Healthtourism – turizmus pre zdravie (zdravotný cestovný ruch) (pozn.: turizmus <=> cestovný ruch) nahradí kúpeľný a zdravotný cestovný ruch? Budeme rozpoznávať „zdravotný turizmus“ ,ktorý by mal byť zastrešujúcim termínom pre „wellness turizmus“ a „lekársky turizmus“ v doslovnom preklade z jazyka anglického? Čo je to healthtourism a „Health Tourism“ a prečo sa v „turizme pre zdravie / alebo zdravotnom turizme“ uplatňuje cestovanie pre turistov? Štúdia Svetovej organizácie turizmu (UNWTO) a Európskej komisie turizmu (ETC) o healthtourism pomáha lepšie pochopiť tento vznikajúci, komplexný a rýchlo sa meniaci globálny produktový segment kreatívneho turizmu s cieľom zvýšiť zdravie turistov spravidla prostredníctvom svojho životného prostredia a proaktívnych aktivít podporujúcich životný štýl. 

V posledných rokoch sa zdravotná, wellness a lekárska turistika exponenciálne rozrástli a stali sa čoraz dôležitejšími pre mnohé destinácie a ich obyvateľov. Turizmus pre zdravie je novo vznikajúci, globálny, komplexný a rýchlo sa meniaci segment, ktorému musia lepšie porozumieť v destináciách, ktoré chcú využívať príležitosti a lepšie riešiť výzvy. Ako tradičné, tak aj vznikajúce turistické destinácie čoraz viac využívajú potenciál tohto segmentu pri hľadaní diverzifikácie, zvýšenia príjmov alebo riešenia sezónnosti. Turizmus pre zdravie je však stále nedostatočne definovaný, údaje o ňom sú roztrieštené a definície i pojmy sa v jednotlivých krajinách značne líšia. Vyvolaná je zásadná potreba lepšieho pochopenia wellness turizmu v spojení s turizmom pre zdravie tak, aby sa účinne využil jeho rastový potenciál pre udržateľný rozvoj turizmu. Zasadnutie 22. Valného zhromaždenia UNWTO, ktoré sa konalo v Chengdu v Číne (september 2017), prijalo odporúčania na definovanie tzv. zdravotného turizmu, lekárskeho (medicínskeho) turizmu a wellness turizmu, t.j.:

Turizmus pre zdravie zahŕňa tie druhy turizmu, ktorých hlavnou motiváciou je príspevok k fyzickému, duševnému alebo duchovnému zdraviu prostredníctvom lekárskych procesov a wellness pohybových aktivít, ktoré zvyšujú schopnosť jednotlivcov – turistov – uspokojovať svoje vlastné potreby a lepšie samostatne fungovať vo svojom životnom prostredí a spoločnosti.

Lekársky (medicínsky) turizmus je typom turistickej činnosti, ktorá spočíva v používaní zdrojov a služieb lekárskeho liečenia založených na dôkazoch (invazívnych aj neinvazívnych). To môže zahŕňať liečebnú diagnostiku, liečbu, preventívne liečenie, fyzioterapiu, balneoterapiu a liečebnú rehabilitáciu.

Wellness turizmus je druh činnosti v turizme, ktorej cieľom je zlepšiť a vyvážiť všetky hlavné oblasti ľudského života vrátane fyzického, duševného, emočného, profesijného, intelektuálneho a duchovného. Hlavnou motiváciou pre wellness turistov je zapojenie sa do preventívnych, proaktívnych aktivít podporujúcich životný štýl, ako sú fitness, zdravé stravovanie, relaxácia, rozmaznávanie a ozdravovanie.

Bardejov – wellness Spa

Predseda 72. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov  (VZ OSN) pán Miroslav Lajčák otvoril dňa 19.09.2017 v New Yorku tohtoročnú všeobecnú rozpravu. Na stretnutí vyše 150 účastníkov na vysokej úrovni nazvanom Smerom k implementácii medzinárodnej dekády s témou „Voda pre udržateľný rozvoj 2018 – 2028“ vystúpil predseda VZ OSN a konštatoval, že „Je na nás – na ľuďoch, ktorí berieme prístup k vode za garantovaný, aby sme pracovali tvrdšie v mene tých, ktorým sa jej nedostáva. Voda má veľký vplyv na životy a zdravie ľudí“. Vyše 2 milióny úmrtí ročne súvisí s prácou a z toho 17% s vodou (zlá kvalita pitnej vody, zlá hygiena a pod.). Zabezpečenie zdravotne bezpečnej vody, kanalizácie a primeraných hygienických podmienok v domácnostiach aj na pracoviskách znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť a je predpokladom zdravej, produktívnej populácie a ekonomického rastu. Naopak ľudia, ktorí nemajú prístup ku kvalitnej vode, nemajú zvyčajne zabezpečenú ani zdravotnú starostlivosť a stabilné pracovné miesta.

