V súvislosti s transformáciou a reštrukturalizáciou slovenského pôdohospodárstva po roku 1990 zaniklo na vidieku množstvo pracovných miest. Odbor, zamestnávajúci v roku 1990 okolo 300000 ľudí, sa za krátkych 25  rokov stal z pohľadu počtu pracujúcich okrajovým. Podľa Zelenej správy, vydanej v roku  2016 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieku Slovenskej republiky poľnohospodárstvo zamestnávalo niečo viac ako 50 000 pracovníkov. Dopad tohoto vývoja bol pre rozvoj slovenského vidieka skutočne zničujúci. Ľudia museli hľadať prácu v priemysle a službách, mnohí preto vidiek opustili. V mnohých menších i väčších obciach tak postupne zanikala základná občianska vybavenosť, ako obchody, služby a školy. To motivovalo najmä mladých ľudí ešte viac k sťahovaniu do väčších sídiel. Každá minca má však dve strany. Život v meste okrem mnohých výhod má však aj svoje tienisté stránky. Každodenný zhon, komplikácie s dopravou a horšie životné prostredie, ale aj vysoké ceny bývania ťahajú mnoho ľudí, i mladých, naspäť na znova ožívajúci slovenský vidiek. Objavuje sa stále viac malých fariem, poskytujúcich prácu nielen rodine, ale aj niekoľkým zamestnancom. Za tie roky sme sa presvedčili, že na Slovensku vypestované ovocie, či zelenina chutí inak, ako to dovezené do obchodného centra ktovie odkiaľ. Vidiek sa opäť rozvíja a potrebuje stále viac vzdelaných mladých ľudí. Aké možnosti poskytuje v tomto smere študentom Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch, sme sa spýtali riaditeľky, Ing. Evy Stručkovej.

Pani riaditeľka, ako dlho už Stredná odborná záhradnícka škola slúži študentom?

Naša škola patrí k tým, ktoré majú naozaj bohatú históriu. Vlani sme oslávili päťdesiate výročie. Ako plynul čas, menili sa názvy učebných odborov, ale podstata ostávala stále rovnaká. Vzdelanie u nás po celý čas nachádzali budúci záhradníci, ovocinári a zeleninári. Rovnako i kvetinári, v budúcnosti  napríklad aj lesníci. Snažíme sa študijné odbory prispôsobovať tomu, čo doba vyžaduje od mladých ľudí, spájajúcich svoju budúcnosť so živou prírodou a radosťou z vlastnej úrody.”

Aké odbory možno študovať na škole?

Ing. Eva Stručková, riaditeľka SOZŠ v Piešťanoch

Pre absolventov základných škôl ponúkame tri študijné odbory. Je to študijný odbor Záhradnícka výroba a služby, kde študent absolvuje 4-ročné štúdium so zameraním na viazanie a aranžovanie kvetín, sadovnícku tvorbu, projektovanie, záhradníctvo, ovocinárstvo, podnikanie a služby v záhradníctve ukončené maturitnou skúškou.

Vybrať si možno tiež  študijný odbor Záhradný dizajn. Ide o 4-ročné štúdium so zameraním na humanizáciu kultúrneho, spoločenského a pracovného prostredia prostredníctvom floristických kompozícií, záhradných úprav, záhradného dizajnu a ozdravovania prostredia. Záujemci o tento odbor musia s úspechom urobiť i talentovú skúšku. Nakoľko rastie záujem o lesníctvo, ponúkame aj študijný odbor Lesníctvo – krajinná ekológia. Je to opäť 4-ročné štúdium so zameraním na krajinnú ekológiu, ukončené maturitnou skúškou.

Stáva sa však, že mladí ľudia sa až neskôr rozhodujú pre konkrétnu profesiu. Dokážete pomôcť aj im?

