Repka sľubuje dobrú úrodu, dúfajme, že ju nezničí ľadovec a praskanie šešúľ pred zberom. Význam má použitie prípravkov na obmedzenie praskania plodov pred zberom, obmedzenie predzberových a zberových strát, uľahčenie mechanizovaného zberu a zníženie zberových strát.

Tam kde očakávate búrky má význam lepenie prípravkami ktoré vytvárajú na povrchu šešúľ polopriepustnú membránu, ktorá uvoľňuje vodu zvnútra von a tým umožňuje prirodzené dozrievanie semien. Tento krok si vyžaduje rozhodnutie pestovateľa  3-4 týždne pred zberom s použitím prípravkov s účinnou látkou pinolene  Agrovital, Superagrovital alebo Spodnam DC. Je to v období, keď šešule prechádzajú z tmavozelenej farby do svetlozelenej, alebo sú už žlté ale ešte natoľko pružné že ich zohnete do podoby „V“. Pinolene je vhodné aplikovať keď polovica strukov prešla z tmavozelenej na svetlozelenú farbu, najneskorší termín aplikácie je v čase, keď sú struky žlté, ale ešte pružné. Pre maximálny efekt pokrytia je doporučené robiť aplikáciu protismerne letecky alebo pozemne dvakrát s polovičnou dávkou prípravku a s posunom ošetrovaných pásov za účelom lepšieho prekrytia. Pozemky silne zaburinené je odporúčané ošetriť pinolene v kombinácii s desikantom.  Aplikáciu môžete robiť minimálne 1 hod. pred predpokladaným dažďom. Pinolene pôsobením UV žiarenia a vzduchu polymerizuje, vytvára pružnú polopriepustnú membránu prírodnej živice, ktorá umožňuje vysychanie šešulí a ich prirodzené dozrievanie, ale neprepustí vodu opačným smerom, to znamená späť do rastliny. Zabraňuje tiež opakovanému zvlhčovaniu a vysychaniu šešulí (zrážky, rosa a pod.), ktoré zapríčiňujú ich pukanie. Pri jeho správnom použití sa vplyv poveternostných podmienok na pukanie šešulí podstatne znižuje. Povolené sú aj paralelné prípravky.

Pomocný prípravok vo forme emulzného koncentrátu Agrastick s aktívnou zložkou synthetic latex+alkyl-phenyl-hydroxy-polyoxyethylene je určený na obmedzenie predzberových a pozberových strát repky jarnej a ozimnej. Prípravok vytvára na povrchu šešúľ jemný film, ktorý zabraňuje stratám semien pred a počas zberu. Pri použití tohto pomocného prípravku v kombinácii tank-mixu s prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami sa využíva aj faktor lepenia, na zabránenie zmývaniu použitých pesticídov a hnojív dažďom alebo zavlažovaním, čím sa predlžuje pôsobenie a účinnosť pesticídov a hnojív.

Ak sa čas predpokladaného zberu priblíži o ďalší týždeň, teda 2-3 týždne pred zberom, môžete aplikovať karboxylovaný styrén butadién kopolymér Superfix, Mesh, Arrest, Elastiq Ultra,  Flexi a Elastique Gold.  Riaďťe sa zrelosťou-vyfarbením semena v šešuliach (ide o čas, keď semeno v spodnej časti rastliny je takmer čiernej farby, stredná časť je tmavohnedá až skoro čierna a semeno vo vrcholových šešuliach je v štádiu líčkovania). Približne 2 – 3 týždne pred  zberom. V dobe aplikácie by mali byť šešule ešte svetlo zelené, pružné a ohýbateľné do tvaru písmena U alebo V bez toho aby došlo k ich prasknutiu. Prípravky je možné použiť na ošetrenie nezaburinených porastov. Po aplikácii vytvárajú na rastlinách tenký homogénny film latexu, ktorý na vzduchu rýchle zasychá a vytvára polopriepustnú, trvale pružnú membránu. Ta umožňuje vysychanie šešulí a zamedzuje prenikaniu vody do pletív. Tým obmedzuje praskanie šešulí a vypadávaniu semien, čím znižuje predzberové a pozberové straty repky. Zároveň dokonale chráni rastliny pred dažďom a výrazne obmedzuje rozvoj černí. Vytvorený film na povrchu šešule nie je závislý na svetle, ako je tomu pri pinolene. Kopolymér silne redukuje úlet a zlepšuje priľnutie postrekovej kvapaliny na rastliny a je vhodný k ošetreniu nezaburinených porastov. V zaburinených porastoch je možné kopolymér kombinovať v dávke 0,5 l/ha s desikantmi a s prípravkami na báze glyfosatu, avšak vždy v súlade s návodom na použitie na schválenej etikete príslušného prípravku a v súlade s rozsahom ich platnej registrácie. Látku je možné aplikovať pozemne aj letecky. Pri pozemnej aplikácii použite 250 – 500 litrov aplikačnej kvapaliny, pri leteckej aplikácii použite 70 – 90 litrov aplikačnej kvapaliny na hektár. Na zníženie strát pri zbere repky je autorizovaný aj polyvinyl alkohol Polyfix.