Svetová organizácia turizmu (UNWTO) spolu s Európskou komisiou pre turizmus (ETC) dňa 27. decembra 2018 spustili novú správu o turizme pre zdravie. Súčasťou ich spoločného výskumného programu je štúdia, ako prvý pokus o vytvorenie koherentnej konceptualizácie turizmu pre zdravie a definovanie motivácie pre turistov, ktorí hľadajú služby pre zdravie. Štúdia „Prieskum turizmu pre zdravie (Exploring Health Tourism)“, ktorej autormi sú Dr. László Puczkó (Observatórium turizmu pre zdravie, wellness a kúpele spoločnosti Xellum & Resources) a Dr. Melanie Smith (Budapest Metropolitan University & Pärnu Kolledz / Univerzita v Tartu) spracovanej v spolupráci s pánom Keithom Pollardom (International Medical Travel Journal), predstavuje vývoj produktov a služieb turizmu súvisiacich so zdravím turistov v celom svete a poskytuje prehľad o súčasnej situácii ako aj o budúcom potenciáli. Štúdia so zameraním skúmania turizmu pre zdravie má za cieľ lepšie porozumieť segmentu „tzv. lekárskeho (medicínskeho, zdravotníckeho) turizmu“ s použitím zdravotníckych prostriedkov založených na dôkazoch liečivých zdrojov a služieb a segmentu „wellness turizmu“ spájaného s pohybom pre zdravie založenom na vhodnom telesnom a blahobytnom stave ľudí s uplatňovaním kvalitnej prírodnej termálnej minerálnej vody určenej na kúpanie a zdraviu vhodnom prírodnom prostredí, t.j. SPA health & SPA wellness. Zahŕňa tiež komplexnú taxonómiu, ako odbor biológie zaoberajúci sa klasifikáciou organizmov, živočíchov, rastlín i ľudí a ktorá slúži ako spoločná referencia pre turistické destinácie pôsobiace v produktovej skupine turizmu pre zdravie, ako aj praktický nástroj, ktorý pomáha národným turistickým organizáciám (NTO) a cieľovým turistickým krajinám (DMO) pri plánovaní a riadení turistických aktivít súvisiacich so zložitým systémom cestovania  pre zdravie.

Kúpele – Trenčianske Teplice

„Prieskum turizmu pre zdravie (Exploring Health Tourism)“ s podporou aj Medzinárodného lekárskeho cestovného denníka LaingBuisson International, navrhuje dôslednú koncepciu turizmu pre zdravie a skúma motiváciu turistov pri hľadaní aj zdravotníckych služieb. Prieskum, resp. štúdia zahŕňa prvú taxonómiu, opisuje a definuje komplikovaný systém cestovania na zdravotné účely a poskytuje praktickú sadu nástrojov pre národnú turistickú organizáciu a organizácie určujúce cieľovú krajinu (DMO), ktoré chcú rozvíjať turizmus pre zdravie. Ako sa uvádza v správe, turizmus pre zdravie pokrýva tie produktové skupiny turizmu, ktoré majú ako primárnu motiváciu príspevok k telesnému, duševnému a blahobytnému stavu turistu prostredníctvom zdraviu vhodných a wellnessových aktivít. Objasňuje faktory, ktoré formujú turizmus pre zdravie, ako sú technologický rozvoj, osobné zdravie, ochrana údajov a urbanizácia. Tiež skúma trh, dopyt a ponuku turizmu pre zdravie a poskytuje príklady marketingového manažmentu. Štúdia navrhuje aj súbor odporúčaní od lepšieho zberu údajov a presnejšieho merania až po prístupnejší a udržateľnejší turizmus pre zdravie, ktorý si vyžaduje ďalšie partnerstvá.

