Obrábanie pôdy je súbor zásahov a pracovných operácií, ktorými sa vytvárajú a upravujú podmienky pre pestovanie rastlín. Cieľom je nakypriť uľahnutú vrstvu pôdy,  vytvoriť štruktúrny stav pôdy, zapraviť do pôdy pozberové zvyšky rastlín a organické hnojivá. Štruktúrna pôda podporuje rozvoj a činnosť pôdnych mikroorganizmov, zloženie humusu v pôde, mobilizáciu živín z pôdnej zásoby. Vytvára dobré podmienky pre rozvoj koreňovej sústavy plodín a umožňuje zapraviť do profilu pôdy priemyselné hnojivá. Vhodným spôsobom obrábania regulujeme aj zaburinenosť pôdy a výskyt škodlivých činiteľov. Štruktúrna pôda umožňuje dobrú výmenu vzduchu medzi pôdou a atmosférou a podporuje vsakovanie vody do pôdy.

Pracovné postupy obrábania pôdy sú rozdielne podľa požiadaviek jednotlivých plodín, podľa druhu a vlastností pôdy po predchádzajúcej plodine a tiež podľa klimatických podmienok stanovišťa. V suchších oblastiach kde je hlavnou úlohou hospodárenie s pôdnou vlhkosťou nachádzajú uplatnenie technológie s obmedzeným obrábaním pôdy. Naopak v chladnejších a vlhkejších oblastiach sa intenzívnejším kyprením pôdy podporuje rozklad organických látok a požadovaná úprava tepelných pomerov v pôde.

V súčasnosti sa možno stretnúť pri základnom obrábaní pôdy s nasledovnými technologickými postupmi:.

Konvenčné obrábanie pôdy princípom je každoročné kyprenie a obracanie orničného profilu pôdy pluhom rôznych konštrukčných vlastností, po ktorom nasleduje predsejbová príprava pôdy a sejba. Je vysoko náročné na spotrebu pohonných hmôt a ľudskú prácu.

Redukované obrábanie pôdy – je technológia, pri ktorej dochádza k zníženiu počtu zásahov techniky používaním kombinovaných strojov, alebo súprav strojov. Táto zásada platí v rámci celej pestovateľskej technológie plodiny. Pôda sa obrába do menšej hĺbky, niekedy len do hĺbky budúcej sejby. Cieľom je znížiť mernú spotrebu energie požitím strojov s menšou energetickou náročnosťou.

Racionálne obrábanie pôdy znamená, obmedzenie obrábania pôdy na racionálnu (rozumnú) mieru. V centre pozornosti je realizácia len nevyhnutných obrábacích zásahov. Pri tom je potrebné brať do úvahy ale požiadavky následných plodín z hľadiska rozvoja ich koreňového systému.

 

Minimalizačné (minimálne) obrábanie pôdy zahŕňa tak zníženie intenzity obrábania pôdy, ako aj spájanie pracovných zásahov s obmedzením prejazdov techniky po pôde, (ochrana  pôdy pred zhutňovaním. Cieľom je minimalizácia nákladov (pohonné hmoty, práca a i.). Táto technológia môže byť uplatňovaná pri základnom obrábaní pôdy, predsejbovom obrábaní pôdy ako aj pri sejbe. Je potrebné rešpektovať nároky pestovanej plodiny na podmienky stanovišťa. Minimalizačná technológia je však už pestovateľský systém. To znamená, že nie je to riešenie na jeden rok, keď sa nám nepodarilo zorať. Minimalizačným obrábaním musíme vytvoriť nové štruktúrne, vlhkostné a živinové podmienky v orničnej vrstve pôdy

Pôdoochranné obrábanie pôdy je technologický prístup, pri ktorom pozberové zvyšky rastlín čiastočne, alebo úplne pokrývajú povrch pôdy. Možno sem zahrnúť aj redukované obrábanie pôdy, mulčovacie (nastielacie) technológie, pásové obrábanie pôdy, obrábanie pôdy vo vyvýšených pásoch a priamu sejbu. V našich podmienkach sa pre túto technológiu používal aj výraz konzervačné obrábanie pôdy.

Priama sejba je technológia s výsevom osiva do obrábaním nepripravenej pôdy. Pri jeho uplatnení sa neuskutočňuje základné ani predsejbové obrábanie pôdy. Osivo sa vysieva do ryhy vytvorenej špeciálnymi sejačkami. Pred priamou sejbou ale treba zabezpečiť rovnomerné rozptýlenie pozberových zvyškov predplodiny po povrchu pôdy. Výsevné pätky sú spravidla kotúčové, lebo dobre režú pozberové zvyšky. Osivo nesmie byť uložené na rastlinné zvyšky (izolácia od pôdnej vlahy). Budúce rastlinky plodiny musia mať rovnaké podmienky na vzchádzanie a následný rast.

Celý systém obrábania pôdy musíme zosúladiť tak, aby oziminy včas a kompletne vzišli, zakorenili, intenzívne odnožili a dobre prezimovali. Ak nám poveternostné podmienky dovolia, pracovné operácie organizujeme tak, aby pred sejbou pôda dostatočné uľahla. Toto obdobie môže byť rôzne dlhé v závislosti od vlastností pôdy, predplodiny a intenzity zrážok.

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

Externý spolupracovník redakcie, Nitra