Zvýšenie zimuvzdornosti repky ozimnej 

Extrémne teplý október spôsobil, že repka sa silne rozvinula, čo môže spôsobiť zhoršenie prezimovania. Asi najzákladnejšou účinnou látkou na zvýšenie zimuvzdornosti je už roky chlormequat chlorid v prípravku Retacel Extra R 68, patriaci medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy gibberellinov. Bráni  predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite semien. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. Aplikuje sa keď rastliny majú 5-6 pravých listov (BBCH 15-16), počet rastlín sa blíži k počtu 80-100 na m2 a výška rastlín (vzpriamené listy) je 15-20 cm, ale ešte vždy pred začiatkom predlžovania stonky. Na zvýšenie účinnosti Retacelu Extra R 68 sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo. Maximálny počet ošetrení je 1x za vegetáciu.

Rastový regulátor Caryx vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie je vodou určený na ošetrenie repky ozimnej, ktorý v jesennom období reguluje rast, ovplyvňuje hrúbku koreňového krčka, a tým zvyšuje istotu prezimovania. V jarnom období reguluje rast, ovplyvňuje rovnomerné zapojenie porastu, počet a nasadenie plodných vetiev a pôsobí proti poliehaniu. Účinná látka mepiquat chloride ovplyvňuje produkciu fytohormónov v rastline, inhibuje biosyntézu fytohormónu giberelin, čím je brzdený rast. Následkom toho sa skracuje dĺžka hypokotylu, zväčšuje sa jeho priemer a steny sa stávajú pevnejšími. Táto vlastnosť je žiaduca predovšetkým na jeseň na vytvorenie silného koreňového krčku a následné bezproblémové prezimovanie; ovplyvňuje tiež výšku vegetačného vrcholu. Po aplikácii na jar má vplyv na zapojenie porastu po zime, počet plodných vetiev, výšku nasadenia 1. plodnej vetvy a výšku rastlín a pôsobí proti poliehaniu. Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám, t.j. chráni listy pred napadnutím, ale takisto aj po infekcii.

Pri jesennej aplikácii ozimná repka vykazuje spomalenie rastu a zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené aj vymŕzanie porastu. Skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu. Pri jesennej aplikácii na zvýšenie istoty prezimovania aplikujte v dávke 0,7-1 l.ha-1 na jeseň od štádia 5. pravého listu BBCH 15-17; maximálny počet aplikácií: 1x za sezónu.

Niektoré fungicídy na listovú aplikáciu, ktoré pôsobia proti rôznym chorobám repky,  preukazujú aj morforegulačný účinok. Prípravok Orius 25 EW inhibuje rast, podporuje lepšie prezimovanie a redukuje poliehanie repky olejnej. Je to systémový  fungicídny  prípravok s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym  účinkom. Účinná látka tebuconazole patriaca do chemickej skupiny azolov je absorbovaná do vegetatívnych častí rastlín a transportovaná prevažne akropetálne (t.j. v smere od bázy k vrcholu),  inhibuje biosyntézu ergosterolov v štyroch polohách metabolizmu, čo významne znižuje riziko vytvárania rezistencie patogénov. V rastovej fáze BBCH 12 – 18 posilňuje tvorbu koreňov, inhibuje rast a podporuje prezimovanie repky. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu je 2 x pre jarné ošetrenie, maximálne 1 x pre jesenné ošetrenie s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky.

Albukol je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole inhibuje biosyntézu ergosterolov v dvoch polohách metabolizmu, čo spomaľuje možnosť vytvárania rezistencie.

Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v mnohých kultúrach, účinkuje proti dôležitým chorobám repky: Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum. Repku proti bielej hnilobe a černi repkovej ošetrujeme v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4 – 6 listov dávkou 1 l.ha-1.Toto ošetrenie posilňuje aj tvorbu koreňov, zabráni predčasnému predlžovaciemu rastu a má pozitívny vplyv na prezimovanie porastov.

