Imága kohútikov sú v porastoch obilnín od skorej jari, teraz sa liahnu larvy, ktoré škodia najviac. Pravidelne v čase mliečnej zrelosti nalietajú do porastov obilnín vošky.

Kohútik modrý (Oulema gallaeciana) napáda hlavne pšenicu, prípadne ďalšie obilniny okrem ovsa. Veľkosť imága dosahuje 3,5-4 mm, telo aj nohy sú modré alebo zelené s kovovým leskom. Kohútik pestrý (Oulema melanopus) napáda tiež všetky druhy obilnín, hlavne jačmeň a ovos. Veľkosť dospelca je 4-5 mm, krovky má tmavomodré až zelenkasté a nohy červenkastooranžové, čím sa obidva druhy výrazne odlišujú. Vajíčka majú obidva druhy rovnaké, 1 mm dlhé, žltkasté. Larvy sú tiež rovnaké pri obidvoch druhoch, pokryté čiernym slizom a výkalmi, pripomínajú slimáčikov. Prezimujú chrobáky v okolí pozemkov, najmä po d kôrou stromov a v pôde. Na jar nalietavajú na porasty obilnín a vyžierajú podlhovasté otvory medzi žilkami na listoch. Po spárení kladú samičky podlhovasté vajíčka na vrchnú stranu listov, 1-5 kusov v radoch za sebou. Asi o týždeň sa liahnu larvy, ktoré rovnako ako imága, vyžierajú podlhovasté otvory do listov, pričom sa obaľujú slizovitým povlakom. Okienkovaním listov dochádza k strate listovej plochy niekedy až do vybielenia listov. Ak je počet vajíčok alebo lariev 0,6 a viac na jedno steblo alebo pomer vajíčok a lariev 1:2, treba ošetrovať. Larvy kohútika pestrého sa kuklia v pôde, larvy kohútika modrého v úžľabí horných listov alebo v klasoch. Chrobáky sa liahnu na jeseň, ešte krátko žerú na iných trávach, pokým sa nestiahnu do zimných úkrytov.

Vysoké zastúpenie obilnín napomáha premnoženiu kohútikov do takej miery, že iný spôsob boja ako chemický, nie je možný.

Proti kohútikom sú autorizované pyretroidy: cypermethrin Sweep, Cyperkill Max,  Cyprin 10 EC, Cythrin Max, Rafan Max, Supersect Max, RWA Protector Max, alpha-cypermethrin Alsip, Eribea, Vaztak 10 EC, Vaztak Active, deltamethrin Delcaps 050 CS, Deltop 050 CS, DecisionDecis EW 50, Decis Protech,  Delta EW 50, Poleci, Desha 2,5 EC, deltamethrin+thiacloprid Proteus 110 OD, gamma-cyhalothrin Nexide, Rapid, lambda-cyhalothrin Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 CS, Sparviero, zeta-cypermethrin Fury 10 EW a beta-cyfluthrin Bulldock 25 EC.

V princípe pyretroidy pôsobia blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, zabraňujú fungovaniu membrány nervových vlákien, čím narušujú nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu. Sú nesystémové, kontaktné a požerové jedy.

Pravidelne v čase mliečnej zrelosti nalietajú do porastov obilnín vošky. Ich početnosť býva rôzna v závislosti od počasia, pestovanej odrody, lokality a úrovne insekticídneho ošetrovania. Listy obilnín sú osídlené kolóniami svetlozelených vošiek. Je to voška trávová (Metopolophium dirhodum). Zostáva cicať len na listoch, prípadne steblách, čo môže pri premnožení spôsobiť ich žltnutie a skrúcanie.  Jej najväčšia škodlivosť je v prenášaní vírusov žltej zakrpatenosti jačmeňa (BYDV) a vírusu mozaiky kukurice (MMV). V jeseni prelieta na primárnych hostiteľov: ruža, jahoda alebo repík lekársky, kladie na nich vajíčka a v tejto forme aj prezimuje. Voška čremchová (Rhopalosiphum padi) je tmavozelená až olivovohnedá. Tiež sa vyskytuje najviac na spodnej strane listov a v listových pošvách. U nás je veľmi rozšírená, cicaním spôsobuje poškodenie listov. Primárnym hostiteľom je čremcha obyčajná na ktorej prezimuje vo forme vajíčok. Práve táto voška je najvýznamnejším prenášačom vírusu žltej zakrpatenosti jačmeňa (BYDV). Obidve spomenuté vošky sú teda tzv. listové vošky a ošetrenie proti nim sa odporúča na konci kvitnutia pšenice pri výskyte 25 a viac vošiek v priemere na jednu odnož. V jarnom jačmeni len v štádiu steblovania pri výskyte 25-30 vošiek na 30 % odnoží, čo v našich podmienkach nebolo splnené.

V klasoch a na zástavových listoch najviac škodí monocyklická voška ovsená (Sitobion avenae), ktorá prežíva celý vývoj na obilninách a trávach, na ktorých vo forme vajíčka aj prezimuje. Premnožením dokáže oslabiť klasy a znížiť úrodu vo fáze kvitnutia až mliečnej zrelosti. Nepriama škodlivosť je v prenose vírusu ako pri predchádzajúcej voške a vo vylučovaní medovice vplyvom čoho sa na napadnutých častiach rastlín premnožujú huby. V potravinárskej pšenici klesá pekárenská kvalita zrna, z napadnutého jačmeňa je znížená kvalita sladu a v množiteľských  porastoch sa zhoršuje kvalita osiva. Práve táto voška je preto najškodlivejšia. Optimálna ochrana klasov je od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky ak je 3-5 vošiek v priemere na klas.

Autorizované prípravky v obilninách proti voškám sú: alpha-cypermetrin Vaztak 10 EC, Vaztak Active Eribea, beta-cyfluthrin Bulldock 25 EC, cypermethrin Cyperkill Max, Cythrin Max, Rafan Max, Supersect Max, RWA Protector Max, Sweep, deltamethrin Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Poleci, Desha 2,5 EC, Decision, Scatto, gamma-cyhalothrin Nexide, Rapid, lambda-cyhalothrin Gunner, Lambada, Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 CS, Markate 50, Sparviero, zeta-cypermethrin Fury 10 EW, pirimicarb Pirimor 50 WG a len v pšenici dimethoate Bi 58 EC-Nové (ukončenie používania 30.6.2020). Účinná látka sulfoxaflor v prípravku Transform je postrekový insekticíd vo forme vodou dispergovateľnýchgranúl (WG) určených na ochranu obilnín proti voškám. Je to systémový insekticíd s translaminárnym účinkom. Účinná látka sa do tela škodlivého hmyzu dostáva predovšetkým pri kontaktea cicaním štiav. Pôsobí ako neurotoxín, zabraňuje prenosu impulzov v nervovom systéme škodlivého hmyzu. Účinok sa prejavuje do niekoľkých hodín po intoxikácií škodlivého hmyzu s následným úhynom. Doba účinku prípravku je 14-21 dní v závislosti od infekčného tlaku, poveternostných podmienok, teploty a pod. Ošetrujte max. 1x za sezónu. Proti voškám neošetrujte porasty od voskovej zrelosti po zber.

                                                                                                                  Ing. Alena Škuciová

20.5.2020                                                                                        ÚKSÚP – OKOR Topoľčany