť obcí, ktoré požiadajú Environmentálny fond o dotáciu na úkor ostatných samospráv,” uviedol Kaliňák.

Združenie k návrhu nariadenia vlády uplatnilo zásadnú pripomienku. Navrhovalo, aby dotačná podpora spojená so zrušením výnimky v zákone o odpadoch bola realizovaná z kapitoly ministerstva životného prostredia a premietnutá ako záväzný ukazovateľ do návrhu štátneho rozpočtu na roky 2021 – 2023 nárokovo pre všetky mestá a obce.

TASR, foto tasr