V takýchto prípadoch pre absolventov stredných škôl ponúkame dva odbory pomaturitného kvalifikačného štúdia. Prvým je študijný odbor Záhradnícka výroba a služby, 2-ročné kvalifikačné štúdium so zameraním na viazanie a aranžovanie kvetín, sadovnícku tvorbu, projektovanie, biotechnológie, podnikanie a služby v záhradníctve ukončené absolventskou skúškou. Môžu sa však rozhodnúť aj pre vyššie odborné štúdium študijný odbor Vidiecka turistika. Ide o 3-ročné vyššie odborné štúdium so zameraním na vidiecku turistiku a agropodnikanie ukončené absolventskou skúškou.

Navyše záujemcom o prácu v záhradníckych odboroch poskytujeme i viacero rekvalifikačných kurzov. Sú to kurzy Floristika – viazanie a aranžovanie kvetín, Sadovník – zakladanie a údržba zelene. Záhradník – škôlkar,  Pestovateľ liečivých rastlín, Pestovateľ bioproduktov alebo Ovocinár a vinohradník. Záujemcom poskytneme radi podrobné informácie.

V akom prostredí sa študenti pripravujú na svoje povolanie?

Krásna botanická záhrada, rozárium, ovocný sad, skleníky a laboratóriá sú ideálne miesta na výučbu odborných predmetov. To, o čom sa žiaci učia, si môžu pozrieť a vyskúšať priamo v areáli školy. Bohatý zbierkový materiál, záhony trvaliek i letničiek, pokojné zákutia záhrady, , lavičky pri jazierku i v rozáriu sú vhodné na učenie i oddych. Rada by som tu pripomenula známy Andersenov výrok, že všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie. Staráme sa i o čas, strávený študentmi mimo vyučovacích hodín. Súčasťou školy je i školský internát, školská jedáleň, knižnica, telocvičňa, športový areál, posilňovňa, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli školy. Školu vďaka tomu navštevujú žiaci z celého Slovenska. Najväčším plusom SOŠ záhradníckej v Piešťanoch však zostáva kvalitné vzdelanie v odbore. Prax môžu žiaci absolvovať na Slovensku, v renomovaných záhradníckych firmách i v školských priestoroch pre praktické vyučovanie. Svoje vedomosti si môžu overiť a vyskúšať v pomologickom sade, botanickej záhrade, zbierkovom skleníku, laboratóriu meristémového množenia, rozáriu či na demonštračných políčkach. Európa je dnes pre mladých ľudí otvorená a prax môžu získať i v zahraničí, vo firmách v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Českej republike.

Ako sa mladí ľudia po ukončení školy uplatnia v živote?

Každoročne opúšťajú brány školy šikovní absolventi a na trhu práce je o týchto odborníkov stále veľký záujem. Mnohí žiaci pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Najčastejšie sú to školy zamerané na záhradnú architektúru, poľnohospodárstvo a lesníctvo. O kvalite vzdelania svedčí i množstvo úspechov, ktoré žiaci SOŠ záhradníckej Piešťany dosiahli v celoslovenských súťažiach SOČ (prvé a druhé miesta), Zelená škola, Enersol, Flóra Bratislava, Victoria Regia, Jablko roka, Súťaž v reze ovocných drevín o zlaté nožnice a ďalších. Naši úspešní študenti sú naším najväčším ocenením. Pravidelne sa mnohí z nich k nám vracajú, aby nás oboznámili so svojim úspechmi, ale prídu sa k nám i poradiť, alebo ponúknuť pomoc škole. Je to i vďaka charakteru našej školy, školy ktorú netvoria iba učebne a vzdelávací program. Sú to hlavne učitelia a žiaci, ich postoje, vzťahy, názory. SOŠ záhradnícka v Piešťanoch nie je veľká, je to škola rodinného typu, kde sa učíme navzájom, ako byť dobrým, zodpovedným človekom a výborným záhradníkom.

Ing. Eva Stručková

škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ap-  foto: archív SOZŠ Piešťany