Správa Tatranského národného parku (TANAP) sa o výrube ochranného pásma lesa pri Novom Štrbskom plese dozvedela až po jeho vyrúbaní. Informovala o tom na webovej stránke.

Obec Štrba vydala stavebné povolenie pre stavbu apartmánového hotelu LAKE v blízkosti Nového Štrbského plesa v júli 2019. Jeho vydaniu predchádzali stanoviská orgánov ochrany prírody v Poprade a Prešove. Ochranári tvrdia, že Okresný úrad (OÚ) Prešov si vyžiadal ako podklad stanovisko Správy TANAP-u. Tá požadovala rešpektovať 20-metrové ochranné pásmo od brehovej čiary Nového Štrbského plesa, v ktorom sa nachádzal smrekový les. OÚ Prešov prevzal túto podmienku do svojho vyjadrenia a požadoval zapracovať ju do projektu stavby, priblížili.

K samotnému územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu však už vydával v novembri 2018 stanovisko len odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad, vysvetlila Správa TANAP-u. Podľa nej si OÚ Poprad jej stanovisko nevyžiadal. Vo svojom vyjadrení tak uviedol všeobecne formulovanú podmienku: “Vzrastlé dreviny, ktoré nebudú prekážkou pri samotnej výstavbe, budú ponechané na pozemku”, skonštatovali ochranári. Štrba následne vydala stavebné povolenie. “Nevyžiadaním si stanoviska od Správy TANAP-u tak došlo v lokalite k výrubu predmetného 20-metrového ochranného pásma lesa pri Novom Štrbskom plese,” uviedla správa.

Starosta Štrby Michal Sýkora povedal, že stavebný úrad obce vo svojich rozhodnutiach rešpektoval podmienky OÚ Poprad. Napriek tomu, že OÚ vo svojich stanoviskách neuviedol požiadavku správy o zákaze výrubu stromov, stavebný úrad vo svojich povoleniach určil záväznú podmienku postaviť stavbu minimálne 20 metrov od brehovej čiary. “Stavebný úrad v Štrbe postupoval správne a navyše práve stavebný úrad zapracoval požiadavku samotnej obce vyplývajúcu z územného plánu obce do príslušných rozhodnutí,” uviedol starosta. Zároveň pripomína, že hotel nie je žiadnou plánovanou či pripravovanou stavbou, ale ide o stavbu pred dokončením.

TASR

foto LM