5--Rozvoj_vidieka_a_agropotravinárstva_v_súčastnosti_a_budúcnsosti_22_24_1_2019-Behanovská