Na zabezpečenie dostatočného pokrytia šešúľ lepidlom je potrebné 400-500 l vody na ha pri pozemnom postreku. Výhodná je v tomto prípade letecká aplikácia, keď moderné rozprašovacie zariadenia dokážu dostať do porastu rovnaké množstvo prípravku v dávke 40-100 l vody pri Agrovitale, pri Elastiq Ultra a Gold 70-90 l a pri Spodname DC dokonca len v 55-70 l vody na ha pri nezmenenej účinnosti. Prípravky sú nezmývateľné dažďom a nepredstavujú záťaž pre životné prostredie. Prirodzené dozrievanie zvýši podiel kvalitného oleja a zníži podiel glukozinolátov. Dôležité je vedieť, že tento typ predzberovej aplikácie je vhodný len do nezaburinených repiek.

Zaburinené repky ľahšie pozberáte po použití glyfosatov na likvidáciu prerastených burín. Pre tento zásah sa môžete rozhodnúť 7 až 21 dní pred zberom podľa odporúčaní jednotlivých výrobcov, najčastejšie je to 10-14 dní pred zberom. V zozname povolených glyfosatov nastali zmeny, niektoré sú celkom vylúčené zo zoznamu. Povolené sú tieto: Kapazin, Roundup Rapid, Roundup Biaktiv, Roundup Biaktiv Plus, Roundup Klasik Pro, Touchdown System 4, Roundup Flex, Dominator Max a Cosmic.

Zásadou pri použití glyfosatov je dostatok zelených listov na burinách a pozemný postrek. Letecká aplikácia je zakázaná. Vlhkosť semien pri aplikácií musí byť vyššia ako 40-45 %, aby nedošlo k podtrhnutiu repky. Znakom podtrhnutia sú fialovo sfarbené semená a nedozretie na kvalitnú olejnatosť! Dodržujte povolený počet ošetrení glyfosatom a ochrannú dobu!

Ak bude porast zalepený alebo nezalepený, ale zaburinený alebo poľahnutý, zmladený, či poškodený chorobami, prípadne dlho trvá tzv. green-efekt po fungicídoch a semená už majú vlhkosť 20-22 % pomôže desikácia. Prípravky na desikáciu repky s účinnou látkou diquat  Reglone a veľa paralelných prípravkov sú neselektívne kontaktné postrekové prípravky. Rastliny prijímajú prípravok zelenými časťami, spôsob účinku spočíva v inhibícii fotosyntézy. Prvé príznaky jeho účinku (chlorotické škvrny, vädnutie) sa spravidla objavujú už po niekoľkých hodinách po aplikácii. Pri styku s pôdou dochádza k jeho úplnej inaktivácii, takže v pôde nezanecháva rezíduá. Na desikáciu repky je autorizovaná dávka 3 l alebo 2 l v kombinácii s DAM 390. Najvhodnejší termín aplikácie je, ak 90 % semien stredného poschodia je čiernohnedej farby a vlhkosť semien je okolo 15%. Zberajte 4-7 dní po aplikácií. Dávka vody 250-500 l.ha-1. Max. počet ošetrení 1x. Výhodou je možnosť leteckej aplikácie

Na zlepšenie zmáčateľnosti postrekovej kvapaliny môžete pri desikantoch použiť aditíva , prípadne ethoxylovaný alkohol  alebo neiónové trisiloxanové zmáčadlo alebo parafínový olej.

 

V Topoľčanoch, 7.6.2019

                                                                                                                   Ing. Alena Škuciová

                                                                                    ÚKSÚP – OKOR Topoľčany