Prípravok Efilor obsahuje účinné látky boscalid a metconazole. Účinná látka boscalid je absorbovaná listami a systematicky akropetálne rozširovaná v rastline. Zamedzuje klíčeniu spór a vykazuje inhibičný účinok pri tvorbe zárodočnej dutiny, raste mycélia a sporulácii hubových patogénov. Účinná látka metconazole veľmi rýchlo preniká do rastliny a je akropetálne rozvádzaná cievnymi zväzkami. Patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám. Po preniknutí do rastliny je účinná látka chránená pred dažďom. Pôsobí preventívne, ale aj pri začínajúcom napadnutí. Zabraňuje sa tak šíreniu už existujúcej infekcie. Prípravok Efilor brzdí predlžovanie repky na jar, a tak vedie k vývoju kompaktnejšej a odolnejšej rastliny. Prípravok účinkuje proti fómovej hnilobe (Leptosphaeria maculans), černi repkovej (Alternaria brassicae) a bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum). Prípravok aplikujte na jeseň od štádia vyvinutých 2 listov (BBCH 12) až do štádia kedy je už predĺženie 2. internódia viditeľné (BBCH 31). Prípravok aplikujte maximálne 2x za vegetačné obdobie: 1x na jeseň + 1x na jar alebo 2x na jar.

Tilmor je systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej a horčice proti hubovým chorobám. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov buniek patogéna (DMI), kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. Prothioconazole je systémová účinná látka, ktorá po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne pozvoľne transportovaná vo vnútri rastlín. Prothioconazole preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Tebuconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov buniek patogéna (DMI), má hĺbkovo systémové pôsobenie s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom s dlhou dobou účinku. V rastlinách je transportovaný akropetálne, zaisťuje ochranu novo prirastajúcich častí rastlín.

Proti fómovej hnilobe na jeseň prípravok aplikujte v rastovom štádiu 2 listy vyvinuté – 6 listov vyvinutých (BBCH 12 – 16), optimálne od 3 pravých listov (BBCH 13), v dávke 0,8-1,0 l/ha. Ošetrovanie na jeseň má aj rastovo-regulačný efekt, ktorý sa prejaví zhrubnutím koreňového krčka a skrátením internódií. Rastovo-regulačný efekt zabezpečí rastlinám kvalitné prezimovanie. Prípravok je možné použiť maximálne 2x za vegetáciu.

Fungicídny prípravok Magnello s morforegulačným účinkom vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na  ochranu repky ozimnej, repky jarnej proti fómovej hnilobe, je tiež určený  na reguláciu rastu a to na: podporu prezimovania, skrátenie výšky rastlín a obmedzenie poliehania. Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach – pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je systémová fungicídna látka s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je absorbovaná listami a v rastline sa šíri akropetálne a translaminárne. Účinná látka tebuconazole zo skupiny triazolov inhibuje biosyntézu ergosterolu.  Tebuconazole je systémová fungicídna účinná látka s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je absorbovaná vegetatívnymi rastlinnými orgánmi a v rastline sa šíri akropetálne. Repku ozimnú pri jesennej aplikácií ošetrujte optimálne od rastovej  fázy BBCH 14 (4. list vyvinutý) do konca jesennej vegetácie. V priebehu sezóny  ošetrujte maximálne 2x (1x na jeseň, 1x na jar).

Podpora prezimovania obilnín

Rovnako obilniny majú priaznivé počasie pre rozvoj a hrozí prerastanie. Na podporu  prezimovania  pšenice ozimnej aplikujte vo fáze 4.-5. listu (BBCH 14-15) tiež chlormequat chlorid v prípravku Retacel Extra R 68. Používajte pre skoro siatych rýchle sa vyvíjajúcich porastoch, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Zásadne nepoužívajte na pozemkoch zaburinených pýrom plazivým a lipkavcom.

Na zahustenie porastu aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Na podporu prezimovania ozimného jačmeňa aplikujte uvedený prípravok vo fáze 3.-4. listu (BBCH 13-14) na skoro siate, rýchlo sa rozvíjajúce porasty, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania.

V Topoľčanoch, 22.10 2019

Ing. Alena Škuciová                                                                                                                               

ÚKSÚP – OKOR Topoľčany