Nástroje, ukazovatele a údaje prostredníctvom Súboru nástrojov pre obnovu regiónov turizmu, resp. Európskeho systému ukazovateľov turizmu, prispieva k zlepšeniu udržateľného manažmentu regiónov turizmu – destinácií – a pomáhajú reštartovať turizmus v manažérskom rozhodovacom procese. Poskytuje užitočné nástroje zainteresovaným stranám, ktorý pri hodnotení a monitorovaní postupov manažmentu umožní vymieňať si informácie o dosiahnutom pokroku a porovnávať ich o dosiahnutých výsledkoch v budúcnosti aj v rámci odolnosti a konkurencieschopnosti regiónov turizmu. Európsky systém ukazovateľov turizmu je jednou z kľúčových iniciatív v rámci Európskej únie a Európska komisia, ako aj národné, regionálne i miestne majority sú k realizácii vyzvané aj v súvislosti s vplyvom pandémie Covid-19 pre udržateľné manažmenty regiónov turizmu v príslušných štátoch Európskej únie.

Regióny turizmu (poznámka: slovo turizmus má rovnaký význam ako slovo cestovný ruch; slovník jazyka slovenského od roku 2013 kodifikuje iba slovo turizmus) môžu uplatňovať profesijne špeciálny Európsky systém ukazovateľov turizmu, ktorý naplňuje proces monitorovania, miestneho alebo regionálneho manažmentu a zlepšovania odolnosti a udržateľnosti regiónu turizmu, kontrolovaný a riadený na miestnej, resp. regionálnej úrovni. Nástroje pre udržateľné regióny turizmu boli vypracované na základe poznatkov z predchádzajú­cich iniciatív týkajúcich sa systému ukazovateľov a vylepšené na základe spätnej väzby získanej v rámci testovania v praxi vo viacerých regiónoch turizmu – destináciách – v Európe. Systém pozostáva zo súboru nástrojov, ukazovateľov a údajov vyhotovený ako nástroj, ktorý každý región turizmu môže použiť a zaviesť bez špeciálnej prípravy. Môže slúžiť ako užitočný prostriedok na sledovanie výkonnosti a na prijímanie kvalitnejších manažérskych rozhodnutí a tiež na usmerňovanie príslušných politík regionálneho rozvoja.

Územné profily regiónov turizmu na Slovensku možno podľa kategorizácie charakterizovať na:

  • regióny s medzinárodným významom – najkvalitnejšie predpoklady rozvoja turizmu s účasťou zahraničných turistov počas celého roka, napr. Bratislavský, Liptovský, Horehronský, Tatranský, Severopovažský,
  • regióny s národným významom – veľmi kvalitné predpoklady rozvoja turizmu, atraktívne územia využiteľné počas celého roku, napr. Turčiansky, Oravský, Košický, Šarišský, Strednopovažský,
  • regióny s regionálnym významom – podporujú návštevnosť vo vzdialenosti do 100 – 150 km s prevládajúcou sezónnosťou, napr. Podunajský, Dolnopovažský, Nitriansky, Gemerský, Hornonitriansky, Pohronský, Spišský,
  • regióny s miestnym významom – sú významné na miestnej a čiastočne na regionálnej úrovni vhodné pre domácich turistov, napr. Záhorský, Ipeľský, Hornozemplínsky, Dolnozemplínsky.

Súbor nástrojov pre udržateľný región turizmu sa zostavuje spravidla v štyroch častiach. Časť 1 uvádza podstatu udržateľného manažmentu regiónu turizmu. Časť 2 poskytuje usmernenie v jednotlivých fázach (krokoch) na zavedenie systému. V časti 3 sa uvádza prehľad základných a voliteľných ukazovateľov. Časť 4 obsahuje prehľad používania súborov údajov regiónu turizmu, ktorý je nástrojom na uchovávanie údajov zhromaždených zainteresovanými stranami. Ukazovatele a údaje v súbore nástrojov sú súčasťou integrovaného prístupu k manažmentu regiónu turizmu a zdôrazňujú význam súčinnosti, spolupráce, priebežného hodnotenia, efektívnej komunikácie a komplexného pohľadu. 

