Podniky v Prešovskom kraji môžu získať podporu z eurofondov. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania mikro, malých a stredných podnikov a spolupráce so strednými odbornými školami. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 10 miliónov eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200.000 eur.

V rámci Iniciatívy Európskej komisie Catching-up regions budú podporené projekty v Prešovskom samosprávnom kraji, výlučne v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov.

“Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Mikro, malé a stredné podniky môžu získané nenávratné finančné príspevky použiť na nákup dlhodobého majetku vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb za účelom dosiahnutia inovácie produktov či procesov. Obstaraný dlhodobý majetok sa bude používať aj na praktické vyučovanie žiakov či školenia pre učiteľov a majstrov strednej odbornej školy,” uviedol hovorca MH SR Maroš Stano.

Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 29. mája 2020. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

“V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné podať plne elektronicky. Zároveň je zjednodušené vypĺňanie formulára žiadosti. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí,” vysvetlil Stano.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webstránke operačného programu www.opvai.sk.

TASR 26.02.2020

ilustračné foto TASR