Už starí roľníci hovorili: ako si zaseješ tak budeš žať! Výška úrody a kvalita zberaného produktu významne závisí aj od kvality sejby. V ostatných rokoch sa presná sejba okrem širokoriadkových plodín začína využívať aj pri zakladaní porastov kapusty repkovej pravej, prípadne hustosiatych obilnín. Na trh prichádzajú nové intenzívne odrody a hybridy s vysokou produkčnou schopnosťou. Výsledkom ich sejby klasickou technológiu, bývajú zbytočne prehustené porasty, náchylné na hubovité ochorenia. To sa premieta aj do výslednej ekonomiky ich pestovania.

Súčasné sejačky sú univerzálne stroje schopné uskutočniť sejbu v rôznych podmienkach. Technicky ich rozdeľujeme na:

  • klasické sejačky vykonávajúce sejbu do pripravenej pôdy,
  • sejačky na priamy výsev, umožňujúce výsev do nepripravenej pôdy pokrytej pozberovými zvyškami (mulčom), alebo do medziplodiny (priama sejba),
  • sejačky na presný výsev (kukurica, slnečnica a iné plodiny),
  • sejačky umiestňujúce osivo na konečnú vzdialenosť (repa, zelenina).

V rámci cieleného  plošného rozmiestnenia semien každej plodiny treba dodržať  spon (organizáciu) budúceho porastu. Pri realizácii presnej sejby kladieme vyššie požiadavky nielen na dodržiavanie hĺbky sejby, ale najmä  na rovnomernosť rozmiestnenia osiva v riadku. Výsledkom je potom optimálny „životný priestor“ pre každú rastlinku a táto môže tak plne prejaviť svoj úrodotvorný potenciál. Pri presnom výseve sa semená plodín vysievajú do riadkov v pravidelných (cielených) vzdialenostiach, čím sa vylúči potreba práce na mechanickú redukciu počtu vzídených rastlín. Pri presnom výseve sa podstatne znižuje aj potreba osiva na hektár  (približne o 50%).

V záujme zlepšenia kvality presnej sejby sa používa kalibrované, obrusované a obaľované osivo. Sejačky na presný výsev môžu byť vybavené prídavnými zariadeniami ako je aplikátor priemyselných hnojív alebo aplikátor mikrogranulovaných pesticídov.

Pri dnešných vysokovýkonných sejačkách so širokým záberom je samozrejmosťou elektronické signalizačné zariadenie sledujúce kvalitu sejby, informujúce o množstve osiva vo výsevnej skrini a ďalších parametroch sejby, ktoré je možné preniesť do počítača a pracovať s nimi počas celej vegetácie. Na súčasné sejačky sú kladené vysoké požiadavky aj v oblasti vysokých výkonov a kvalite práce. K tomu konštruktérmi vyvinuté nové typy výsevných pätiek, systémy ich plnenia osivom, kontroly sejby, zahlbovania a ukladania osiva do stanovenej hĺbky. Nové technické riešenia umožňujú zakladať porasty na plochách s veľkým množstvom pozberových zvyškov, po medziplodinách i priamo do nepripravenej pôdy.

Z pohľadu predsejbovej prípravy pôdy požadujeme, aby osivo bolo uložené do správnej hĺbky na spevnenú pôdu s aktívnou kapilárnou vodou. Vo všeobecnosti platí, že najlepší prestup vody z pôdy do semena je umožnený vtedy, ak veľkosť pôdnych častíc v oblasti uloženia osiva je v drobnohrudkovitej štruktúre (0,25 – 10 mm agregáty). Nad osivom sa má nachádzať kyprá, ale nie veľmi rozdrobená vrstva pôdy, ktorá umožňuje výmenu plynov, prehrievanie pôdy, odstraňuje nadbytočnú vodu, chráni klíčiacu rastlinku pred účinkami herbicídov a neskorých mrazov. Takáto štruktúra pôdy zabraňuje tiež tvorbe prísušku. Dosiahnutie takýchto podmienok klíčenia je po niektorých predplodinách komplikované. Uskutočniť kyprenie pôdy na hĺbku budúceho uloženia osiva je niekedy problematické a to hlavne z pohľadu nevyrovnanosti povrchu.