Udržateľný manažment regiónov turizmu

Regióny turizmu sú ústredným miestom turizmu. Z údajov Eutourism a Stronger Togheter (október 2020) vyplýva, že turizmus v Európe prispieva 10% HDP; v turizme pôsobí 2,4 mil. podnikov z ktorých viac než 90% sú malé a stredné podniky; Európa je globálny líder s 40% medzinárodnou návštevnosťou; 85% Európanov trávi letné prázdniny v EÚ; turizmus vytvára 0,56 € pridanej hodnoty za každé euro. Turizmus pokrýva 12% nezamestnanosť, vytvára 23 mil. priamych a nepriamych pracovných miest a 37% pracovníkov v sektore turizmu má menej ako 35 rokov. Na turizmus pandémia Covid-19 vplýva znížením o 60% až 90% rezervácií v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúcich rokov, zaniklo 6 mil. pracovných miest, odhadovaná strata príjmov predstavuje 85% v prípade hotelov a reštaurácií, 85% v prípade cestovných kancelárií, 85% v prípade diaľkových vlakových spojení, 90% v prípade výletných lodí a leteckých spoločností.

Hospodársky vplyv turizmu v regióne sa prejavuje v zamest­nanosti, zvýšených daňových príjmoch, úspešnom obchodnom raste, ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Každý turista však zanecháva za sebou aj odpad, spotrebováva vodu a energiu a pôsobí na komunity, ktoré navštívi. Z tohto dôvodu v záujme udržania dlhodobej životaschopnosti regiónov turizmu je potrebný informovaný a kooperatívny regionálny manažment. Tento súbor nástrojov je zameraný najmä na miestneho „presadzovateľa“ (miestny koordinátor regiónu turizmu), ktorý má motiváciu zaviesť systém ukazovateľov turizmu prispievajúci k zlepšeniu udržateľného manažmentu regiónu turizmu. Mohol by to byť výkonný riaditeľ oblastnej, resp. krajskej organizácie turizmu, predstaviteľ organizácie zaoberajúcej sa regionálnym manažmentom, rady pre marketing turistického regiónu, osobitného úradu pre turizmus, miest­neho/regionálneho orgánu s kompetenciami pre turizmus, ministerstva s pôsobnosťou v sektore jednotlivých oblastí turizmu, subjektu súkromného sektora ako aj združenia subjektov v turizme.

Postupové fázy na zavedenie systému

Jednotlivé fázy (kroky) naznačujú proces vytvorenia pracovnej skupiny zainteresovaných strán, zhromažďovanie údajov a konanie na základe výsledkov. Európsky systém ukazovateľov turizmu je výlučne určený pre turistické regióny a ich reštart ako proces monitorova­nia, manažmentu,  zlepšovania a obnovy udržateľnosti turistického regiónu.

Fáza 1. Zvyšovanie informovanosti

Rozhodnutie merať udržateľnosť Európskym systémom ukazovateľov turizmu je vhodné oznámiť čo možno najväčšiemu počtu ľudí, najmä zainteresovaným miestnym stranám. Pomôže sa zvýšeniu účasti, zlepšeniu informovanosti o angažova­nosti regiónu turizmu v prospech udržateľného manažmentu turizmu a zvýši sa podpora pre aktivity a opatrenia, ktoré je potrebné vykonať na základe výsledkov údajov a ukazovateľov.

Fáza 2. Vytvorenie profilu regiónu turizmu

Zhromažďovanie informácií si vyžaduje vymedzenie hraníc regiónu turizmu a umožnenie ďalším zainteresovaným stranám získať všeobecný prehľad. Možno ich realizovať pomocou formulára profilu regiónu turizmu obsahujúci základné informácie o geografii, turistickej vybavenosti, dopravných spojeniach a predpokladanom počte turistov. Miestni koordinátori môžu prispôsobiť formát profilu tak, aby zodpovedal potrebám príslušného regiónu turizmu.

