Ochrana biodiverzity, udržanie prepojenia biotopov, stabilita ekosystémov na oboch stranách rieky Moravy, ale tiež posilnenie environmentálnej výchovy a budovanie ekocentier. To sú ciele cezhraničného environmentálneho projektu 3E-Morava Nature (3E-Environmental Education, Ekocentrum). Na slovenskej strane, konkrétne na území bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorá sa do projektu zapojila, je to napríklad posilnenie a zefektívnenie ochrany prírodného bohatstva Devínskej Kobyly a nivy rieky Morava.


      “Projektové aktivity zahŕňajú revitalizáciu a manažment 50 hektárov a suchozemských a vodných biotopov, posilnenie environmentálnej výchovy spojenej s prírodnou turistikou,” priblížila pre TASR Zdenka Štrokendlová, projektová manažérka z miestneho úradu bratislavskej Devínskej Novej Vsi.

Zriadené budú preto napríklad štyri ekoncentrá, z toho jedno práve v tejto mestskej časti. Ich úlohou bude zvyšovať environmentálne povedomie a snaha docieliť úctu k prírodným hodnotám už od detstva. Vzdelávacie programy budú tematicky zamerané na štyri ročné obdobia v biotopoch v intraviláne i okolí mestskej časti, reflektovať budú prírodné podmienky územia, ako geografiu, geológiu, klímu, zoológiu či botaniku.

Súčasťou projektu v rámci Devínskej Novej Vsi bude zároveň starostlivosť o suchomilné biotopy na území rieky Moravy formou tradičnej pastvy. “Partner projektu, Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), zabezpečí základňu pre zvieratá, ktoré budú spásať náletové dreviny na Sandbergu a jeho okolí. Aby sa mohli rozvinúť pôvodné druhy vzácnych rastlín – skalné, stepné a trávobylinné  habitaty, ktoré tieto invázne druhy utláčali,” vysvetlila Štrokendlová. Dohliadať na to bude Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR ako jeden zo strategických partnerov projektu. Zvýšená pozornosť sa bude venovať paleontologickému nálezisku Sandberg a opatreniam na jeho ochranu jednej z najznámejších prírodných lokalít na Devínskej Kobyle.

“Stúpajúcou urbanizáciou sa neustále zvyšuje návštevnosť prírody a rastie stupeň jej znečistenia. Vieme, že nemôžeme vykrývať to, čo by mal zabezpečovať štát,” podotýka Štrokendlová. Pomohol by napríklad väčší počet dozorcov pôsobiacich v ŠOP SR, ale tiež zmena legislatívy a zvýšenie reštrikcií, ktoré by viedli k potlačeniu krádeží vzácnych jedincov fauny a flóry, vandalizmu a iným foriem devastovania prírody.

“Nakoľko ide o finančne náročný projekt, našla sa možnosť jeho spolufinancovania z fondov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce,” uviedol pre TASR devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír. Celkové náklady sú vyčíslené na 300.000 eur, z toho 85 percent tvorí príspevok z eurofondov, desať percent štátny rozpočet a zvyšných päť percent predstavujú vlastné zdroje mestskej časti. Celkové náklady všetkých partnerov na slovenskej i rakúskej strane predstavujú okolo 2,7 miliardy eur.

Prvotná príprava projektu spadá do rokov 2014 a 2015. Zámery projektu boli odkonzultované s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR, orgánmi ochrany prírody a krajiny, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, spoločným technickým sekretariátom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, EÚ koordinátormi, so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ako aj občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblastiach environmentálnej výchovy.

 

TASR     foto LM