Rokovanie o novele zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku vláda prerušila na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Zaoberať sa novelou bude na niektorej z nasledujúcich schôdzí. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády Gabriela Matečná (SNS), šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. 

“Rokovanie bolo o tomto bode prerušené. My sme vlani predkladali do medzirezortného pripomienkového konania zákon o lesoch, ktorý bol komplexným zákonom, vrátane majetkovo-právneho usporiadania a užívania lesných pozemkov, ale aj iných vecí. Doriešiť užívanie a usporiadanie lesných pozemkov nás svojim uznesením zaviazala vláda ešte v roku 2016. Keďže zákon o lesoch mal v troch bodoch rozpor s MŽP, tak sme návrh predložili dnes, očistený o rozporné veci, ktoré sme nemali vydiskutované s rezortom životného prostredia,” priblížila.

V novele zákona MPRV podľa nej riešilo len užívanie a vysporiadanie lesných pozemkov, aby sa proces urýchlil. “Pretože ešte asi 7 % pozemkov v lesnom pôdnom fonde nemáme usporiadaných. Keďže MŽP malo pochybnosti o tom, či sú v novele len rozporné body, ktoré sa týkajú práve užívania pozemkov, tak požiadalo, aby sme prerušili rokovanie vlády v tomto bode. My, obaja ministri, si zákon v pondelok (14.1.) vydiskutujeme a na najbližšie rokovanie vlády ho predložíme,” dodala Matečná.
Podľa šéfa MŽP SR Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) je v predmetnej novele zákona časť, ktorá sa týka zákona o lesoch. “O tom ešte rokujeme. Sú tam otázky, ktoré musíme ešte vydiskutovať pred tým, ako by sme takýto materiál mohli prijať,” povedal Sólymos.

Zo zverejneného návrhu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku z dielne MPRV SR vyplýva, že novelou sa mení spôsob ukončenia nájmu lesných pozemkov zo zákona a postup povinných a oprávnených osôb v tomto procese. “Návrh novely podrobnejšie konkretizuje proces prinavrátenia užívacích práv k lesným pozemkom, v nadväznosti na špecifiká lesníctva vyplývajúce zo zákona o lesoch,” priblížilo v predkladacej správe MPRV SR.

Novela upravuje tiež náležitosti výpovede z nájomného vzťahu vzniknutého podľa zákona o pôde a konkretizuje sa spôsob úhrady takto vzniknutého nájomného. Návrh zároveň umožňuje ukončiť nájomný vzťah aj inými spôsobmi, a to pozemkovými úpravami alebo dohodou.

TASR     foto LM