Slovenská inšpekcia životného prostredia prijala program preventívnych opatrení, ktorými sa má zabrániť častým a opakovaným znečisteniam vodných tokov z obecných čistiarní odpadových vôd (ČOV). Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Inšpekcia chce zvýšiť počet operatívno-preventívnych kontrol zameraných na dodržiavanie povinností v zmysle vodného zákona. Patria k nim aj povinnosti prevádzkovateľov obecných ČOV prevádzkovať vodnú stavbu v súlade so schváleným manipulačným poriadkom. Jeho nedodržiavaním podľa SIŽP často prichádza k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd a následne k ekologickým haváriám na vodných tokoch.

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo zdôrazňuje, že je lepšie predchádzať ekologickým haváriám, ako potom riešiť ich nepriaznivé následky. Havárie obecných čistiarní odpadových vôd sú podľa neho veľmi časté. Zväčša ich spôsobuje preťaženie, neodborné zaobchádzanie alebo zastarané zariadenie.

“Plánujeme prevádzkovateľov obecných ČOV motivovať a informovať, aby finančné prostriedky investovali radšej do renovácie prevádzky, než aby sa dostali do bludného kruhu sankcionovania za opakované ekologické havárie, ktorým nebudú môcť zamedziť, pretože im neostanú finančné prostriedky na renováciu zariadenia,” uviedol Jenčo.

Vo viacerých mestách a obciach, najmä v okolí Bratislavy, sa deje masívna výstavba nových domov. Tie sa napájajú na už existujúcu kanalizáciu. Splaškové odpadové vody sú tak odkanalizované do obecných ČOV. “Ak sú dimenzované na menší počet ekvivalentných obyvateľov, prepúšťajú časť znečistených odpadových vôd do priľahlých vodných tokov. Stáva sa tak najmä v nepriaznivom počasí počas intenzívnych prívalových dažďov,” približuje inšpekcia.

Pokračuje, že dažďová voda sa tak spolu so splaškovými odpadovými vodami dostáva kanalizáciou do hydraulicky preťaženej ČOV. Jej obsah sa potom vyleje bez potrebného prečistenia do vodného toku. A to podľa SIŽP spôsobí mimoriadne zhoršenie kvality vôd. “Prichádza k silnému znečisteniu životného prostredia a ohrozeniu života rýb a iných vodných živočíchov,” podotýkajú inšpektori.

V takýchto prípadoch SIŽP sankcionuje znečisťovateľov podľa rozsahu škôd. Pokuta môže byť udelená do výšky 165.000 eur, inšpektori zároveň nariadia nápravné opatrenia. SIŽP tvrdí, že v prípade obecných ČOV neprichádza k znečisťovaniu zámerne. Aj preto sa inšpekcia rozhodla pôsobiť preventívne a kontrolovať dodržiavanie manipulačného poriadku ČOV zo strany prevádzkovateľov a tiež efektivitu nastavenia procesu čistenia odpadových vôd.

TASR, ilustr. foto tasr