Ako univerzálny prostriedok, ktorý mobilizuje prirodzenú ochranu rastliny treba uviesť prípravky POLYVERSUM a POLYDRESSER. Obsahujú oospóry huby Pythium oligandrum M1, ktorá účinkuje ako spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám. Aplikuje sa morením osiva. Preventívnu  ochranu porastov treba zamerať na výber geneticky odolných odrôd,  striedanie plodín, tak aby na tom istom pozemku boli obilniny najviac raz za tri roky, likvidáciu výmrvu obilnín a dodržiavania optimálnej vzdialenosti od jednotlivých plôch osiatych obilninami, používanie zdravého certifikovaného a moreného osiva, počas vegetácie pravidelné hodnotenie porastu a rýchle rozhodnutie o ošetrení. 

Choroby pšenice jarnej, ktoré zastavuje morenie osiva sú: 

Mazľavá sneť pšeničná (Tiletia caries), Mazľavá sneť hladká (Tiletia foetida)

Zdroj infekcie je infikované zrno. Chlamydospóry si udržiavajú v pôde klíčivosť 10 rokov. K infekcii dochádza po výseve do vlhkej pôdy, pri teplote 2-3°C, optimum 18-20°C.  Mycélium prerastá cez steblo až do klasu. Zrná mení na mazľavú hmotu chlamydospór obalenú blankou, sú guľatejšie, mazľavej konzistencie a zapáchajú, neskôr tvrdnú, pri mlátení sa rozbíjajú na čierny prach a kontaminujú osivo.

Nepriama ochrana je vysievanie zdravého nekontaminovaného osiva, dodržiavanie osevných postupov, nevysievať do zamorených pôd aspoň 5 rokov. Najúčinnejší zásah proti šíreniu snetí je morenie osiva pšenice jarnej moridlami s účinnými látkami  prothioconazole+tebuconazole  LAMARDOR 400 FS, REDIGO PRO,  tebuconazole RAXIL 060 FS,  TEBSEME alebo GIZMO 60 FS,  prothioconazole REDIGO 100 FS, prothioconazole+tebuconazole+fludioxinil BARITON SUPER, fluoxastrobin+ prothioconazole+tebuconazole SCENIC 080 FS, carboxinu+thiram VITAVAX ROYAL do spotreby, difenoconazole DIVIDEND 030 FS, DIFEND 30 FS-dopredaj, INTEREST, difenoconazole+fludioxonil DIFEND EXTRA, difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M, ipconazole RANCONA 15 ME, triticonazole TRESSER 050 FS alebo TRITER 050 FS, fludioxonil+sedaxane VIBRANCE DUO, fludioxonil+sedaxane+triticonazole VIBRANCE STAR,  VIBRANCE STAR 70 FS, fluxapyroxad+triticonazole+fludioxonil v moridle KINTO PLUS. Fungicídne moridlo CONIMA obsahuje účinné látky ipconazole+imazalil, ktoré patria do skupiny DMI fungicídov, inhibujúcich biosyntézu sterolov, SBI: trieda 1. Pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov.

Mechanizmus účinku azolových moridiel je v inhibícií biosyntézy ergosterolov. Inhibujú rast patogéna tým, že ovplyvňuje tvorbu sterolov v bunkových membránach patogéna. Výsledkom je rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf. Účinná látka je prijímaná osivom a následne translokovaná do klíčiacich vzchádzajúcich rastlín.

Fludioxonil zo skupiny fenylpyrolov je účinná látka odvodená z pyrolnitrinu, prírodnej antimykotickej látky produkovanej pôdnymi baktériami rodu Pseudomonas spp. Mechanizmus účinku spočíva v blokovaní proteínu kináza, ktorý katalyzuje fosforyláciu v rámci syntézy glycerolu. Tento mechanizmus účinku je špecifický pre fenylpyrroly, z ktorých jediný dostupný je fludioxonil. Inhibuje klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rastliny. Fludioxonil nie je systémový fungicíd, aj keď vykazuje čiastočný prienik do kutikuly. Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom. Je prijímaná osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín. V jarnej pšenici pôsobí na choroby: mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, prašná sneť pšeničná a fuzariózy. V ovsi siatom na prašnú sneť ovsenú.

Fluxapyroxad patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Sedaxane zo skupiny SDHI (inhibítor enzýmu sukcinát-dehydrogenázy), ktorý pôsobí v mitochondriálnom dýchacom reťazci húb. Zablokovaním činnosti sukcinát-dehydrogenázy dochádza k deštrukcii bunky, ktorá nie je energeticky zásobovaná. Sedaxane sa v rastline šíri transpiračným vodným prúdom v xyléme.

