Podľa definície európskej normy STN EN 13809 je turistický sprievodca osoba, ktorá turistov v reči podľa ich výberu sprevádza a podáva im výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve oblasti, obvykle vlastniaca špecifickú kvalifikáciu pre dané územie, ktorú vydáva alebo uznáva oprávnený orgán. Európska norma STN EN 13809 charakterizuje rôzne typy sprievodcov a podstatne charakterizuje nasledovné typy:

 • asistent,
 • vedúci zájazdu (tour manager-reiseleiter-directeur de circuit),
 • doprovod (tour escort – reisebegleiter-accompagnateur),
 • delegát (local representative – ortlicher vertreter – representant local),
 • turistický sprievodca (touristguide – fremdenführer- guide interpréte),
 • hostes/-ka,
 • horský vodca,
 • športový inštruktor,
 • animátor,
 • riaditeľ plavby (cruise director).

Podľa Asociácie Európskej federácie turistických sprievodcov (FEG) a  Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) listom zo dňa 11.12.2011, aby sa zabránilo ďalšiemu nesprávnemu výkladu rôznych povolaní a nejasnostiam spôsobujúcim v rámci odvetvia turizmu, v každej krajine je žiadané, aby sa používali iba oficiálne podmienky dohodnuté a prijaté 27 členskými štátmi Európskej únie, Chorvátskom a tromi krajinami Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Nórsko a Švajčiarsko) vo všetkých krajinách EÚ v úradných dokumentoch v budúcnosti. Podľa Európskeho štandardu EN13809:2003 (Služby turizmu – Cestovné agentúry a terminológia cestovných kancelárií) je potrebné používať vo väčšine krajín EÚ nasledovnú terminológiu:

 • Turistický sprievodca (EN13809:2003, 2.3.5 – tourist guide; guide touristique / guide-interpréte; Gäste-/Fremdenführer) je osoba, ktorá sprevádza turistov v jazyku podľa svojho výberu a interpretuje oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, osoba ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú oblasť, ktorú spravidla vydáva alebo uznáva príslušný orgán.
 • Manažér turizmu (EN13809:2003, 2.3.2 – tour manager; directeur de circuit; Reiseleiter) je osoba, ktorá riadi a dohliada na trasu v mene prevádzkovateľa zájazdu, pričom zabezpečuje, aby sa program vykonával v súlade so zmluvou medzi organizátorom zájazdu a cestujúcim turistom a poskytuje miestne praktické informácie.
 • Sprievodca (EN13809:2003, 2.3.3 – tour escort; Accompangateur; Reisebegleiter) je zástupca cestovnej kancelárie poskytujúci všeobecnú starostlivosť o turistov.
 • Prehliadková trasa ( EN13809:2003, 6.3.6 – tour guidé; Geführte Tour) je prehliadka stanovenej dĺžky, ktorá obsahuje citované prvky kultúrneho alebo prírodného dedičstva dediny/mesta alebo územia, ktoré vykonáva turistický sprievodca.

Pre profesie na Slovensku vo vzdelávacej kvalifikácii sektorovou radou obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v rámci Národnej sústavy kvalifikácii sú vytvorené karty kvalifikácie pre:  

 • turistického sprievodcu / sprievodcu v turizme / sprievodcu cestovného ruchu (okrem regionálneho sprievodcu) je Kód kvalifikácie: C5113002-00664, Úroveň SKKR: 5, SK ISCO-08: 5113002,
 • manažéra turizmu / vedúceho zájazdu / manažéra pre starostlivosť o zákazníkov je Kód kvalifikácie: U1222002-00750, Úroveň SKKR: 4 SK, ISCO-08: 1222002,
 • sprievodcu / delegáta cestovnej kancelárie je Kód kvalifikácie: U5113004-01432, Úroveň SKKR: 4, SK ISCO-08: 5113004.