Fáza 3. Zostavenie pracovnej skupiny zainteresovaných strán

Pracovná skupina zainteresovaných strán pozostáva zo súboru organizácií a jednotlivcov v regióne turizmu zaujímajúcich sa o odvetvie turizmu a angažujúcich sa v tomto odvetví. K ďalším sektorom, ktoré je potrebné zahr­núť, patria komunitné skupiny, poskytovatelia verejných sietí, útvary miestneho úradu zodpovedné za zamestnanosť, hospodársky rast, plánovanie, chránené oblasti a životné prostredie. Ideálna skupina je taká, ktorá bude dostatočne veľká, zahŕňajúca  rôznorodú sku­pinu kľúčových zainteresovaných strán, vhodná na rozhodovanie.

Fáza 4. Stanovenie úloh a povinnosti

Výstupom je spravidla dohoda o povinnostiach členov pracovnej skupiny zainteresovaných strán a časový plán pre zhromažďovanie údajov a ukazovateľov. Tento postup pomôže pri stanovovaní priorít a prispieva k vytváraniu pocitu zod­povednosti a angažovanosti. Spravidla pracovná skupina zainteresovaných strán sa presúva od počiatočnej fázy zhro­mažďovania údajov k analýze zistení a stanoveniu priorít pre opatrenia. Miestny koordinátor destinácie sa podľa potreby zameriava na smerovanie zainteresovaných strán k dohode o rozdelení zodpovednosti za stanovenie cieľov, prijímanie opatrení a plánova­nie ako dosiahnuť jednotlivé ciele.

Fáza 5. Zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov

Zhromažďova­nie údajov je procesom sústredenia jednotlivých zdrojov údajov na jedno miesto s cieľom vytvoriť podrobný obraz o odvetví turizmu príslušného regiónu turizmu. Môže vzniknúť situácia, že pre niektoré ukazovatele budú údaje chýbať, resp. ich bude potrebné rozšíriť. Tieto informácie možno získať prostredníctvom prieskumov, dotazníkov a iných typov aktivít. Koordinátorovi sa poskytne súbor údajov o regióne turizmu poskytnutých zainteresovanými stranami tak, aby si mohol prevziať údaje týkajúce sa jednotlivých ukazovateľov.

Fáza 6. Analyzovanie výsledkov

Zainteresované strany zhromaždia a predložia údaje pre ukazovatele a po ich zaradení do súboru údajov o regióne turizmu miestny koordinátor zvoláva ďalšie stretnutie pra­covnej skupiny zainteresovaných strán. Skupina výsledky skontroluje, analyzuje, rozhodne o niektorých reálnych referenčných hodnotách alebo cieľoch a dohodne sa na pláne ako ich dosiahnuť. Koordinátori môžu spolu so skupinou zainteresovaných strán rozhodnúť, ktorý z týchto problémov je prioritou pre región turizmu a dohodnúť sa na prijatí opatrení.

Fáza 7. Umožnenie trvalého rozvoja a zlepšovania

Pracovná skupina zainteresovaných strán sa zameriava na vypracovanie trojročného plánu, v ktorom bude vytýčené, čo skupina plá­nuje dosiahnuť do príslušného termínu spolu s vysvetlením oblastí zodpovednosti. Každý člen skupiny by sa mal vedieť zaviazať k určitým malým zlepšeniam vo svojej konkrétnej oblasti práce, ktoré časom prispejú k významným zmenám a vylepšeniam. Po zavedení akčného plánu pracovnej skupiny zainteresovaných strán na riešenie naliehavých priorít sa vypracuje stratégia dlhodobého zlepšovania. Významné je, aby sa ukazovatele a údaje pravidelne revidovali a aby sa zahrnuli aj nové ukazovatele zo súboru nástrojov.

