Návrhy metodík vyčíslovania škôd spôsobovaných voľne žijúcimi zvieratami na lesných porastoch, poľnohospodárskych plochách, ako aj v oblasti akvakultúry sa stali ústrednou témou bilaterálneho rokovania štátnych tajomníkov agrorezortov Slovenskej a Maďarskej republiky v Topoľčiankach.

Stretnutie v tomto formáte za účelom výmeny dát a informácií, ako aj zdieľania skúseností prostredníctvom vzájomnej diskusie, sa uskutočnilo z iniciatívy slovenskej strany, ktorá vyplynula počas bilaterálneho rokovania štátnych tajomníkov v Budapešti ešte v októbri 2021. Snahou slovenského agrorezortu je zlepšiť manažovanie populácií voľne žijúcich živočíchov a zmierniť ich možné negatívne dopady na poľnohospodársky sektor.

Slovenskú republiku na rokovaní zastupoval štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milan Kyseľ, ako aj zodpovední experti MPRV SR, Maďarskú republiku zastupoval štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva pre lesy a pôdu Péter Zambó. Diskusia bola štruktúrovaná do troch hlavných panelov:

  • metodika určovania škôd na lesných porastoch,
  • metodika určovania škôd v poľnohospodárstve
  • a určovanie škôd v oblasti akvakultúry, ako tretia, záverečná časť panelovej diskusie.

Účastníci rokovania sa zhodli v názore, že vytvorenie funkčného systému monitorovania a posudzovania škôd, ako aj poskytovanie primeraných finančných kompenzácií farmárom predstavuje vhodný nástroj, vďaka ktorému možno zlepšiť koexistenciu medzi poľnohospodárskou činnosťou a voľne žijúcimi zvieratami. Rovnako dôležité je podporovanie spoločného dialógu zainteresovaných strán, ako aj identifikovanie adresných riešení a ich následná implementácia. Vo vzťahu k systémom finančných kompenzácií je nevyhnutné usilovať o zmiernenie nadmernej administratívnej záťaže, a zefektívnenie schém pomoci, resp. poskytovania náhrad.

Ako vo svojom vystúpení uviedol aj štátny tajomník MPRV SR, s problémami spojenými s manažovaním populácií voľne žijúcich zvierat, nevynímajúc veľké šelmy, sa stretávajú viaceré členské štáty vrátane Slovenska. „Z pohľadu Slovenskej republiky je preto nevyhnutné zaujať aktívny prístup a koordinované úsilie, a to aj na úrovni EÚ, ktoré dokážu prispieť k hľadaniu účinných riešení, za účelom dosiahnutia rovnováhy medzi manažmentom poľnohospodárskej krajiny  a voľne žijúcich zvierat, ako aj postupnej eliminácii negatívnych následkov na poľnohospodársky sektor,“ uviedol Milan Kyseľ.

Otázka manažovania populácii veľkých šeliem bude z iniciatívy SR diskutovaná aj počas novembrového zasadnutia Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo  (AGRIFISH) v Bruseli. „Verím, že otvorenie témy aj na najvyššej politickej úrovni, bude jedným zo zásadných míľnikov pri dosahovaní nášho cieľa“dodal Kyseľ.

zdroj: text a foto MPRV SR