Veľké zastúpenie obilnín v osevnom postupe má za následok prenos chorôb, ktoré napádajú pätu stebla. Tieto ochorenia musíme potláčať v skorých rastových fázach obilnín. Je preto potrebné skontrolovať zdravotný stav stebla a listov a venovať sa všetkým chorobám, ktoré ohrozujú porasty:

Černanie báz stebiel (Ophiobolus graminis syn. Gaeumannomyces graminis) vyžaduje na šírenie teploty 12-20°C, prevlhčené pôdy. Šíri sa z pozberových zvyškov rastlín, ohrozuje teda porasty, kde je pestovaná obilnina po obilnine. Koreňový systém napadnutých rastlín je tmavo sfarbený, postupne odumiera. Choroba prechádza na pätu stebla a pošvy spodných listov kde tvorí povlak čierneho mycélia. Napadnuté rastliny zaostávajú v raste a ak neodumrú celé, počas dozrievania sú nápadné vybielenými hluchými klasmi alebo klasmi s drobnými zrnami. Choroba vyvoláva núdzové dozrievanie. Prah škodlivosti je 20 % napadnutých listových pošiev vo fáze koniec odnožovania až 1.kolienko BBCH 29-31. Konkrétne proti černaniu báz stebiel nie sú autorizované žiadne fungicídy, ale prípravky proti steblolamu majú čiastočný účinok.

Steblolam (Tapesia yallundae anamorfa Ramulispora herpotrichoides syn. Pseudocercosporella herpotrichoides). Optimálna teplota na šírenie je 10°C. Prejavuje sa koncom odnožovania tvorbou oválnych pozdĺžne umiestnených svetlohnedých škvŕn s tmavým okrajom na listovej pošve najstaršieho listu. Dôležitý znak pravého steblolamu je vatovitý povlak mycélia, ktorý je vo vnútri stebla v mieste škvrny. Ten môže neskôr spôsobiť lámanie stebla a padanie rastlín rôznymi smermi. Prah škodlivosti je 20 % napadnutých listových pošiev vo fáze koniec odnožovania až 1.kolienko BBCH 29-31.

Proti steblolamu je autorizovaných množstvo prípravkov do ozimných obilnín s účinnými látkami bixafen+prothioconazole+spiroxamine Boogie Xpro (pšenica, raž), bixafen+prothioconazole+tebuconazole Skyway Xpro do všetkých ozimín  max. 2x za vegetáciu, tetraconazole+thiphanate-methyl Yamato (pšenica, jačmeň, raž), alebo epoxiconazole+fenpropimorph+metrafenone Capalo do ozimín okrem tritikale, fluxastrobin+prothioconazole Fandango 200 EC do ozimnej pšenice, raži a tritikale, epoxiconazole+fluxapyroxad+pyraclostrobin Adexar Plus do všetkých ozimín, tiež prochloraz Mirage 45 EC a Sportak HF, prochloraz+propiconazole Bumper Super, prochloraz+tebuconazole Zamir 40 EW a prothioconazole Proline 250 EC len do pšenice ozimnej, prothioconazole+spiroxamine+tebuconazole Hutton, Soligor 480 EC a prothioconazole+trifloxystrobin Delaro do všetkých obilnín, prothioconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC alebo Traper a thiophanate+methyl Topsin 500 EC len do pšenice a do jačmeňa ozimného a pšenice ozimnej je povolený cyprodinil+propiconazole Stereo 312,5 EC a prothioconazole+spiroxamine Input. Rovnaké autorizácie ako všetky uvedené fungicídy, majú aj prípravky povolené na paralelný obchod. Autorizáciu do všetkých obilnín má fungicíd s účinnou látkou prochloraz Faxer s preventívnym a kuratívnym účinkom proti septorióze pšenice (Septoria tritici) a steblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) na pšenici ozimnej a jarnej, ovse, pšenici tvrdej a tritikale. Má translaminárny a lokálne systémový spôsob účinku.

Nepravý steblolam je vyvolaný hubami Fusarium spp. a Rhizoctonia spp., ktoré sa nachádzajú v pôde. Napádajú už klíčiace rastlinky, prerastajú do nadzemných častí, môžu spôsobiť vypadávanie porastu, v období odnožovania blednú listy, pri steblovaní sa na báze stebla tvoria tmavé škvrny. Oslabené pletivá sa lámu podobne ako pri pravom steblolame. Na rastlinách, ktoré nepadnú dochádza k zbeleniu klasov, alebo ich časti – bieloklasosti. Na rastlinách v lepšej kondícii, ktoré vytvoria zrná, sa vytvoria na povrchu klasov ružovkasté povlaky konídií. Napadnuté zrná majú zníženú klíčivosť. Účinkujú proti nim moridlá a postreky zamerané na fuzariózy s účinnou látkou tebuconazole v prípravkoch Orius 25 EW alebo Albukol, ktorý môžete aplikovať až od začiatku predlžovacieho rastu obilnín do konca kvitnutia v pšenici ozimnej a raži max. 2x za vegetáciu. Prochloraz Mirage 45 EC je autorizovaný konkrétne proti fuzariózam len v ozimnej pšenici a prothioconazole+trifloxystrobin Delaro len v ozimnej pšenici a tritikale, tetraconazole+thiphanate-methyl Yamato v ozimnej pšenici, jačmeni a raži. Proti klasovým fuzariózam sú povolené ďalšie fungicídy, ktoré sa aplikujú od začiatku kvitnutia, prípadne klasenia.

Zároveň s ochranou proti chorobám päty stebla bude možné aplikovať fungicídy proti múčnatke trávovej (Blumeria graminis),  ak je zistený výskyt a tvorí nové mycéliá. Napáda všetky ozimné obilniny. Prah škodlivosti je 70% odnoží s výskytom múčnatky na niektorom z horných troch listov počas odnožovania do začiatku klasenia BBCH 21-51.

21.3.2019

                                                                               Ing. Alena Škuciová

                                                                                    ÚKSÚP – OKOR Topoľčany