Septorióza plevová (Phaeosheria nodorum syn. Leptosphaeria nodorum)

Spóry patogéna prežívajú na rastlinných zvyškoch alebo na výdrve a trávach. Nie sú prenosné pôdou. Septorióza plevová je prenosná aj osivom, preto je proti nej možné morenie. Napáda klasy. Prejavuje sa nepravidelnými svetlohrdzavými škvrnami s drobnými hnedočiernymi bodkami plodničiek v strede. Autorizované sú moridlá na báze difenoconazole DIVIDEND 030 FS, DIFEND 30 FS-dopredaj a difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M, fludioxonil+sedaxane VIBRANCE DUO a VIBRANCE DUO 50 FS, fludioxonil+sedaxane+triticonazole VIBRANCE STAR, VIBRANCE STAR 70 FS.

Posledne menované zaberajú aj na prašnú sneť pšeničnú (Ustilago tritici). Bionómia a príznaky sú podobné ako pri iných prašných snetiach. Účinkujú aj proti rizoctónii spp.

Helmintosporióza pšenice (Pyrenophora tritici-repentis, anamorfa Drechslera tritici-repentis) skratka DTR. Zdrojom infekcie sú spóry prezimujúce na rastlinných zvyškoch a infikované osivo. Prejavuje sa malými oválnymi škvrnami ohraničenými žltým nekrotizovaným pletivom na spodných listoch rastlín. Postupne škvrny splývajú a listy odumierajú. Infekcia môže preniknúť aj do stebla alebo klasu. Autorizovaný  je difenoconazole  v moridle DIVIDEND 030 FS a DIFEND 030-dopredaj.

Fuzariózy na pšenici jarnej z primárnej infekcie potláča moridlo na báze tebuconazole TEBSEME, difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M, prothioconazole+tebuconazole+fludioxinil BARITON SUPER a moridlo na báze difenoconazole+fludioxonil DIFEND EXTRA, triticonazole TRESSER 050 FS alebo TRITER 050 FS, fluxapyroxad+triticonazole+fludioxonil v moridle KINTO PLUS. Moridlo CONIMA obsahuje účinné látky ipconazole+imazalil. Prothioconazole+tebuconazole REDIGO PRO a fludioxonil+sedaxane VIBRANCE DUO a VIBRANCE DUO 50 FS sú povolené aj do ovsa. 

Choroby ovsa siateho, ktoré zastavuje morenie osiva sú:

Hnedá škvrnitosť ovsa  (Pyrenophora avenae, anamorfa Helmintosporium avenae)

Primárna infekcia nastáva z osiva, huba prerastá celou rastlinou, sekundárne z napadnutých listov a pozberových zvyškov. Na mladých listoch sa tvoria bledé škvrny, ktoré sa postupne sfarbujú do červenohneda, stred škvrny je svetlohnedý. Škvrny vytvárajú pozdĺžne pásiky medzi žilantinou. Listy postupne odumierajú a huba napáda súkvetie a zrná. Infikované zrná sú menšie, ťažko dozrievajú. Napadnutie podporuje skorý výsev do chladnej a mokrej pôdy, optimálna teplota okolo 20°C. Ochorenie obmedzí neskoršia sejba, menej citlivé odrody, ničenie ovsa hluchého, hlboká orba. Čistenie a morenie osiva. Priamo nie sú registrované žiadne moridlá, účinkujú moridlá povolené proti prašnej sneti ovsovej.

Prašná sneť ovsová (Ustilago avenae, synonymum Ustilago segetum)

Zdroj infekcie je osivo. Napáda ovos siaty, burinný ovos ojedinele. Choroba prerastá z osiva do klasu, po vytrúsení v čase kvitnutia je prenášaná na zdravé rastliny, kde prežíva v podobe mycélia v zrne do ďalšej sejby. Chlamydospóry klíčia pri teplotách  5-35°C, optimum 20°C, životaschopnosť si uchovávajú až 13 rokov. Príznaky sú viditeľné až v čase kvitnutia, keď sa na infikovaných metlinách namiesto zrna objavia čierne  masy chlamydospór. Šírenie sneti eliminuje zdravé morené osivo, skorá sejba do hĺbky 3-5 cm, výber odolnej odrody. Povolené sú moridlá na báze carboxinu+thiram VITAVAX ROYAL do spotreby a na báze difenoconazole+ fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M. Povolené sú aj VIBRANCE STAR a VIBRANCE STAR 70 FS s účinnými látkami fludioxonil+sedaxane+triticonazole alebo fludioxonil+sedaxane VIBRANCE DUO 50, ktoré účinkujú aj proti fuzariózam.

Morenie raže jarnej:

Mazľavá sneť pšeničná je potlačená účinnými látkami fluxapyroxad+triticonazole+ fludioxonil v moridle KINTO PLUS (aj proti fuzariózam). Účinné látky fludioxonil+sedaxane vo VIBRANCE DUO a  VIBRANCE DUO 50 FS, fludioxonil+sedaxane+triticonazole vo VIBRANCE STAR,  a VIBRANCE STAR 70 FS sú autorizované aj na morenie proti septorióze plevovej, prašnej sneti pšeničnej, sneti steblovej a fuzariózam.

Ing. Alena Škuciová

ÚKSÚP – OKOR Topoľčany