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) sa aktívne priamo podieľala na tvorbe profesijných ako aj výkonnostných štandardov viacerých profesií v rámci starostlivosti o klienta v turizme. Vznikla tak sústava dokumentov ktorá jasne a prehľadne vymedzuje základné kompetencie, požiadavky na odbornú a jazykovú spôsobilosť, kvalifikačné požiadavky v systéme celoživotného vzdelávania aj v rámci národnej sústavy kvalifikácií, zručností a etických princípov. SSSCR je od roku 2003 aktívnym členom Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA – World Fede ration o f Tourist Guide Associations). Predseda SSSCR pôsobí v rámci WFTGA ako regionálny reprezentant pre Východnú a Strednú Európu.

 

 

Turistický sprievodca:

 • je nepriamym reprezentantom dediny, mesta, regiónu turizmu i štátu,
 • v značnej miere priamo prispieva k tomu, či sa turista bude cítiť príjemne a aký celkový dojem v ňom pobyt zanechá,
 • často rozhoduje o tom, ktoré pamiatky, prírodné bohatstvo a objekty turista počas svojho pobytu uvidí a priamo navštívi,
 • svojím účinkovaním prispieva k lepšiemu pochopeniu dejín, tradícii a spôsobu života v navštívenej územnej oblasti, čím výrazne napomáha k podpore turizmu,
 • veľkosťou svojej osobnosti a vysokou profesionalitou dokáže nadchnúť svojich poslucháčov a vzbudiť v nich hlboký záujem, ktorý turistov motivuje predĺžiť si pobyt, alebo k rozhodnutiu vrátiť sa a navštíviť danú územnú lokalitu opakovane,
 • je mostom spájajúcim národy a ich kultúry,
 • ako osoba prvého kontaktu s návštevníkmi – turistami – dôverne pozná ich potreby, radosti, strasti a želania,
 • ako vlastník poznatkov o tom, ako sa turistovi páčilo (čo našiel, čo postrádal, čo ho potešilo, čo mu vadilo…) je významným senzorom pre objektívnu analýzu slabých a silných stránok v službách, ako aj pre manažment destinácií.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá hodlá prevádzkovať predmetnú viazanú živnosť musí splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • Všeobecnými podmienkami prevádzkovania viazanej živnosti sú:

– dosiahnutie veku 18 rokov,

– spôsobilosť na právne úkony,

– bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov).

 • Spĺňať ustanovenia zákona č. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov [príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. (Živnostenský zákon) – skupina 214 – Ostatné – por. čís. 52] ustanovuje pre fyzickú i právnickú osobu, ktorá má záujem vykonávať Turistického sprievodcu / Sprievodcu v turizme / Sprievodcu v cestovnom ruchu, na území Slovenska podnikateľským spôsobom, charakter viazanej činnosti k nadobudnutiu živnostenského oprávnenia. Dokladom o jeho nadobudnutí je vydaný živnostenský list Ministerstvom vnútra SR.
 • Podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu. Osvedčenie o absolvovaní vydá vzdelávacia inštitúcia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe úspešne vykonanej skúšky spôsobilosti v zmysle § 14, §17 a §18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osvedčenie o získanom vzdelaní má povahu verejnej listiny s celoštátnou platnosťou.

Pre sprievodcov v turizme v zmysle zmluvy o založení ES (čl.49 a nasl.) a Lisabonskej zmluvy môže zahraničná osoba poskytovať niektoré služby, včítane sprievodcovských služieb, dočasným spôsobom na území iného členského štátu Európskeho spoločenstva aj bez povinnosti nadobudnúť osobitne podnikateľské (živnostenské) oprávnenie od autorizovaného orgánu hostiteľského štátu. Na využitie tejto možnosti postačuje zahraničnej osobe pozícia podnikateľa, t.j. držiteľa príslušného podnikateľského oprávnenia podľa právneho poriadku (domicilu, resp. sídla) poskytovateľa dočasnej služby. Na vymedzenie dočasnosti nie je stanovená žiadna lehota. Na základe dotknutých rozhodnutí Európskeho súdneho dvora sa na túto možnosť nevzťahujú prípady, ak zahraničná osoba poskytuje služby na území iného členského štátu pravidelne.

