Okopaniny sú plodiny s dlhou vegetačnou dobou, náročné na vlahu a úrodnosť pôdy. Vyžadujú hlboké, kvalitne obrábané pôdy s dobrou zásobou humusu. V pôde zanechávajú menšie  množstvo pozberových zvyškov a pri nedostatku maštaľného hnoja, ako i v dôsledku častých prejazdov strojov sa môže zhoršovať štruktúra pôdy.

Celkove sú však okopaniny pozitívnou zložkou osevného postupu. Ako širokolisté plodiny spolu s ďatelinovinami v minulosti dobre vyvažovali podiel hustosiatych obilnín. Zaraďovanie okopanín do osevného sledu má byť pravidelné, obyčajne po štyroch rokoch. Vhodné je uplatňovať klasicky overené striedanie plodín: ďatelinovina – ozimná obilnina – okopanina – jarná obilnina.

Repa cukrová 

Vyžaduje hlboké, priepustné a dobre obrábateľné pôdy. Ak je hnojená maštaľným hnojom a nasleduje po obilninách, je aj dobrou predplodinou. Repa cukrová  je náročná na vlahu, má  hlbšie rozmiestnený koreňový systém a preto v suchších podmienkach môžu po nej nasledujúce obilniny trpieť nedostatkom vlahy. Po sebe je neznášanlivá, vyžaduje minimálne štvorročný časový odstup z dôvodu eliminácie cýst háďatka  repného, ktoré zostávajú v pôde niekoľko rokov. Pri nedodržaní zásad zaradenia repy cukrovej do osevného postupu sa môže zvýšiť výskyt burín, chorôb a živočíšnych škodcov. Okrem obilnín sa vo vlhších oblastiach môžeme repu cukrovú  zaraďovať aj po ďatelinovinách. Dobre zapojené, kompletné a zdravé porasty repy cukrovej sú v podstate kladným článkom osevných postupov.

Repa kŕmna

Nevyžaduje také hlboké pôdy ako repa cukrová. Je dobrou predplodinou  pre obilniny. Vyžaduje  tiež štvorročný ročný odstup. Dobrými predplodinami pre kŕmnu repu sú strukoviny, mak siaty a kapusta repková pravá.

Zemiaky (Ľuľok zemiakový)

Zemiaky zanechávajú pôdu v dobrom štruktúrnom stave a dobre využívajú  organické hnojivá. Okrem maštaľného hnoja je možné k nim použiť i hnojovicu, komposty a zelené hnojenie. Zemiaky môžu byť zaraďované v osevnom postupe aj po ďatelinovinách, strukovinách, olejninách, alebo iných okopaninách.

Koreňové výlučky zemiakov potláčajú pôvodcov chorôb bázy stebla obilnín, preto sú zemiaky pre hustosiate obilniny dobrou predplodinou. Z hľadiska nebezpečenstva výskytu háďatka zemiakového vyžadujú po sebe dlhší časový odstup. Sadbové zemiaky sa umiestňujú na ten istý pozemok spravidla až po piatich rokoch. Skoré zemiaky na výhrevných pôdach v kukuričnej  výrobnej oblasti môžeme pestovať už po troch rokoch.

Viacročné krmoviny – ďatelinoviny

Viacročné krmoviny sú vysoko zúrodňujúce plodiny, ktorých pozberové zvyšky predstavujú kvalitný ľahko sa rozkladajúci humusotvorný materiál. Koreňové výlučky a medziprodukty rozkladu organickej hmoty ďatelinovín potláčajú patogény a pôsobia priaznivo na rozvoj pôdnej mikroflóry. Pôdu obohacujú o biologický dusík a svojim hlbokým koreňovým systémom vynášajú do vyšších vrstiev pôdy vyplavený fosfor a vápnik. Po odumretí koreňov zostávajú v pôde kanáliky, v ktorých preniká voda a vzduch do hlbších profilov pôdy. Ďatelinoviny svojim husto zapojeným porastom a častou kosbou dobre potláčajú aj buriny.

Nevýhodou je, že pri niekoľkoročnom pestovaní umožňujú rozvoj poľných hlodavcov, lariev kováčikovitých (drôtovcov) a pretrvávanie viacročných a trvácich druhov burín. Preto je dobré ich včas zaorať.

Po ďatelinovinách nasledujú väčšinou ozimné obilniny, repka olejka, kukurica siata na siláž a iné plodiny. Rozhodujúci je však  aktuálny vlhkostný stav pôdy, lebo v suchom ročníku je pôda presušená do značnej hĺbky.

Lucerna siata 

Je viacročná krmovina vhodná do kukuričnej a repnej výrobnej  oblasti. Je náročná na teplo i vodu. Svojím hlbokým koreňovým systémom dokáže získať  vodu aj z hlbších vrstiev pôdy, čím ako predplodina v suchých rokoch značne vysušuje pôdu. Vyžaduje hlbšie, úrodné pôdy s dostatkom vápnika. Zakladá sa obyčajne podsevom do jarných  plodín a len vo vlhkostne priaznivých podmienkach priamym výsevom. Pestuje sa na dva až tri úžitkové roky. Na ten istý pozemok sa môže zaradiť po uplynutí štyroch rokov. 

Ďatelina lúčna 

Na rozdiel od lucerny siatej býva jej pestovanie vhodné v zemiakovej a podhorskej  výrobnej oblasti. Je náročná na vodu, rastie i na ľahších a kyslejších pôdach, znáša  chladnejšie počasie. Pestuje sa obyčajne na jeden úžitkový rok, po sebe vyžaduje odstup štyri až päť rokov. Príčinou je, že produkty rozkladu pozberových zvyškov ďateliny potláčajú klíčenie ďatelinového semena. Pokiaľ chceme využívať ďatelinu lúčnu viac úžitkových rokov odporúča sa  založiť ďatelinotrávy, alebo použiť tetraploidné odrody. Po ďateline lúčnej, hybridnej, alebo plazivej, môžeme pestovať hustosiate obilniny alebo zemiaky.

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil,

Externý spolupracovník redakcie, Nitra