Používaním súboru nástrojov pre udržateľné regióny turizmu v rámci Európskeho systému ukazovateľov turizmu po zhromaždení rozsiahlejšieho množstva údajov pre ukazovatele je významné porovnávať pokrok regiónu turizmu s domácimi, resp. medzi­národnými referenčnými hodnotami. Zhromaždené údaje pomôžu vypovedať o potenciáli regiónu turizmu s možnosťou zapracovať ukazovatele do programu hospodárskeho rozvoja dediny alebo samosprávneho kraja, marketingových a komunikačných plánov a použiť ako zdroj kvalifikovaných informácií pre dlhodobú stratégiu a politiku dediny, mesta alebo samosprávneho kraja.

Základné a voliteľné ukazovatele

Základné ukazovatele sú východiskovým bodom pre meranie úrovne udržateľnosti turizmu v regióne. Spočiatku bude zložité získať údaje o všetkých základ­ných ukazovateľoch. Vhodné je začať s ukazovateľmi pre ktoré je možné získať údaje a následne pracovná skupina bude získavať ďalšie údaje pre ostatné zák­ladné ukazovatele. V súčasnosti sa uplatňuje v 4 oddieloch celkom 27 základných ukazovateľov.

A. Regionálny manažment

A.1  Verejná politika v oblasti udržateľného rozvoja turizmu – % podiel regiónu turizmu so stratégiou/akčným plánom/PHSR udržateľného turizmu s dohodnutými opatreniami na monitorovanie, kontrolu rozvoja a hodnotenie

A.2 Manažment udržateľného turizmu v podnikoch v turizme – % podiel podnikov/zariadení turizmu v regióne turizmu používajúcich overenú certifikáciu Slovenského systému kvality služieb v turizme

A3. Spokojnosť zákazníkov – % podiel opakovaných/vracajúcich sa turistov (v rámci 5 rokov)

A4. Infomácia a komunikácia – % podiel turistov uvádzajúcich, že sú informovaní o úsilí regiónu turizmu v oblasti udržateľnosti

B. Ekonomická hodnota

B.1 Tok turizmu (objem a hodnota) v regióne turizmu – Počet prenocovaní turistov za mesiac a Denné výdavky na turistu (ubytovanie, strava, nápoje, wellness, iné služby)

B.2 Výkonnosť podniku/podnikov v turizme – Priemerná dĺžka pobytu turistov (nocí) a Miera obsadenosti v komerčnom ubytovaní za mesiac a priemer za rok

B.3 Kvalita a kvantita zamestnanosti – % podiel priamej zamestnanosti v turizme a % podiel k celkovej zamestnanosti

B.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia – % podiel podnikov v turizme kde sa realizovala kontrola požiarnej bezpečnosti v minulom roku v príslušnom období

B.5 Dodávateľský reťazec v sektore turizmu – % podiel podnikov v turizme aktívne prijímajúcich opatrenia na nakupovanie miestnych udržateľných výrobkov a služieb ponúkaných v rámci spravodlivého obchodu

C. Sociálny a kultúrny vplyv

C.1 Komunita/sociálny vplyv – % počet turistov/návštevníkov k počtu obyvateľov v regióne turizmu

C.2 Rodová rovnosť – % podiel mužov a žien zamestnaných v turizme

C.3 Rovnosť/Prístupnosť – % podiel komerčného ubytovania s prístupnými izbami pre turistov so zdravotným postihnutím alebo podieľajúcich sa na uznávaných schémach prístupnosti (napr. bezbariérový prístup) a % podiel atrakcií pre turistov so zdravotným postihnutím

C.4 Ochrana a skvalitňovanie kultúrneho dedičstva, miestnych hodnôt a miestnej identity – % podiel regiónu turizmu na ktorý sa vzťahuje politika alebo plán na ochranu kultúrneho dedičstva

D. Environmentálny vplyv

D.1 Znižovanie vplyvu na dopravu – % podiel turistov na jednodňových návštevníkov využívajúcich rôzne druhy dopravy na príchod do regiónu turizmu (verejné/súkromné/typ dopravy) a Priemerná cesta (km) absolvovaná turistami z domova a domov alebo priemerná cesta (km) z predchádzajúceho regiónu turizmu do súčasného regiónu turizmu