Cezhraničné poskytovanie služieb na území Slovenska je dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený. Táto možnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov služieb usadených v členských štátoch EÚ a platí pre dočasné poskytovanie služieb zahrnutých v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12.12.2006 o službách na vnútornom trhu. Napriek výraznej európskej liberalizácii, platia pre cezhraničných poskytovateľov služieb obmedzenia vyplývajúce zo slovenskej legislatívy, napr. zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré je potrebné dodržiavať. Jedná sa hlavne o oznamovaciu povinnosť cezhraničného poskytovateľa služieb, ktorý musí poskytovanie služieb na Slovensku ohlásiť príslušnému orgánu a predložiť požadované doklady. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na poskytovanie služieb, ktoré patria medzi viazané živnosti. Oznámenie môže cezhraničný poskytovateľ služieb podať na vzorovom tlačive Oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenska prístupné na domovskej stránke MV SR (https://www.minv.sk/?cezhranicne-poskytovanie-sluzieb).  Oznámenie o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb má v prípade dovoleného poskytovania rovnakej služby neobmedzenú platnosť.

          Pôsobenie sprievodcu v turizme môže byť zamerané na:

(1) Sprevádzanie tuzemských zájazdových skupín na cestách do zahraničia a späť bez ďalších sprievodcovských služieb (napr. zájazdy k moru).

(2) Organizovanie a sprevádzanie zájazdových skupín v zahraničí spojených s kvalifikovaným výkladom a odpoveďami na otázky (spravidla poznávacie zájazdy).

(3) Kontrolovanie prítomnosti účastníkov zájazdu – turistov – i jeho jednotlivých akcií.

(4) Zabezpečovanie kompletného programu pre turistov vrátane nákupu potrebných vstupeniek, cestovných lístkov, rezervovania miest v reštaurácii, platenie konzumácie v reštaurácii za celú skupinu turistov, vstupenky na gastronomické festivaly a pod.

(5) Riešenie prípadných špeciálnych želaní turistov či vzniknutých problémov s pracovníkmi ubytovacieho zariadenia.

(6) Riešenie problémov, ktoré sa v priebehu zájazdu vyskytujú, napr. krádeže, ochorenia, strata cestovných dokladov, nezabezpečená rezervácia a pod., vrátane potrebných rokovaní na miestnych úradoch, polícii, nemocniciach, poisťovniach a ďalších inštitúciách.

(7) Rozhodovanie o prípadných nevyhnutných zmenách programu.

(8) Vykonávanie potrebného tlmočenia.

(9) Jednania so zahraničnými partnermi.

(10) Zabezpečovanie osobitných – fakultatívnych – služieb turistom (napr. výlety loďou, výstupy s horským vodcom) vrátane ich predaja a vyúčtovania.

(11) Materiálne a finančné zabezpečovanie zájazdu.

(12) Organizovanie a sprevádzanie zahraničných zájazdových skupín na Slovensku spojené s kvalifikovaným výkladom a tlmočením, prípadne ďalšie technické, organizačné a manažérske činnosti spojené so sprievodcovskou činnosťou v turizme.

 

Osobitná znalosť turistického sprievodcu vo vidieckom turizme a agroturizme sa odporúča v poznaní atraktívnosti vidieckej krajiny, dobrodružstvách spojených s poznávaním prírody a spôsobu života, ale aj domáckosti prostredia, tradičnej gastronómie, ľudových tradícií, každoročne opakovaných folklórnych podujatí, remeselnej výroby a pod. Vhodné je poznanie aj ponuky doplnkových služieb zodpovedajúce očakávaniam turistov v závislosti od prostredia (nížinné, podhorské, horské), sezóny (letná, zimná, mimosezónna), kategorizácii ubytovacích zariadení na vidieku a pod. Podstatnou časťou vedomostí je aj regionálna alebo miestna gastronómia zhotoviteľov s ponukami špecificky pripravovaných jedál, delikatesami a kulinárskymi zážitkami, jedlá z biopotravín a sviežich potravín, špeciality zdravého varenia a ochutnávky zdravej výživy, fašiangové slávnosti s ochutnávkou mäsových špecialít, výrobky z prírodnej zdravej výživy a zdraviu vhodných potravín.

