Seminár s názvom – Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti – poukázal na potrebu spolupráce podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka.

Oboznámil účastníkov seminára s možnosťami podpory rozvoja vidieka z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Načrtol problematiku Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj rozvoja vidieckej krajiny v rozsahu jej nástrojov, aktérov a synergických efektov. Venoval sa vylepšeniu domáceho a medzinárodného vidieckeho turizmu a agroturizmu. Zároveň sa uskutočnila aj vzájomná výmena skúseností z realizácie úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku. Súčasťou seminára bola aj exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vínnej ceste a pre záujemcov aj účasť na medzinárodných veľtrhoch ITF Slovakiatour, Danubius Gastro, Rybárstvo a voľný čas, Poľovníctvo a oddych, Wellness a Fitness v Bratislave.

          Úvodom Ing. Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry predstavil realizáciu Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014 – 2020 so zameraním sa na projektové a neprojektové opatrenia. Upozornil na potrebu sledovania výziev, hlavné príčiny nezrovnalostí, postupy administrovania projektových podpôr a žiadostí s veľkým využitím digitalizácie a informoval o indikatívnych harmonogramoch na roky 2018 a 2019.

Ing. Juraj Kožuch, genereálny riaditeľ PPA

          Úlohy a priority Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory predstavil ústredný riaditeľ Ing. Jozef Artim, CSc., ktorý sa zameral na Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) EÚ v rokoch 2021 – 2027. Bolo konštatované, že SPP EÚ pre Slovensko priniesla stabilitu pre poľnohospodárov, istotu určitej úrovne príjmov, avšak neimplementovanie niektorých potrebných opatrení, zmeny finančných alokácií a takmer neexistujúcu štátnu pomoc a tým strácanie konkurencieschopnosti a sebestatočnosti. Z toho dôvodu sa vyžaduje už v súčasnosti intenzívne venovať pozornosť SPP EÚ pre budúce roky tak, aby sa Slovensko vyhlo poznaným nežiadúcim efektom v poľnohospodárstve a agropotravinárstve.

Ing.Jozef Artim, CSc, ústredný riaditeľ SPPK

Ing.Jozef Artim, CSc, ústredný riaditeľ SPPK

          Minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou premien slovenských dedín sa zoberal prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc. Bolo konštatované, že dedina sa mení pred našimi očami, vidíme viac chaosu ako stavebného poriadku, hospodárske dvory bývalých družstiev obkľúčila výstavba rodinných domov, ľuďom vidieka prekážajú farmy s dobytkom, rodinné hospodárstva sú nevítané a diskusie o malých a veľkých poľnohospodárskych farmách chýbajú. Takisto bola venovaná pozornosť strategickým cieľom rozvoja dediny v spektre úloh architektúry a urbanizmu tak, aby bola dedina životaschopná, tradičná, zelená a kultúrna s vlastnou identitou kde príroda je symbolom.

prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc

          Vidieckej krajine z pohľadu domáceho i medzinárodného vidieckeho turizmu a agroturizmu sa venoval Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť turizmu SR a odborník z praxe v turizme, ktorý poukázal na súvzťažnosť vidieckych ubytovacích zariadení, agroturizmu a pôdy s uplatnením potravín pre zdravie tak v živočíšnej ako aj rastlinnej výrobe. Upozornil na extenzívne využitie krajiny, najmä poľnohospodárstvom a lesníctvom, malé sídla nižšieho rádu, kde bývanie je spojené s využívaním pôdy a väčšina obyvateľstva sa zaoberá pôdohospodárstvom, spôsob života obyvateľstva, ktorý je charakteristický súdržnosťou založenou na rešpektovaní prírody a zvykových pravidiel spoločenstva s vytváraním možností pre domácich i zahraničných turistov.

Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť turizmu SR

            V diskusii vystúpili Ing. Mária Behanovská, predsedníčka Vidieckeho parlamentu, ktorá sa zamerala na pracovné príležitosti zvyšujúce kvalitu života na slovenskom vidieku; Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku, ktorý predstavil aktuálne problémy úspešného podnikania mladých farmárov na Slovensku; JUDr. Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, ktorá uviedla aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov; a ďalší diskutujúci a manažéri z komunálnej sféry, miestnych akčných skupín Kopaničiarskeho regiónu, Malokarpatskej vínnej ceste, ako aj boli predstavené skúsenosti z činnosti agroturistického zážitkového a vzdelávacieho zariadenia, a ďalší aktéri z vidieckeho prostredia.

Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku

Ing. František Mach, CSc, organizačný garant seminára

Partnermi seminára boli Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF a Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre.

V Modre, Harmónia, 24.01.2019

doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.

odborný garant seminára

Ing. František Mach, CSc.

organizačný garant seminára