D.2 Zmena klímy – % podiel podnikov v turizme podieľajúcich sa na zmierňovaní zmeny klímy (napr. uhlíková kompenzácia, nízkoenergetické systémy a pod.), reakcii a aktivity v rámci „adaptácie“

D.3 Nakladanie s tuhým odpadom – Objem odpadu vyprodukovaného regiónom turizmu (v tonách na rezidenta za rok alebo za mesiac) a Objem recyklovaného odpadu (v % alebo na rezidenta za rok)

D.4 Čistenie odpadových vôd – % podiel odpadových vôd v regióne turizmu sekundárne čistených pred vypúšťaním

D.5 Vodné hospodárstvo – Spotreba vody na prenocovanie turistu v porovnaní s celkovou spotrebou obyvateľstva v regióne turizmu na osobonoc

D.6 Spotreby energie – Spotreba energie na prenocovanie turistu v porovnaní s celkovou spotrebou  obyvateľstva v regióne turizmu na osobonoc

D.7 Ochrana krajiny a biodiverzity – % podiel plochy regiónu turizmu (rozloha v km2) ktorý je vymedzený na ochranu

D.8 Manažment svetla a hluku – región turizmu má zavedené politiky vyžadujúce, aby podniky v turizme minimalizovali svetelné  hlukové znečistenie

D.9 Kvalita vody určenej na kúpanie – Úroveň kontaminácie na 100 ml (fekálne koliformné baktérie, kampylobakter, sinice a pod.).Voliteľné doplnkové ukazovatele sú vhodné pre meranie úrovne udržateľnosti turizmu  vyjadrujúce podrobnejšiu charakteristiku regiónu turizmu. Uplatňujú sa pri dôslednej rekognoskácii vlastností turizmu v sledovanom regióne turizmu, resp. dedine, meste alebo samosprávnom kraji. 

Súbor údajov o regióne turizmu

Ukazovatele regionálneho manažmentu základné a doplnkovo voliteľné poukazujú na dôležité aspekty rozhodovania i komuniká­cie, ktoré prispievajú k manažmentu udržateľného turizmu v regióne turizmu. Súbor údajov má štyri primárne hárky:

  • Poznámky pre čitateľov – pokyny na používanie nástroja Súbor údajov,
  • Profil regiónu turizmu – prehľad o regióne turizmu,
  • Ukazovatele regiónu turizmu – základné a voliteľné ukazova­tele,
  • Výsledky: tabuľky a grafy, kde sa zhromaždené údaje zosumarizujú a interpretujú.

Skupina zainteresovaných strán spravidla výsledky spoločne analyzuje, môže rozhodnúť o niektorých reálnych hodnotách alebo cieľoch a dohod­núť sa na pláne, ako ich dosiahnuť. Súbor Nástrojov pre udržateľné destinácie ponúka formuláre na Profil regiónu turizmu, Prieskum regiónu turizmu, Prieskum podnikov, Prieskum rezidentov (obyvateľov v regióne turizmu), ako aj Prieskum návštevníkov. Miestny koordinátor regiónu turizmu (presadzovateľ) môže rozhodnúť spoločne s pracovnou skupinou zainteresovaných strán, ktorý z problémov je prioritou pre región turizmu a zvoliť poradie, v ktorom sa želá k nim pristupovať. Po stanovení poradia problémov a najdôležitejších ukazovateľov vyžadujúcich zlepšenie je možné začať pri­pravovať plán aktivít, t.j. ktoré ukazovatele a problémy si vyžadujú prijatie opatrení, v akom poradí, kedy, ako a kým. Úloha miestnych koordinátorov regiónov turizmu spravidla zahŕňa plánovanie, riadenie, monitorovanie, popularizáciu, marketing a prípadne vzdelávanie a normy kvality. Táto úloha je obzvlášť dôležitá. Jednotlivec, ktorý sa ujme tejto úlohy, bude musieť vedieť sústrediť a presvedčiť zainteresované strany, mať prístup k príslušným údajom (alebo mať možnosť získať prístup prostredníctvom niekoho iného), byť poverený uchovávaním údajov (niektoré môžu byť citlivé a spadajúce do ochrany osobných údajov) a mať určitú vyššiu úroveň riadiaceho orgánu [1].Medzi základné ukazovatele a doplnkovo voliteľné ukazovatele adekvátne pre príslušný región turizmu je vhodné spracovať aj požadované údaje Štatistickým úradom SR v rámci uskutočňovania Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023.

