Medzi minimálnym a redukovaným obrábaním pôdy nie je presná hranica. V minulosti bolo definované redukované obrábanie pôdy ako celá škála obrábacích zásahov, ktoré redukujú počet a intenzitu operácií v porovnaní s konvenčným obrábaním. Redukované obrábanie pôdy sa pravidla sa spája so systémami hospodárenia na pôde, ktoré majú v centre pozornosti najmä protieróznu ochranu pôdy. Pri redukovaných technológiách sa obrábanie pôdy vykonáva len o niekoľko centimetrov hlbšie ako je zóna budúcej sejby. Pritom zostáva na po povrchu okolo 15-20% pozberových zvyškov predplodiny.

Redukované technológie obrábania pôdy pri zakladaní porastov šetria energiu, pracovné náklady a zlepšujú vlahové podmienky. Okrem toho obmedzujú prejazdy po poli, zjednodušujú predsejbovú prípravu pôdy a sejbu tým, že sa urobia v jednej pracovnej operácii a pri dodržaní agrotechnických termínov. Základnou agrotechnickou operáciou po predplodinách, ktoré zanechávajú strnisko je podmietka. Po iných predplodinách sa základné obrobenie pôdy môže urobiť klasickým spôsobom orbou alebo iným kypriacim náradím.

Pre redukované obrábanie pôdy sú vhodné najmä vírivé kypriče s horizontálne sa otáčajúcimi pracovnými časťami, nakoľko vytvárajú rovnomerne hlboké osivové lôžko.

 

Pri redukovaných technológiách obrábania pôdy je základným pracovným náradím pôdny kyprič.

Výhody redukovanej technológie obrábania pôdy sú:

  • redukcia počtu mechanických zásahov a intenzity obrábania pôdy,
  • spájanie viacerých operácií, ktoré možno urobiť jedným strojom alebo súpravou náradia na obrábanie pôdy a sejačky,
  • znížený počet prejazdov po pôde a tým aj obmedzovanie zhutňovania pôd.

V podstate možno pri redukovanej technológii obrábania pozemku použiť viacero variantov. Tieto závisia od disponibilnej techniky a  predplodiny. Viacfunkčné stroje môžu pri sejbe aplikovať hnojivá a pesticídy.

V redukovaných technológiách obrábania pôdy tvorí podmietka strniska k oziminám základné obrábacie opatrenie, nakoľko pôda sa už následne hlbšie neobrába. Na podmietnutom pozemku sa príprava lôžka pre osivo a sejba urobia jednou pracovnou operáciou a to súpravou vhodného náradia a sejačky. V redukovaných technológiách obrábania pôdy najmä k ozimným obilninám (i k repke olejke) sa jednoznačne uznáva význam podmietky strniska, ktorá aktivizuje  fyzikálne a biologické procesy v pôde, zlepšuje hospodárenie pôdy s vodou, potláča škodlivé organizmy, vytvára  lepšiu spracovateľnosť ornice pri následnom obrábaní pôdy, čím súčasne znižuje ich energetickú náročnosť.

Pracovné postupy pri redukovaných technológiách obrábania pôdy znižujú prácnosť operácií a výrazne znižujú spotrebu času a nafty. Technicko – ekonomické hodnotenie pracovných postupov obrábania pôdy a sejby ozimín predstavuje  pri vynechaní orby zníženie prácnosti operácií zo 100% na 46,4 až 50,9% a spotreba nafty môže klesnúť na 45,1 až 46,4%. Efekty týchto technológií sú založené na využití strojov a techniky, ktorá umožňuje viacfunkčné obrobenie pôdy a sejbu osiva  jednou pracovnou operáciou.

Uplatnenie redukovaných technológií obrábania pôdy vyžaduje vybavenie modernými výkonnými strojmi s aktívnym pohybom pracovných orgánov buď v horizontálnej (vírivé kypriče), alebo vo vertikálnej ose rotácie (rotačné kypriče). Sortiment náradia rozširuje i technika s kombinovaným pasívnym i aktívnym kypričom. Ich využitie možno odporučiť najmä na stredne ťažkých a ľahších nezhutnených pôdach.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.           foto – autor

SPU Nitra