Viaceré politické strany navrhujú pre agrosektor nové dotačné schémy, pričom zanedbávajú lepšie nastavenie prerozdelenia prostriedkov zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ – napríklad priorita nepresúvania prostriedkov do 1. piliera CAP, posilnenie a zefektívnenie Programu rozvoja vidieka (PRV), stropovanie priamych platieb na plochu a podobne. Ukázalo to hodnotenie volebných programov strán, ktoré uskutočnil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (Iness).

“Pozitívne hodnotíme fakt, že mnohé strany reagujú na problematiku rozdrobeného pozemkového vlastníctva a viaceré ako prioritu uvádzajú naštartovanie procesu pozemkových úprav. Na druhej strane len málo strán vníma aj problém nedostatku prostriedkov na ich realizáciu a (keďže ide o dlhodobý proces) nutnosť zabezpečenia spoľahlivého financovania aj nad rámec jedného volebného obdobia,” konštatoval v hodnotení Iness.

Mnohé programy podľa hodnotenia Iness síce deklarujú cieľ posilniť podiel slovenských výrobkov na trhu, chýba však ambicióznejší a konkrétny plán na jeho dosiahnutie. “Programové body strán, žiaľ, mnohokrát inklinujú k všeobecným návrhom, bez uvedenia konkrétnych krokov, ako má byť daný cieľ naplnený. V našej analýze sme preto pozitívne hodnotili to, ak strany bližšie špecifikovali problémy, z ktorých vychádzajú, alebo vyčíslili náklady svojich návrhov,” uviedol v hodnotení Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

Pôdohospodárstvo je podľa Iness sektor, kde nemožno hovoriť o nedostatku zdrojov, napriek tomu sa dlhé roky trápi viacerými problémami. Nízka pridaná hodnota poľnohospodárskej produkcie, nekonkurencieschopné farmy, rozdrobené pozemkové vlastníctvo, komplikované užívateľské vzťahy k pôde a bezcieľne dotačné politiky sú problémy, ktoré si vyžadujú viac pozornosti. Podpora farmárov by mala spočívať v odbúravaní bariér pre ich podnikanie, a nie vo vytváraní závislosti od štátnych dotácií.
“Pri hodnotení sme sa zamerali na opatrenia, ktoré majú zlepšiť konkurencieschopnosť v poľnohospodárstve, na ciele v dotačnej politike, a tiež na opatrenia, ktoré riešia komplikované vlastnícke vzťahy k pôde,” dodal Iness.

TASR 6.2.2020