Liptovský Trnovec foto: Land Media

Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR), vyhláškou ŠÚ SR č. 292/2020 Z.z. ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023, ustanovil štatistické zisťovania spôsobom spracovania formulárov a vymedzil hlavné činnosti spravodajských jednotiek určovanej podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. Výkazy súvisiace s činnosťami v sektore turizmu so značkou a názvom štatistického zisťovania, ako aj názvom štatistického formulára predurčujú príslušnosť k odvetviu turizmu [2].

Prod 3-04  Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

Prod 13-04  Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

Účelom je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Periodicita štatistického zisťovania je štvrťročne. Spravodajskou jednotkou sú s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby.

 Roč  OPU 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Účelom je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti, o špecifikácii ekonomických činností na účely prepočtu časových radov. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa CPA. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, pre potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky, na účely koncepčných prác a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Periodicita štatistického zisťovania je ročne. Spravodajskou jednotkou sú s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby, 90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia.

Roč OPU 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Účelom je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a o špecifikácii ekonomických činností na účely prepočtu časových radov. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa CPA. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov , pre potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky, a na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Periodicita štatistického zisťovania je ročne. Spravodajskou jednotkou sú s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby, 90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia.

CR/A 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre domácnosť

CR/B 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre členov domácnosti

Účelom je získať informácie o dovolenkových pobytoch, služobných cestách a jednodňových návštevách občanov Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Periodicita štatistického zisťovania je  štvrťročne. Spravodajskou jednotkou sú domácnosti a členovia domácnosti.

CR 6-01 Ročný výkaz o vybraných službách v turizme

Účelom je získať informácie o účastníkoch a tržbách v turizme, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií, cestovných agentúr a subjektov poskytujúcich služby v organizovanom turizme. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie tabuliek satelitného účtu turizmu, zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Periodicita štatistického zisťovania je ročne. Spravodajskými jednotkami sú subjekty vedené v registri organizácií ŠÚ SR s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti.

OPU 1-12 Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Účelom je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a v ubytovaní. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Periodicita štatistického zisťovania je mesačne. Spravodajskými jednotkami sú s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby.

ICT ENT 2-01 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch

Účelom je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Periodicita štatistického zisťovania je ročne. Spravodajskými jednotkami sú subjekty vedené v registri organizácií ŠÚ SR patriace do sektora nefinančných korporácií a sektora domácností v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 10 a viac s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby.

Org UZ 2-01 Dotazník na aktualizáciu štatistického registra ubytovacích zariadení  

Účelom je získať informácie potrebné na aktualizáciu štatistického registra ubytovacích zariadení. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri zabezpečovaní kapacitných a výkonových ukazovateľov ubytovacieho zariadenia. Periodicita štatistického zisťovania je ročne. Spravodajskými jednotkami sú dediny a mestá (úrady miestnej územnej samosprávy).

CUZ BA Vybrané ukazovatele o činnosti ubytovacích zariadení na území hlavného mesta SR Bratislavy

Účelom je získať administratívne údaje s využitím na účely validácie štatistických informácii o činnosti ubytovacích zariadení a na aktualizáciu štatistického registra ubytovacích zariadení. Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja je mesačne. Údaje poskytované z administratívneho zdroja sú vybrané ukazovatele o činnosti ubytovacích zariadení na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z Mesačného vyúčtovania dane za ubytovanie a Ohlásenia vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia.

