Viac ako 33.000 kusov vajec denne a vyše 12 miliónov ročne chce produkovať spoločnosť Food Farm vo svojej novej chovnej hale nosníc, ktorú plánuje zriadiť na hospodárskom dvore  v lokalite Podľakša obce Dolné Trhovište pri Hlohovci. V súčasnosti je zámer vybudovania areálu s voľným výbehom nosníc v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Novú halu chce spoločnosť vybudovať na mieste súčasného kravína, na voľný výbeh by mali mať nosnice k dispozícii podľa zverejneného projektu spolu 148.316 štvorcových metrov. Investor počíta s nákladmi 2,139 milióna eur, výstavba by sa mala začať v marci budúceho roka a ukončená má byť o päť mesiacov neskôr. Nosnice majú byť privážané na farmu z odchovu kuríc vo veku do 120 až 140 dní, chov bude trvať 13 až 15 mesiacov. Maximálna projektová kapacita nosníc je 37.221 kusov na jeden chovný turnus.

Spoločnosť v zámere uvádza, že realizáciou dôjde k rozvoju a rozšíreniu poľnohospodárskych aktivít v danej lokalite, k zvýšeniu pracovných miest v odvetví poľnohospodárstva a k zvýšeniu produkcie živočíšnej výroby. Navrhovaná činnosť nadväzuje na činnosti v existujúcom areáli družstva a v minulosti realizované aktivity chovu dobytka nahrádza chovom hydiny s nainštalovanou modernou technológiou a nadštandardnou starostlivosťou o nosnice.

„Obec Dolné Trhovište nemá vypracovaný územný plán obce. Podľa platného územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja je riešené územie vedené ako poľnohospodárska pôda, navrhovaná činnosť bude situovaná na ploche s 1. stupňom ochrany a stavba v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nie je v danom území zakázaná,“ uvádza spoločnosť v zámere.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude podľa investora pre okolité obyvateľstvo ani návštevníkov daného územia predstavovať zdravotné riziká. Okresný úrad Hlohovec ako príslušný orgán začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie, verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru v stanovenom termíne. Ako uviedla pre TASR starostka Stanislava Zacharová, obec k zámeru zatiaľ stanovisko zverejňovať nechce.

TASR, foto tasr