Zvolen, 15.7.2021 – Pracovné stretnutie odborníkov z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen a Štátnej ochrany prírody SR odhalilo dôvody nezrovnalosti medzi informáciami o výške ťažby v národných parkoch prezentovanými v médiách.Rozdielne metodické spracovanie údajov z lesnej hospodárskej evidencie zapríčinilo nesúlad interpretovaných údajov o výške ťažby v národných parkoch v uplynulom období.

Na pracovnom stretnutí vo Zvolene sa na tom zhodli odborníci z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesných zdrojov a informatiky (NLC – ÚLZI Zvolen), ako aj zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR).ŠOP SR dostala od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky úlohu spracovať analýzu ťažby drevnej hmoty realizovanej v národných parkoch na Slovensku. Vzhľadom na dobrú skúsenosť so spoluprácou s NLC Zvolen pri poskytovaní dát, ŠOP SR v prvom rade oslovila NLC Zvolen ospracovanie analýzy. Žiaľ pre pracovnú zaneprázdnenosť pracovníkov NLC – ÚLZI Zvolen nebolo reálne v krátkom čase uvedené analýzy poskytnúť.

Preto sa ŠOP SR rozhodla analýzy spracovať vo vlastnej réžii z údajov poskytnutých NLC Zvolen v nedávnej dobe. Pracovníci realizujúci analýzy sa s uvedenou problematikou zaoberali po prvý krát, preto niektoré postupy konzultovali aj s pracovníkmi NLC – ÚLZI Zvolen. Napriek tomu došlo pri metodickom spracovaní dát pracovníkmi ŠOP SR k chybovým výstupom z dôvodu neskúsenosti, na čo NLC Zvolen ústretovo upozornilo a došlo k spoločnému pracovnému stretnutiu.V rámci pracovného stretnutia bola použitá metodika spracovania údajov, ktorá potvrdila, že výsledky spracovania Národným lesníckym centrom sú správne.

Zo spracovaných údajov vyplýva, že výška ťažby v národných parkoch od roku 2012 bola zhruba na rovnakej úrovni. Za posledný rok klesla takmer na polovicu ťažieb predchádzajúcich rokov. Z podkladov vykonania ťažby drevnej hmoty v národných parkoch doložených z NLC Zvolen za roky 2012 – 2020 vyplýva, že za roky 2012 – 2019 sa vyťažilo a odviezlo spolu 8,22 mil. m3 drevnej hmoty,v priemere ročne 1,03 mil. m3, čo predstavuje pri celkovej výmere porastovej pôdy národných parkov 321 tis. ha silu zásahu 3,21 m3/ha. Z uvedeného množstva predstavovala náhodná ťažba 78 % podiel.

V roku 2020 sa vyťažilo a odviezlo spolu 591 tis. m3 drevnej hmoty, čo predstavuje silu zásahu 1,84 m3/ha. Pravdepodobným dôvodom zníženia výšky ťažby v roku 2020 bol celkovo menší objem spracovanej náhodnej ťažby, ako aj problémy na trhu s drevom z dôvodu vzniku pandémie. Spracovanie tejto náhodnej ťažby bolo v minulosti realizované v súlade s ustanoveniami zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch, ale súčasne v rozpore s cieľmi pre národné parky, ktoré sú zadefinované v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny §19). Cieľom ochrany národného parku je zachovanie, alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov vrátane zabezpečenia nerušeného priebehu prírodných procesov.ŠOP SR na základe stretnutia oficiálne požiadala Národné lesnícke centrum o doplnenie chýbajúcich údajov, ktoré budú použité ako podklady pre ďalšiu prácu a aktivity ŠOP SR a súčasne vyjadruje poďakovanie za upozornenie na chybné údaje v analýze, ako aj za vynikajúcu spoluprácu, ktorú má ŠOP SR záujem prehlbovať.

Ing. Igor Viszlai, PhD.
Národné lesnícke centrum