Okrem prípravku pod obchodným názvom Ratron GW s účinnou látkou fosfid zinočnatý (25 g/kg), ktorý je povolený na výnimku v termíne od 5. septembra do 31. decembra 2019 proti hrabošovi poľnému, hrabošovi močiarnemu a hrdziakovi lesnému s aplikáciou na poľnohospodárskej aj nepoľnohospodárskej pôde, máme aj oficiálne autorizovaný rodenticíd Stutox-II, ktorého používanie končí až 30.10.2026.

Prípravok Stutox-II obsahuje účinnú látku fosfid zinočnatý, rýchlo pôsobiaci jed, ktorý je rozpustný v kyselinách (napr. kyselina žalúdočná). Po požití sa rozklad látky uskutočňuje v žalúdku na fosfín. Fosfid zinočnatý má nepríjemný cesnakový zápach. Plyn je vysoko toxický pre organizmy, ktoré podliehajú oxidačnému dýchaniu. Ako silné redukčné činidlo inhibuje intracelulárne oxidačné procesy redukciou centrálneho iónu železa v hemoglobíne.

Je to rodenticíd vo forme návnady k priamemu použitiu na ničenie hraboša poľného v poľných porastoch: na poľnohospodársku pôdu, poľné plodiny, pasienky, ihličnaté a listnaté dreviny, vinič, ovocné plodiny, zeleninu a okrasné rastliny. Dávkuje sa vždy rovnako 2-4 pelety na 1 otvor z nory, max. 2 kg na ha. Nesmie sa aplikovať rozmetaním ! Zákaz leteckej aplikácie! Maximálny počet aplikácií: 3x.

  1. Prípravok aplikujte hlboko do aktívnych nôr. V rámci jednej kolónie hrabošov odporúčame aplikovať prípravok do 3 – 5 nôr.
  2. Na jedno aplikačné miesto je možné vložiť maximálne 4 pelety (do nory), max. dávka na hektár 2 kg.
  3. Mŕtve hraboše zakopať, resp. spáliť na vyhradenom mieste mimo dosahu detí!
  4. Každú aplikáciu rodenticídu v poľných podmienkach ohláste príslušnému Poľovníckemu združeniu za účelom ochrany voľne žijúcej zveri.
  5. Z hľadiska minimalizácie rizika aplikácie pre voľne žijúce predátory odporúčame vykonávať likvidáciu hraboša poľného v skorom suchom predjarnom, resp. neskorom jesennom období.
  6. Prípravok neaplikujte pred dažďom, snežením a za rosy. Účinná látka fosfid zinočnatý v prípravku sa vlhkosťou rozkladá.

Vzhľadom na nebezpečenstvo odplavenia je nutné dodržiavať minimálnu ochrannú vzdialenosť 10 m od povrchových vôd.

Z hľadiska ochrany vtákov a cicavcov prípravok neaplikujte na neobrábaných plochách bez drevín.

Miesto návnady musí byť neprístupné pre domáce zvieratá a voľne žijúce zvieratá.

Ak sa mŕtve alebo umierajúce hlodavce nájdu počas a po kontrolných opatreniach, mali by sa okamžite vhodne zlikvidovať, aby sa zabránilo sekundárnej otrave.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte pracovný odev, gumové rukavice, gumovú pracovnú obuv, respirátor na ochranu dýchacích orgánov.

Počas manipulácie (otváranie obalov, plnenie, dávkovanie) dbajte na to, aby ste pracovali v dobre vetranom priestore chránenom pred dažďom. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom!

Pokiaľ sa dostane Stutox-II do ohniska požiaru haste penou, pieskom alebo zeminou. Na hasenie sa nesmie použiť voda, nakoľko pri styku s ňou dochádza k vzniku veľmi jedovatých a mimoriadne horľavých splodín! V prípade požiarneho zásahu sa musia použiť izolačné dýchacie prístroje.

Celkovú manipuláciu s prípravkom STUTOX-II môžu vykonávať len pracovníci s odbornou spôsobilosťou pre prácu s jedmi a musia poznať povahu a účinky účinnej látky, ochranné opatrenia a zásady prvej pomoci. 

Pri otrave alebo podozreniach na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku (na báze fosfidu zinočnatého, ktorý je zvlášť nebezpečným jedom) a poskytnutej prvej pomoci. Je prísne zakázané podať mlieko, tuk, alkohol. V prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č: +421/2/54774166). 

V Topoľčanoch, 29.10.2019                                                                                     Ing. Alena Škuciová

                                                                                                                                  ÚKSÚP OKOR Topoľčany