Nový Smokovec – walking

Produktová skupina turizmu pre zdravie však celosvetovo stále nie je dobre definovaná, pričom rozdiely sú založené na geografických a jazykových charakteristíkách, ako aj veľkej a širokej škále súvisiacich historických, kultúrnych, spoločenských, sociálnych i hospodárskych možnostiach. Naďalej údaje sú fragmentované a obmedzené. Turizmus pre zdravie sa v súčasnosti považuje za vznikajúci, globálny, komplexný a rýchlo sa meniaci turistický segment, ktorý musí byť vo väčšej miere pochopený, aby sa využili príležitosti a lepšie riešili výzvy.

Odborne orientovaná náučno populárna kniha Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme (Kerekeš, 2018) vychádza z poznatkov z praxe v turizme a takisto problematiku delí a významne  porovnáva zdravotný (lekársky, medicínsky) turizmus a wellness turizmus. Dôslednými vedeckými, výskumnými, komparatívnymi i ďalšími procesmi uplatňovanými v praxi významne stanovuje pojem kúpeľníctva v turizme. Kúpeľníctvo v turizme, inak nazývaný aj SPA health & SPA wellness (skratka SPA pochádza z latinských slov: Sanus Per Aquam – zdravie cez vodu, voda pre zdravie; health – zdravie, zdravotný stav; wellness – zdravý životný štýl, pohyb pre zdravie) má dlhodobú tradíciu, napr. Nemecko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Španielsko a Slovensko s uplatňovaním Kneippovej terapie, termálnej minerálnej vodnej rehabilitácie a pod., s cieľom dosiahnutia zdravotnej rovnováhy.

Európska asociácia kúpeľov (ESPA – European Spas Association) definuje „Spa“ ako miesta venované celkovej pohode prostredníctvom rôznych profesionálnych služieb, ktoré omladia myseľ, telo a ducha. „Začiatok všetkých vecí je vo vode, z vody všetko vzniká a všetko sa do nej v zániku vracia“ (citácia: Thales z Milétu z r. 613 – 543 pr. Kr.). Pojem wellness nie je presne definovaný. Skladá sa z dvoch slov = well-being a fitness (mať sa dobre a telesná kondícia). Slovo wellness má predstavovať kombináciu dobrého pocitu a zdravia. Rozdiel medzi zdravotným turizmom a kúpeľníctvom v turizme možno charakterizovať nasledovne: Zdravotný turizmus je forma liečenia a znamená pre kúpeľného pacienta zlepšenie zdravotného stavu a zároveň aj liečebný oddych, t.j. nie je voľnočasová aktivita, ale forma liečby. Turizmus je voľnočasová aktivita, t.j. kúpeľníctvo v turizme (pôvodne kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, resp. turizmus pre zdravie) je ozdravovací proces vo voľnom čase turistu, napr. pri čerpaní dovolenky na zotavenie a zaoberá sa aj zdravotnou funkciou s využitím prírodnej minerálnej vody a zdraviu vhodného klimatického prostredia a uplatnením aj wellness turizmu. Kúpeľníctvo v turizme tým napĺňa základné atribúty štúdie Prieskumu turizmu pre zdravie a vytvára možnosti turizmu v zdraviu vhodnom klimatickom prostredí, v kúpeľných mestách a obciach a v ich okolí, v termálnych kúpaliskách, akvaparkoch, ako aj prírodných a umelých kúpaliskách s vodou určenou na kúpanie s významom pre zdravie, oddych, regeneráciu, relaxovanie i rekreáciu.

Účelom štúdie „Prieskum turizmu pre zdravie“ je:

  1. Dosiahnuť lepšie pochopenie turizmu pre zdravie na globálnej úrovni prostredníctvom identifikácie súčasných postupov zo strany zainteresovaných strán, ktoré sa podieľajú na podpore udržateľného turizmu pre rozvoj.
  2. Navrhnúť komplexnú taxonómiu s konzistentnou terminológiou na definovanie a opis
    zložitého systému cestovania na preventívne zdraviu vhodné účely.
  3. Poskytnúť praktické nástroje pre národné turistické organizácie a cieľové krajiny
    (DMO), ktoré chcú rozvíjať turizmus pre zdravie.

