Hrachy už kvitnú, ostatné strukoviny tiež pokročili vo vývoji, rovnako ako škodcovia a choroby na nich.

Najvážnejším škodcom je na hrachu voška hrachová. Bezkrídla živorodá samička meria 3,5-5,5 mm, má zelenú, niekedy červenkastú farbu. Je to najväčšia voška škodiaca na poľných plodinách. Škodí vyciciavaním štiav a vylučovaním sladkých výlučkov. Cicanie znižuje úrodu. Vyskytuje sa v ohniskách, preto je vhodné lokálne ošetrenie. Hľadať ju treba v rastových vrcholoch ukrytú medzi listami. Prezimuje vo forme vajíčok na viacročných bôbovitých rastlinách, ale môžu prezimovať aj dospelé vošky. Prelet z primárnych hostiteľov býva obyčajne v máji. Voška hrachová napáda množstvo bôbovitých, najmä lucernu a hrach. Na sekundárnom hostiteľovi má 4-6 generácií. Chladné dažde a vietor znižujú populáciu vošiek. Prah škodlivosti je 3-5 jedincov na jednu rastlinu. Okrem hrachu môže voška hrachová napádať aj bôb.

Autorizované sú prípravky na báze cypermethrinu Cyperkill 25 EC a Cythrin 250 EC do spotrebovania zásob, Cythrin Max, Rafan Max, Supersect Max, Cyperkill Max, Sweep, gamma-cyhalothrinu Nexide a Rapid, Supersect do spotrebovania zásob, lambda-cyhalothrinu Markate 50, Gunner a Lambada, cypermethrinu+chlorpyrifosu Nurelle D, thialoclopridu Bariard, Biscaya 240 OD Ecail Ultra. Špecialista na vošky je  pirimicarb Pirimor 50 WG. Na menej významné použitie je povolený prípravok Proteus 110 OD s účinnými látkami deltamethrin+thiacloprid.

Okrem hrachu môže voška hrachová napádať aj bôb, kde sú povolené uvedené prípravky alebo deltamethrin Decis EW 50, Delta EW 50 a Decis Protech, Decis Forte, Dinastia Forte a Scatto povolený do bôbu aj do hrachu a lambda-cyhalothrin Karate Zeon 5 CS.

Najviac však škodí na bôbe voška maková. Je proti nej  povolený alpha-cypermethrin Vaztak 10 EC, Vaztak Active alebo deltamethrin Decis EW 50, Delta EW 50, Decis Protech, tau-fluvalinate Mavrik 2 F a špecialista na vošky  pirimicarb Pirimor 50 WG. V bôbe na zrno je povolený lambda-cyhalothrin Karate Zeon 5 CS.

Hrach poškodzujú mnohé škodce

Koncom mája vyliezajú z pôdy dospelce strapky hrachovej. Je to drobný čiarkovitý hmyz veľkosti 1,4-1,8 mm s obrvenými krídlami. Má jednu generáciu do roka. Škodí na hrachu, fazuli, bôbe, šošovici, sóji a ďalších druhoch z čeľade vikovitých. Vyhovujú jej suché lokality. Vlhké daždivé počasie môže obmedziť množstvo strapiek. V dôsledku cicania sa deformujú stonky a vegetačné vrcholy, môžu zasychať a opadávať kvety, poškodené listy majú striebristé škvrny a deformujú sa. Na hrachu je orientačné kritické číslo 20 vajíčok alebo vyliahnutých lariev na 10 kvetných pukov.

Do hrachu je povolený prípravok na báze deltamethrinu Scatto. Autorizované prípravky do bôbu sú na báze deltamethrinu Decis EW 50, Delta EW 50, Decis Protech a Scatto, alpha-cypermethrinu Vaztak 10 ECEribea a na báze tau-fluvalinate Mavrik 2 F. V bôbe na zrno je povolený alpha-cypermethrin Vaztak Active a lambda-cyhalothrin Karate Zeon 5 CS.

Väčšina prípravkov proti voške hrachovej účinkuje aj na obaľovača hrachového. Prezimuje ako vyvinutá larva v zámotku obalenom čiastočkami pôdy plytko v pôde. Kuklenie prebieha na jar, imága vylietajú koncom mája a v júni v čase tvorby kvetných pukov hrachu (v čase kvitnutia pšenice ozimnej). Imága sa živia nektárom kvetov a sladkými šťavami, ktoré vylučujú vošky. Samičky kladú vajíčka po jednom na spodnú stranu horných listov. Najväčšie kladenie vajíčok sa zhoduje s kvitnutím lipy veľkolistej. Vyliahnuté larvičky najskôr mínujú listy, neskôr sa vžierajú do strukov, kde sa živia na povrchu semien. Dorastená larva prehrýza

v struku okrúhly otvor a spúšťa sa po vlákne, alebo po stonke dolu do pôdy. V čase zberu už väčšina lariev opustila struky. Biologickou ochranou je vypúšťanie vajíčkového parazita Trichogrammy v čase kladenia vajíčok. Postrek insekticídmi na základe signalizácie náletu obaľovača hrachového pomocou feromónového lapača DELTASTOP CN približne v čase dokvitania hrachu. Prah škodlivosti je rôzny: pri pestovaní hrachu na konzervárenské účely treba ošetrovať už pri liahnutí prvých lariev, čo zodpovedá objaveniu prvých imág v lapači. Hrach na zrno sa odporúča ošetrovať v čase masového liahnutia lariev pred ich vžieraním do strukov, čo zodpovedá počtu 5 imág vo feromónovom lapači za deň (1 – 2 týždne po vrchole náletu).

Na sóji je najnebezpečnejší roztočec chmeľový. Imága majú dve typické tmavé škvrny na chrbte a štyri páry nôh. Samička je 0,5 mm dlhá; samček je menší a štíhlejší. Cicanie na spodnej strane listov môže spôsobiť ich spálenie. Na menej významné použitie je povolený v sóji prípravok na báze fenpyroximate Ortus 5 SC a na báze tau-fluvalinate Mavrik 2 F.

Na šošovici je nebezpečný škodca plodomor šošovicový. Imága sú komárovitý hmyz veľkosti 1,4-1,8 mm, liahnu sa koncom mája a začiatkom júna na poliach kde bola minulý rok šošovica. Samičky prelietajú na šošovicu a kladú vajíčka do kvetných pukov veľkosti do 4,5 mm, väčšie puky nenapádajú. Do jedného puku nakladie samička niekoľko vajíčok. Larvy vyliahnuté v kvetných pukoch cicajú kvetné lupienky a bázu piestikov a tvoria na nich hálky.  Príznakmi sú   zdurené a zatvorené kvetné puky. Strata na úrode môže dosiahnuť až 80 %. Povolený je lambda-cyhalothrin Karate Zeon 5 SC.

Na hrachu škodí plodomor hrachový podobným spôsobom, kritické číslo je 1 znáška vajíčok na 3 rastliny alebo 27 znášok na 1 m². Povolené sú prípravky s účinnou látkou deltamethrin v prípravkoch Dinastia Forte a Decis Forte.

 

13.5.2019                                                                                      Ing. Alena Škuciová

                                                                                                 ÚKSÚP – OKOR Topoľčany