Olejniny produkujú energeticky vysoko náročné rastlinné oleje a tuky. Vyžadujú preto dostatok prístupných živín, vlahy a dobré predplodiny. Požiadavkami na obrábanie pôdy, výživu a zaradenie v osevnom postupe sa približujú nárokom okopanín. Pozitívne reagujú na hlbšie obrábanú pôdu (najmä repka olejka). Môžu potom rozvinúť bohatý koreňový systém, ktorým čerpajú živiny a vodu aj z podoorničia. Dobre vyžívajú aj hnojenie organickými hnojivami.

Kapusta repková pravá  (repka olejka )

Pestovanie jarnej repky má význam najmä v lokalitách kde je prezimovania repky ozimnej rizikové. Zaradenie jarnej repky do osevného postupu má pre pestovateľa určité výhody. Na svoj rast vyžaduje iba 150 dní, čím podlieha menšiemu tlaku chorôb a škodcov ako  repka ozimná. Znížené je riziko fómy a hubových ochorení, ale aj výskytu škodcov. Silný koreň umožňuje hlbokú prekorenenie pôdneho profilu a zlepšenie pôdnych vlastností. Napriek tomu, že jarná repka má tendenciu dosahovať nižšie úrody a s nižším obsahom oleja ako ozimná forma, pomocou výkonných vysokoolejnatých odrôd jarnej repky je možné dosiahnúť primerané úrody.

Ozimná repka olejka patrí medzi naše najvýznamnejšie olejniny s veľmi skorým termínom  sejby (do 20. augusta), preto  vyžaduje skoro zberané predplodiny. Repka olejka je dobrou predplodinou, najmä pre pšenicu ozimnú. Veľmi dobré predplodiny pre repku olejku sú skoré zemiaky, strukoviny a vo vlhkejších oblastiach aj skoro zaorané ďatelinoviny. Menej vhodné sú obilniny, najmä jačmeň ozimný. Sama po sebe je neznášanlivá (vyžaduje časový odstup 4-6 rokov). Z hľadiska šírenia chorôb a škodcov je treba dbať aj na priestorovú izoláciu porastov. Repka olejka zlepšuje štruktúru pôdy a v súčasných trhovoorientovaných osevných postupoch dobre pôsobí ako prerušovač obilných sledov.

Mak siaty

Mak  siaty vyžaduje pôdy s dostatkom živín a vlahy. Vysieva sa veľmi skoro na jar najlepšie v repárskej výrobnej oblasti, kde netrpí tak vysokými teplotami a nedostatkom zrážok. Veľmi dobrými predplodinami sú hnojené okopaniny, ďatelinoviny a strukoviny. Ak nasleduje po obilninách je vhodné  aplikovať menšiu dávku maštaľného hnoja. Pri pestovaní po sebe vyžaduje časový odstup 3-4 roky.

 

Slnečnica ročná

Je teplomilnou plodinou kukuričnej výrobnej oblasti náročnou na živiny a pôdnu vlahu.  Z tohto hľadiska je menej vhodnou až zlou predplodinou. Navyše zanecháva odolné pozberové zvyšky (hrubé tvrdé stonky), ktoré komplikujú následnú predsejbovú prípravu pôdy i samotnú sejbu následnej plodiny. Úbory stratené pri zbere, v pôde prezimujú a na jar klíčiace nažky zaburiňujú pozemok. Dobrými predplodinami pre slnečnicu ročnú sú hnojené okopaniny, strukoviny a ďatelinoviny. Po obilninách je vhodné aplikovať k slnečnici ročnej  organické hnojenie.

Horčica biela

Vysieva sa spravidla ako náhradná olejnina, alebo ako letná medziplodina na zelené hnojenie. Má fytosanitárne účinky na choroby bázy stebla obilnín.  Na predplodinu nie je veľmi náročná, vyžaduje však odburinené pôdy. Ak je zaradená ako hlavná plodina dobrými predplodinami pre horčicu bielu sú okopaniny, strukoviny, ozimné miešanky a ďatelinoviny.

Ľan siaty – olejný

Vyznačuje sa slabo vyvinutým koreňovým systémom. Vyžaduje ľahšie pôdy a pestuje sa najčastejšie po ozimných obilninách (na nezaburinených pôdach), okopaninách prípadne ďatelinotrávach. Ľan siaty – olejný je po sebe výrazne neznášanlivý, na tom istom stanovišti môže byť pestovaný po 6-8 rokoch. Nezaburinené obilniny ako predplodiny majú v pôde pre ľan siaty – olejný  fytosanitárny účinok.

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil,

externý spolupracovník redakcie, Nitra