Dňa 22. septembra 2020 o 12.00 hod. sa vo výstavných priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky na Západnej terase Bratislavského hradu konalo otvorenie participatívneho a inkluzívneho procesu tvorby VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK.

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť 17. ročníka Dňa vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky pod názvom „Ekonomicky rastúci vidiek“ a spoluorganizátormi podujatia boli Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút, š.p. a Mesto Nitra.

Vízia pre vidiek sa formuje v rámci výskumného projektu EÚ s názvom „Na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí“, v skratke PoliRural http://polirural.eu/. Ide o trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci podpory excelentného výskumu cez program Horizont 2020. Súčasťou projektu je 37 partnerov z 15 krajín a koordinátorom je Česká zemědelská univerzita v Prahe. Slovensko je jedným z 12 pilotných regiónov.

Našim cieľom je zjednotiť sa pri riešení bežných problémov a zatraktívniť vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov. Veríme, že vízia vypracovaná v robustnom procese za celospoločenského konsenzu je veľmi dobrým predpokladom toho, aby slúžila ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí. Máme ambíciu prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom.

Celková AMBÍCIA/VÍZIA pre vidiek bola predbežne zadefinovaná nasledovne:

  • Zvýšiť atraktívnosť vidieka, blahobyt súčasného vidieckeho obyvateľstva a prilákať nováčikov bez ohrozenia symbiózy medzi mestom a vidieckymi oblasťami, zavedením politík odrážajúcich potreby miestnych podnikateľov a dopyt miestneho obyvateľstva, ochranu životného prostredia a biodiverzity.
  • Zaviesť nový spôsob rozhodovania a vykonávania verejných politík v spolupráci a konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami vo všetkých fázach.
  • Našou ambíciou je prijať ústavný zákon, ktorý by zaručoval dlhodobú orientáciu týmto smerom bez zásadnejších zásahov jednotlivých vlád. Veríme, že len tak je možné dosiahnuť skutočný a stabilný rozvoj vidieka na Slovensku.

tlačová správa SPU

foto LM