Samospráva Prievidze plánuje do roku 2020 čiastočne znížiť množstvo komunálneho zmesového odpadu a zvýšiť podiel jeho zhodnotenia. Zároveň chce zvýšiť podiel triedeného zberu recyklovateľného odpadu, ako i biologicky rozložiteľného odpadu. Vyplýva to z programu odpadového hospodárstva (POH) mesta na roky 2016 až 2020, ktorý na svojom rokovaní v pondelok (28.1.) schválili tamojší mestskí poslanci. 


Schválením POH reaguje samospráva na platnú legislatívu, ktorá jej toto ukladá. POH mesta na roky 2016 až 2020 je naviazaný na podobné dokumenty štátu, ako i samosprávneho kraja.

“Snažíme sa naplňovať kvóty, lebo došlo aj k zmenám legislatívy a poplatok za komunálny odpad je teraz vyšší, ak nedochádza k separovaniu. Samozrejme, stále sú určité veci, ktoré musíme doháňať v celej oblasti odpadového hospodárstva. Preto sme začali v roku 2018 s projektom hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad a výstavbou kompostárne,” okomentoval stav odpadového hospodárstva v Prievidzi hovorca mesta Michal Ďureje.

Samospráva má podľa neho záujem aj motivovať obyvateľov, aby komunálny odpad triedili, na masovejších spoločenských podujatiach sa zase zameriava na predajcov, ktorí používajú ekologické obaly. “V prvej tretine roka plánujeme spustiť doposiaľ najväčšiu inováciu pri zbere odpadov, a to sú snímače v nádobách na komunálny odpad, ktoré sú zapustené v zemi a budú hlásiť potrebné dáta, napríklad pri vývoze odpadov tej-ktorej zložky,” doplnil.

Do roku 2020 plánuje mesto zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností, ako papier, kov, plasty a sklo, a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, a to najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku. Zároveň chce dosiahnuť zníženie množstva skládkovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) do konca roku 2020 na 35 % z celkového množstva BRKO vzniknutého v roku 1995. V pláne má i zákaz skládkovania akéhokoľvek biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane papiera či lepenky.

Samospráva si určila i opatrenia, ako tieto ciele dosiahnuť. Počíta so zavedením kompostovania BRKO zberom cez zberné nádoby aj v komplexnej bytovej výstavbe a jeho zber v kompostárni. Zároveň chce okrem iného zvyšovať počet zberných nádob, respektíve frekvenciu vývozu odpadov spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

TASR