Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že 13. januára 2020 vyšli v Úradnom vestníku Európskej únie vykonávacie nariadenia Komisie č. 2020/17 a 2020/18, ktorými sa neobnovuje schválenie účinných látok chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl. Podľa týchto nariadení sa všetky autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok musia zrušiť najneskôr do 16. februára 2020, pričom prípravky sa budú môcť ešte uvádzať na trh a používať maximálne do 16. apríla 2020. Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.

V praxi to znamená, že od 17.apríla 2020 nesmiete používať tieto prípravky s účinnou látkou chlorpyrifos: PYRINEX SUPREME, PYRINEX 48 EC, PYRIFOS 48 EC, INSODEX 48 EC, NURELLE D, DURSBAN 480 EC, DURSBAN DELTA, DANCE, HELIOS 480 EC a PIRAT. Paralelné prípravky na báze chlorpyrifosu, ktorým rovnako končí autorizácia sú: KLOROFOS-I, A-chlorpyriN-III, A-pyriN, A-chlorpyriN a A-chlorpyriN-I.

Od 17.apríla 2020 nesmiete používať ani prípravky s účinnou látkou chlorpyrifos-methyl: NURELLE, PYRINEX M22 a  RELDAN 22.

Hraboš poľný 

Upozorňujem pestovateľov, že prípravok na likvidáciu hraboša poľného rodenticíd  STUTOX-II je povolený používať do nor až do 30.10.2026. Na použitie nepotrebujete povolenie od ÚKSÚP-u pri dodržaní všetkých pokynov uvedených na etikete. Pripomínam tieto informácie z etikety:

Prípravok STUTOX – II obsahuje účinnú látku fosfid zinočnatý, rýchlo pôsobiaci jed, ktorý je rozpustný v kyselinách (napr. kyselina žalúdočná). Po požití sa rozklad látky uskutočňuje v žalúdku na fosfín. Fosfid zinočnatý má nepríjemný cesnakový zápach. Plyn je vysoko toxický pre organizmy, ktoré podliehajú oxidačnému dýchaniu. Ako silné redukčné činidlo inhibuje intracelulárne oxidačné procesy redukciou centrálneho iónu železa v hemoglobíne.

NEAPLIKUJTE prípravok rozhadzovaním alebo rozmetaním!

Zákaz leteckej aplikácie!

Maximálny počet aplikácií: 3x.

  1. Prípravok aplikujte hlboko do aktívnych nôr. V rámci jednej kolónie hrabošov odporúčame aplikovať prípravok do 3 – 5 nôr.
  2. Na jedno aplikačné miesto je možné vložiť maximálne 4 pelety (do nory), max. dávka na hektár 2 kg.
  3. Mŕtve hraboše zakopať, resp. spáliť na vyhradenom mieste mimo dosahu detí!
  4. Každú aplikáciu rodenticídu v poľných podmienkach ohláste príslušnému Poľovníckemu združeniu za účelom ochrany voľne žijúcej zveri.
  5. Z hľadiska minimalizácie rizika aplikácie pre voľne žijúce predátory odporúčame vykonávať likvidáciu hraboša poľného v skorom suchom predjarnom, resp. neskorom jesennom období.
  6. Prípravok neaplikujte pred dažďom, snežením a za rosy. Účinná látka fosfid zinočnatý v prípravku sa vlhkosťou rozkladá.

Vzhľadom na nebezpečenstvo odplavenia je nutné dodržiavať minimálnu ochrannú vzdialenosť 10 m od povrchových vôd. Z hľadiska ochrany vtákov a cicavcov prípravok neaplikujte na neobrábaných plochách bez drevín.

Miesto návnady musí byť neprístupné pre domáce zvieratá a voľne žijúce zvieratá.

Ak sa mŕtve alebo umierajúce hlodavce nájdu počas a po kontrolných opatreniach, mali by sa okamžite vhodne zlikvidovať, aby sa zabránilo sekundárnej otrave.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte pracovný odev, gumové rukavice, gumovú pracovnú obuv, respirátor na ochranu dýchacích orgánov.

Počas manipulácie (otváranie obalov, plnenie, dávkovanie) dbajte na to, aby ste pracovali v dobre vetranom priestore chránenom pred dažďom. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom!

Pokiaľ sa dostane STUTOX-II do ohniska požiaru haste penou, pieskom alebo zeminou. Na hasenie sa nesmie použiť voda, nakoľko pri styku s ňou dochádza k vzniku veľmi jedovatých a mimoriadne horľavých splodín! V prípade požiarneho zásahu sa musia použiť izolačné dýchacie prístroje.

UPOZORNENIE

Celkovú manipuláciu s prípravkom STUTOX-II môžu vykonávať len pracovníci s odbornou spôsobilosťou pre prácu s jedmi a musia poznať povahu a účinky účinnej látky, ochranné opatrenia a zásady prvej pomoci. 

Je pozitívne, že mnohí poľnohospodári umiestnili na poliach tzv. „téčka“ – bydlá v tvare T, na ktorých vidieť dravé vtáky ako striehnu na hraboše.

Aj keď je použitie rodenticídu STUTOX-II nákladná záležitosť, veľmi pomohlo pestovateľom keď aplikovali prípravok aj na priekopy. Boj proti hrabošom je súhrn komplexných opatrení, do ktorých patrí v prvom rade prevencia agrotechnickými opatreniami (orba, osevný postup a pod.)

 

                                                                                           Ing. Alena Škuciová

                                                                                         ÚKSÚP – OKOR Topoľčany