Svetová organizácia turizmu (UNWTO) ako odborná organizácia systému Organizácie spojených národov (OSN) má v kompetencii podporu a propagáciu zodpovedného a udržateľného turizmu dostupného pre všetkých. UNWTO ako vedúca medzinárodná organizácia v oblasti turizmu presadzuje popularizáciu turizmu ako hnaciu silu sociálno ekonomického rastu, rozvoja a environmentálnej udržateľnosti a ponúka vedenie a podporu tomuto odvetviu pri rozvíjaní vedomostí a politík turizmu po celom svete. Vychádzajúc z  doterajšieho vývoja turizmu na Slovensku a na medzinárodnom trhu v turizme, ako aj novo sa tvoriacej politiky turizmu v rámci EÚ (napr. manifest – prehlásenie – európskeho turizmu o raste a zamestnanosti), možno pre turizmus stanoviť strategický cieľ, ktorým je zvyšovať jeho konkurencieschopnosť pri lepšom využívaní potenciálu, so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí. Turizmus ako hnací motor hospodárskeho a sociálneho rozvoja dáva podnety a impulzy na jednotlivých stupňoch riadenia turizmu pre komplexné videnie problémov a efektívnych riešení v štátnej správe a územnej samospráve, pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, ako aj potrebu rozsiahlej súčinnosti medziodvetvovej spolupráce inštitúcií a s tým súvisiaceho udržateľného rozvoja turizmu na Slovensku.

Turizmus ako najdynamickejší systém, ktorý citlivo reaguje na široké spektrum rôznorodých faktorov spoločenského, hospodárskeho a geopolitického prostredia, a s tým súvisiaci rozvoj vidieka si nenárokuje výlučnosť alebo úplnosť. Partnerstvo a spolupráca poskytuje podnety aj impulzy na jednotlivých stupňoch manažovania pre komplexné videnie problémov tvorby a predaja produktu turizmu v slovenskej krajine, pre štátnu správu a územnú samosprávu, ako aj pre podnikateľov. Takisto naznačuje šírku problematiky foriem kongresového turizmu, cykloturizmu, vidieckeho turizmu a agroturizmu, cirkevno-sakrálneho, nostalgického, poznávacieho, horského, vodného, poľovníckeho, kúpeľníckeho, športového, oddychového a iného turizmu, ako aj potrebu rozsiahlej súčinnosti medziodvetvovej spolupráce inštitúcií a s tým súvisiaceho udržateľného rozvoja turizmu na Slovensku. Rôzne kreatívne formy turizmu umožňujú bližšie určiť ich podstatu z hľadiska  účastníka – turistu, jeho potrieb a očakávaní. To dovoľuje lepšie pripraviť produkt a ponúkať ho na trhu pre cieľovú skupinu turistov. Individuálnu slobodu cestovania je možné ochraňovať starostlivosťou o klienta v turizme vtedy, ak sa miestny a vidiecky turizmus, resp. vidiecky turizmus a agroturizmus bude rozvíjať na ekologickom základe. Zelený turizmus, ako nový spôsob návratu a objavu vidieka a poľnohospodárskych oblastí, sa snaží harmonicky skĺbiť aktivity voľného času a uvedomenia si kultúrneho a prírodného bohatstva štátu. Tieto by sa významne mohli stať mottom pre slovenský vidiek a v určitej obmene aj pre mestá pri tvorbe i realizácii koncepcie rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu, resp. mestského a kultúrneho turizmu. Z obsahového vymedzenia vyplýva, že môžu spĺňať funkciu ekonomickú, zdravotno-rekreačnú, kultúrno-poznávaciu, vedecko-informačnú a spoločensko-výchovnú, ktoré očakávajú domáci i zahraniční turisti v mestách a na slovenskom vidieku.

 

V Bratislave, 18.05.2019                                                                      Ing. Juraj Kerekeš

                                                                                                          odborník z praxe v turizme

                                                                                                       osobnosť cestovného ruchu SR