Ochladenie koncom marca zastavilo rozvoj chorôb, ale vývoj obilnín pokračuje ďalej. Môžeme očakávať septoriózy na pšenici, raži a tritikale. Výskyt múčnatky je na všetkých obilninách v rôznej intenzite. Ošetrujte len v nutných prípadoch po dosiahnutí kritického čísla pre prah hospodárskej škodlivosti.

Septorióza pšenice Mycosphaerella graminicola anamorfa Septoria tritici napáda iba listy, septorióza plevová Phaeosphaeria nodorum syn. Leptosphaeria nodorum napáda všetky nadzemné časti rastlín. Hostiteľskými rastlinami sú pšenica, raž a niektoré trávy. Spóry prežívajú na rastlinných zvyškoch alebo na výdrve a trávach. Nie sú prenosné pôdou.Septória plevová je prenosná aj osivom. Klíčenie spór si vyžaduje kvapku vody, vyhovujú im teploty 20 – 25°C, relatívna vlhkosť vzduchu 98 – 100 %. Príznaky sa objavujú na rastline vo všetkých vývojových fázach, najčastejšie v máji. Na listoch sú viditeľné nepravidelné

svetlohrdzavé škvrny a na nich drobné hnedočierne bodky plodničiek, pri septorióze plevovej sa tvoria škvrny a plodničky neskôr aj na klasoch. Prevenciou je striedanie plodín, výber odolných odrôd, certifikované osivo, likvidácia pozberových zvyškov. Morenie je opodstatnené pri septorióze plevovej. Prah škodlivosti je pri napadnutí 12 a viac % listov s pyknidami na posledných listoch od fázy BBCH 37 (objavenie posledného listu) najneskôr do BBCH 61 (začiatok kvitnutia).

Účinné sú proti nim rôzne skupiny účinných látok. V roku 2018 som sa podrobne venovala všetkým účinným látkam a fungicídom povoleným do obilnín proti septoriózam. V roku 2019 došlo k zmenám: picoxystrobin Acanto, cyproconazole+picoxystrobin Acanto Plus,  azoxystrobin+cyproconazole Amistar Xtra, chlorothalonil+picoxystrobin Credo, cyproconazole+propiconazole Paragan a penthiopyrad+picoxystrobin Frelizon už nie sú autorizované.

Na dopredaj sú ešte povolené cyproconazole+izopyrazam v prípravku Seguris Bold, propiconazole Weto 250 EC, tebuconazole Albukol, Orius 25 EW a Zamir 40 EW. Propiconazole Propico 250 EC a azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra sú povolené do spotreby. 

Obrovské množstvo fungicídov proti septoriózam dáva možnosť výberu účinných látok cielene. Azoly liečia choroby, strobiluríny pôsobia viac preventívne, kombináciou rôznych účinných látok dosiahnete preventívny aj dlhodobý účinok. Do všetkých druhov pšenice (aj tvrdá) proti septorióze pšenice a plevovej je autorizovaná nová účinná látka benzovindiflupyr vo fungicídoch Elatus plus a v kombinácii s prothioconazolom vo fungicíde Elatus Era je autorizácia aj do raže a tritikale. Účinná látka benzovindiflupyr patrí do chemickej skupiny pyrazol-carboxamidov. Pôsobí inhibítor enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDHI-succinate dehydrogenase inhibitors). Má prevažne ochranný a limitovaný kuratívny účinok. Pôsobí proti širokému spektru patogénov.

Najnovšia autorizácia z januára 2019 je pre propiconazole v prípravku Drone do pšenice jarnej aj ozimnej. Je to systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka propiconazole patriaca do skupiny triazolov, inhibuje biosyntézu ergosterolu. Autorizovaný bol aj azoxystrobin v prípravku Priori do pšenice ozimnej a v prípravkoch Chamane alebo Sinstar do ozimnej aj jarnej pšenice. Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie. Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým  účinkom. To umožňuje – v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku – zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov. Azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardnevyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.). Klasický tebuconazole je autorizovaný v prípravku Buzz Ultra DF, pozor na dávkovanie, obsah účinnej látky je 750 g/kg. Tento systémový fungicíd preniká do rastlín pletivami s následným akropetálnym pohybom účinnej látky. Pôsobenie je založené na inhibícii demetylácie v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. Zizan 500 SC alebo Bukat 500 SC má obsah tebuconazole 500 g/l a je určený do pšenice a tritikale a Starpro 430 SC s obsahom 430 g/l je určený len do pšenice ozimnej.

Nová kombinácia prothioconazole+spiroxamine je autorizovaná v prípravku Input. Tento kombinovaný fungicídny prípravok určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

Účinná látka prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozícii 14- alebo 24-methylén-dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne pozvoľne transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, má protektívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb stebiel, listov a klasov. Účinná látka spiroxamineje systémová účinná látka zo skupiny spiroketalamínov. Blokuje enzým reduktázu, a tým inhibuje biosyntézu sterolov hubového patogéna. Rýchlo preniká do rastlín a rovnomerne sa rozmiestňuje v pletivách. Spôsobuje väčšiu priepustnosť bunkových stien škodlivých činiteľov, pokles tlaku v bunkách, ich vysychanie a následné odumieranie. Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku (stop efekt). Pôsobí ako preventívne, tak i liečebne (kuratívne a eradikatívne). Liečebný účinok sa uplatňuje hlavne v prípade rozvíjajúcich sa infekcií múčnatky trávovej a hrdzí, u ostatných chorôb je vhodnejšie uprednostňovať preventívne použitie spiroxaminu.

Na jeseň minulého roku pribudli ďalšie fungicídy s účinnou látkou chlorothalonil Gwarant alebo Cloril do ozimnej pšenice a chlorothalonil+azoxystrobin Perseo proti septoriózam do všetkých obilnín okrem jačmeňov. Azoxystrobin je zo skupiny methoxyakrylátov a pôsobí preventívne, kuratívne a eradikatívne. Inhibíciou mitochondriálného dýchania zabraňuje klíčeniu spór a inhibuje rast mycélia. Má systémový a translaminárny účinok. Chlorothalonil je účinná látka zo skupiny ftalimidov. Vyznačuje sa kontaktným a preventívnym účinkom. Zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia.

Mancozeb v prípravku Vondozeb 75 WG je povolený do pšenice ozimnej a jarnej. Mancozeb patrí do chemickej skupiny dithiokarbamátov. Pôsobí ako kontaktný fungicíd, vytvára ochranný film na povrchu rastlín a zabraňuje klíčeniu spór. Tým zaisťuje preventívny účinok, ktorý predlžuje dobu pôsobenia prípravku.

Predĺženú dobu platnosti autorizácie má prípravok Priaxor na báze fluxapyroxad+pyraclostrobin do pšeníc a triticale. Účinná látka fluxapyroxad má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (t.j. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a je fungicídnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne priamo v mieste infekcie. Inhibujesporuláciu a rast spor a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobinhlavne v období rastu. Prípravok sa vyznačuje tým, že rieši aj nešpecifické fyziologické škvrnitosti listov spôsobené abiotickými faktormi (ako UV žiarenie alebo solárna radiácia), tzv. AgCelence efekt.

Výnimkou medzi chemickými prípravkami proti septoriózam je biologický prípravok Serenade Aso s Bacillus subtilis, kmeň QST 713. Je určený na menej významné použitie v pšeniciach, raži a tritikale. Prípravok účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom.

 

26.3.2019

                                                                                              Ing. Alena Škuciová

                                                                                         ÚKSÚP – OKOR Topoľčany