Ako súčasť stratégie produktovej skupiny turizmu pre zdravie mali by sa turistické destinácie zaoberať otázkami zjednodušenia cestovania turistov s nasledovnými riešeniami:

a) Vízová politika, zvýšená konektivita, bezpečnosť a ochrana s dôsledkami nových bariér pre cestovanie, rámec mobility pre ľudí so zdravotným postihnutím.

b) Diverzifikácia trhov a segmentov zdrojov.

c) Atraktívne investície.

d) Vytvorenie regulačného rámca vrátane právnych predpisov, stimulov a noriem.

e) Kvalita služieb a infraštruktúry.

f) Školenia a rozvoj zručností.

g) Akreditácia a certifikácia zariadení a postupov v turizme pre zdravie.

h) Vývoj produktových skupín v turizme zahŕňajúcich spájanie (interakcie, interdisciplinárne prepojenie) napr. s gastronómiou (potraviny pre zdravie), geoturizmom v geoparkoch (pohyb pre zdravie vo vhodnom klimatickom prostredí), vidieckym turizmom a agroturizmom (krajina pre zdravie a agropotraviny pre zdravie), kúpeľným turizmom (voda pre zdravie), wellnessom v turizme (pohyb pre zdravie a pohodu) a pod.

Výzvou pre Slovensko je produkcia zdravých a bezpečných potravín a schopnosť adaptovať sa na meniace sa podmienky životného prostredia. Vedecky podložená adaptácia na tieto zmeny (nové technologické postupy pestovania rastlín a hospodárenia v lesoch, systémy presného poľnohospodárstva, efektívne systémy hospodárenia s vodou v krajine, adaptabilné systémy chovu hospodárskych zvierat, využitie moderných biotechnologických metód, využitie špeci­fických vlastností pôvodných druhov rastlín a živočíchov a pod.) môže tieto dopady eliminovať a pozitívne využiť potenciál slovenskej krajiny. Veľké množstvo prírodných pitných a termálnych minerálnych vôd, prírodných liečivých termálnych minerálnych vôd a vhodné klimatické podmienky na Slovensku predurčujú znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť a sú predpokladom dosiahnutia zdravej, produktívnej populácie, ekonomického rastu a zamestnanosti.

Dlhodobou víziou je sti­mulovať udržateľný rozvoj slovenského pôdohos­podárstva založený na synergii excelentnej vedy a praxe na princípoch zelenej ekono­miky s rozvojom obehového hospodárstva (circular economy) a biohospodárstva na regionálnej a miestnej úrovni a podporovať výrobu bezpečných zdravie podporujúcich potravín s vysokou výživovou a pridanou hodnotou. Z uvedeného vyplýva aj ambícia zabezpečenia trvalej ochrany, bezpečného uchovania a využí­vania biologickej a genetickej rozmanitosti prírodných zdrojov vhodných pre zdravú výživu, konkurencieschopnosť produkcie surovín na výro­bu zdravých potravín pre efektívne a udržateľné pôdohospodárstvo v meniacich sa podmienkach životného prostredia. V neposlednom rade  pestovanie aromatických, koreninových a liečivých byliniek a rastlín, ako aj chov ušľachtilých plemien prasníc, oviec, králikov, včiel a pod. má veľký význam pre konzumovanie zdravých potravín v procese turizmu pre zdravie.

Poznatky štúdie „Prieskum turizmu pre zdravie“ poskytnú turistickým destináciám, spoločnostiam a inštitúciám lepšie pochopenie a presnejší obraz turizmu pre zdravie. Usmernenia a referenčné prípadové štúdie sú navrhnuté tak, aby pomohli využiť príležitosti využitia potenciálu predmetného globálneho segmentu turizmu. Možno predpokladať, že turizmus pre zdravie zaujal celosvetovú, resp. aspoň európsku potrebu uplatňovania tejto produktovej skupiny turizmu, ktorá ako primárna motivácia prispieva k telesnému, duševnému a blahobytnému stavu turistov prostredníctvom zdraviu prospešných a wellnessových aktivít predmetného kreatívneho turizmu a uplatňovania vhodnej zamestnanosti. Svetový deň turizmu, schválený UNWTO, ktorého oslavy sa konajú dňa 27. septembra, každoročne významne upozorňuje na spoluprácu v turizme, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a zlepšovanie kvality života. Načasovanie osláv v celom svete je symbolické, keďže hlavná turistická sezóna sa končí na severnej pologuli a začína na južnej zemskej pologuli. UNWTO pre rok 2019 upozorňuje a vyzýva na riešenia v téme „Turizmus a pracovné miesta: lepšia budúcnosť pre všetkých“.

 

V Bratislave, 02.09.2019                                                                  Ing. Juraj Kerekeš

                                                                      odborník z praxe v turizme

                                                                         osobnosť cestovného ruchu SR