SPU v Nitre ako partner v projekte Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (prijímateľ NFP) v Bratislave v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, číslo výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08, spoločne s partnermi predložili projekt s názvom Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít (ITMS 313011V 344). Ďalšími partnermi v projekte sú: AP2 s. r. o., BIOMIN, a. s., MABPRO, a. s., Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Projekt bol úspešný a Biomedicínske centrum 3. 11. 2020 podpísalo zmluvu o NFP s poskytovateľom NFP. Obdobie realizácie projektu je september 2019 – február 2023.

Predmet výskumu

Predmetom výskumu sú mechanizmy obezity a jej sprievodných chorôb so zameraním na metabolické, kardiologické a onkologické komorbidity, vplyv obezity na nervový systém s dôrazom na regeneráciu jeho poškodení a mechanizmy hematopoetických malignít, mechanizmy obezity so zameraním na diabetes, poruchy metabolizmu a imunity, vplyv výživových doplnkov a presných výživových dávok na kontrolovanú redukciu hmotnosti a korekciu metabolizmu, vývoj inovatívnej technológie prípravy výživových doplnkov v rôznych testovacích kombináciách a formách, vplyv metabolických stresov v tkanivách na bunkový fenotyp v kontexte onkologických komorbidít obezity, ako aj vývoj expertného počítačového systému na predikciu personalizovanej kombinácie výživových doplnkov v individualizovanej metabolickej intervencii obezity a komorbidít.

Výstupy do praxe

Výstupmi pre prax bude založenie a pilotná prevádzka prvého Centra pre manažment obezity v SR, akreditovaného Európskou asociáciou pre výskum obezity (EASO) expertný systém pre odborníkov vo forme webovej služby slúžiaci na personalizovanú predikciu kombinácie výživových doplnkov na základe individualizovaných dát a parametrov.

Zaujímavosti projektu

Špecifikami projektu budú nové vedecké poznatky, aplikácie do praxe, inovačné produkty a zvýšenie povedomia verejnosti, najmä mládeže, o nepriaznivých efektoch obezity na zdravie a priebeh komorbidít, o prínose výskumu obezity, možnostiach intervencie a význame prevencie a profylaxie obezity a jej sprievodných chorôb, stimulácia verejno-súkromnej výskumno-vývojovej a inovačnej spolupráce akademických a podnikateľských subjektov a zlepšenie ich konkurencieschopnosti.

Výskumná aktivita a témy

SPU v Nitre je zodpovedná za riešenie samostatnej výskumnej aktivity s názvom Rastlinné zdroje v prevencii a intervencii obezity a zameriava sa na riešenie troch kľúčových tém.

Téma 1 – Výskum prírodných zdrojov látok s potenciálnym účinkom proti obezite v súvislosti s ich vplyvom na hmotnosť a metabolické parametre obéznych jedincov. Zameraná je na hodnotenie účinkov vybraných rastlinných zdrojov v prevencii a intervencii obezity a podpornej liečby jej komorbidít na základe kvalitatívno-kvantitatívnych analýz bioaktívnych látok a hodnotenie vplyvu agroenvironmentálnych podmienok na variabilitu obsahových látok v sledovaných rastlinných zdrojoch.

Téma 2 – Overenie vplyvu pravidelnej konzumácie rastlinných zdrojov s vysokým obsahom bioaktívnych látok na reguláciu hmotnosti, lipidového profilu a ďalších parametrov zdravia u obéznych probandov. V rámci nej sa uskutočnia klinické štúdie realizované s cieľom overiť bezpečnosť a efektivitu pravidelnej konzumácie šťavy pripravenej z vybraných rastlinných zdrojov, resp. pravidelnej konzumácie šťavy pripravenej z vybraných rastlinných zdrojov doplnenej o podávanie nových preparátov pripravených v rámci aktivít 4 a/alebo 6.Tiež prebehne zostavenie nutričnej anamnézy, vypracovanie stravovacieho frekvenčného dotazníka a 24-hodinových nutričných protokolov, antropometrický výskum a biochemické analýzy vrátane stanovenia lipoproteínových subfrakcií LDL a HDL cholesterolu, ako aj vyhodnotenie klinickej štúdie v kontexte zmien jednotlivých parametrov zdravia vplyvom konzumácie potravín s bioaktívnymi látkami.

Téma 3 – Vyhodnotenie genetických predispozícií obezity a pôsobenia fytoprotektívnych látok na metabolizmus tukov u sledovaných probandov je zameraná na determináciu genetickej predispozície probandov pre vybrané SNP polymorfizmy génov asociovaných s reguláciou metabolizmu tukov, na determináciu genetickej predispozície probandov pre SNP polymorfizmy génov regulujúcich metabolické dráhy pre absorpciu a odbúravanie účinných fytoprotektívnych látok, na vytvorenie SNP panelu pre štúdium účinku fytoprotektívnych látok na metabolizmus tukov testovaných probandov, transkriptomickú analýzu génov metabolických dráh fytoprotektívnych látok pre cielenú skupinu probandov, ako aj na vytvorenie personalizovaného prístupu pre determináciu predispozícií k účinku fytoprotektívnych látok na metabolizmus tukov.

Riešiteľský kolektív pozostáva zo zamestnancov fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Výskumného centra AgroBioTech a Rektorátu SPU v Nitre.
Projektovou manažérkou za SPU je Ing. Lucia Gabríny, PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech.

Renáta Chosraviová –  SPU Nitra