Podstatným súborom taktických nástrojov je aj marketingový mix pre produkt miestnej alebo regionálnej územnej samosprávy. Zložitosť produktu tvorí súbor hmotných i nehmotných produktov a je príčinou rozšírenia štyroch nástrojov marketingového mixu, t.j. produkt, miesto, cena, propagácia, o ďalšie štyri, t.j. ľudia, materiálne prostredie, procesy a v neposlednom rade aj partnerstvo zaručujúce spoluprácu subjektov na spoločnej tvorbe turistického produktu v územnej samospráve. Mnohé služby, ktoré dediny a mestá poskytujú a ktoré predstavujú ich ponuku sa poskytujú tak, ako to umožňujú ich vlastnosti a danosti geografického územia v súčinnosti s relevantnými zákonmi, napr. zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon o majetku obce, tzv. malý kompetenčný zákon, zákon obecnom zriadení, zákon o rozpočtových pravidlách a pod. To znamená, že určité prvky marketingového mixu čiastočne strácajú na význame pričom dedina alebo mesto musí klásť dôraz na iné. Prostredníctvom svojho marketingového mixu môže ponúkať turistické produkty turizmu obyvateľom, turistom, súkromnému sektoru, neziskovým organizáciám, zahraničným subjektom a pod. Bez spracovania správneho definovania produktu marketingového mixu turizmu a jeho účinnej popularizácie nie je možné dosiahnuť marketingovú stratégiu regionálneho rozvoja turizmu tak, aby aj subjekt miestnej alebo regionálnej územnej samosprávy mohol mať vplyv na realizáciu štrukturálnych nástrojov Európskej únie v sektore turizmu. Marketing územia, resp. „city marketing“ je najúčinnejšie vytváraný a vykonávaný z miestnej úrovne, pričom úrady miestnej územnej samosprávy najlepšie poznajú potreby, vlastnosti, silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia príslušného územia a krajinného usporiadania v ktorom pôsobí dedina, mesto alebo samosprávny kraj [3].

Turizmus v regiónoch na Slovensku má veľký potenciál aj v prepojení na regionálny rozvoj a vypracovanie ukazovateľov môže pomôcť presvedčivejšie poukázať na tento potenciál a získať väčšiu podporu od republikovej vlády. V rámci tohto procesu je vhodné identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, obnoviť, vytvoriť referenčné hodnoty pre výkonnosť, zabezpečiť udržateľnosť a odolnosť. Na základe merania výkonnosti odvetvia turizmu je možné uskutočňovať jeho ústrednú úlohu v ekologickom hospodárstve aj s obmedze­nými zdrojmi. Monitorovaním regiónu turizmu sa dosiahne: zabezpečenie lepšieho úžitku pre komunitu a lepšej podpory zainteresovaných strán v oblasti turizmu; porovnávanie výkonnosti; lepšie informácie pre rozhodovanie; efektívne riadenie rizík; prioritizácia projektov aktivít; lepšie skúsenosti turistov; zvýšenie hodnoty na turistu; zvýšenie zamestnanosti; zlepšenie hospodárskych výsledkov a úspory nákladov; obnova a reštart  turizmu. Konkurencieschopnosť v turizme je úzko spojená s udržateľnosťou, pretože kvalita regiónov turizmu je silne ovplyvnená prírodným a kultúrnym prostredím a integráciou do miestneho spoločenstva vo svete ako aj na Slovensku.

Literatúra:

[1] Európsky systém ukazovateľov turizmu – Súbor Nástrojov pre udržateľné destinácie. Európska komisia, 2013, doi:10.2769/46530

[2] Vyhláška Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

[3] Kerekeš,J.: Marketingové aspekty rozvoja cestovného ruchu v územnej samospráve. [elektronický zdroj]. [S.l.] : vydavateľstvo: 1000knih.sk, 2007

V Bratislave, 07.12.2020                                                      Ing. Juraj Kerekeš, hosť. prof.

                                                                                                   odborník z praxe v turizme

                                                                                                 osobnosť cestovného ruchu SR

redakčná úprava a titl. fotografia – Land Media