Vplyv nerovnomerného prekyprenia pôdy je úzko spätý s kolísaním hĺbky sejby a tým aj nepravidelným vzchádzaním porastu, čo komplikuje vývin porastu aj v ďalších fázach vegetácie. Urovnaný pôdny povrch s drobnohrudkovitou štruktúrou pôdy vytvára predpoklady dodržania priamych riadkov pri sejbe, čím sa eliminuje možnosť poškodzovania rastlín napríklad pri plečkovaní v medziriadku. Podobne aj vo fáze zberu je predpoklad lepšieho navádzania zberových strojov na riadky. Naopak nevyrovnaný pôdny povrch často spôsobený ťažkými podmienkami pri jesennej príprave pôdy si vyžaduje na jar pri predsejbovej príprave pôdy jeden, dva a niekedy aj viac prejazdov kombinovaného kypriča. V praxi sa preto pôda kyprí na hĺbku o 30 – 50 mm väčšiu, ako je hĺbka sejby a naviazanie kapilárnej vlahy sa zabezpečuje dodatočným utláčaním pôdy pred alebo za výsevnou pätkou. Treba si uvedomiť, že každý prejazd, navyše pri jemnej štruktúre pôdy na jar, je spojený s jej zvýšeným utláčaním, čo sa negatívne odzrkadlí znížením poľnej vzchádzavosti rastlín v kolesami ujazdených stopách. Tu je jednoznačne nutné využívať dvojmontáže pneumatík, alebo pásovú techniku.

Kvalitná sejba je zárukou kompletného porastu. Ten potom dobre potláča buriny a dostatočný počet rastlín je predpokladom dobrej úrody.

Ako predsejbová príprava pôdy, tak i použité osivo ovplyvňuje nielen kvalitu výsevu, ale aj rovnomernosť a rýchlosť vzchádzania porastu. Dnes už nepostačuje dosiahnuť len požadovaný počet jedincov v rozsahu , ale požadujeme predovšetkým kompletný a vyrovnaný porast. Oneskorené vzchádzanie niektorých rastlín nemá za následok len skrátenie ich vegetačnej doby, ale spôsobuje aj nežiaducu konkurenciu medzi skôr a neskôr vzídenými rastlinami.

Pri dnešných vysokovýkonných sejačkách so širokým záberom je samozrejmosťou elektronické signalizačné zariadenie sledujúce kvalitu sejby, informujúce o množstve osiva vo výsevnej skrini a ďalších parametroch sejby, ktoré je možné preniesť do počítača a pracovať s nimi počas celej vegetácie. Na súčasné sejačky sú kladené vysoké požiadavky aj v oblasti vysokých výkonov a kvalite práce. K tomu konštruktérmi vyvinuté nové typy výsevných pätiek, systémy ich plnenia osivom, kontroly sejby, zahlbovania a ukladania osiva do stanovenej hĺbky. Nové technické riešenia umožňujú zakladať porasty na plochách s veľkým množstvom pozberových zvyškov, po medziplodinách i priamo do nepripravenej pôdy.

Pri plodinách pestovaných v širokých medziriadkoch je potrebné chrániť pôdu pre eróziou. Odporúča sa používať jednoznačne pôdoochranné pestovateľské technológie o ktorých sme písali v predchádzajúcom príspevku. Sejačka musí byť vždy cielene nastavená z hľadiska výsevku, šírky medziriadkov, hĺbky sejby a rovnomernosti vysievania semien. Výsevné pätky musia mať požadovanú ostrosť a musia byť vo vodorovnej rovine. Ak nepoužívame navigáciu tiež má byť správne nastavený značkovač.  Kompletný porast, ktorý kvalitnou sejbou vytvoríme, je základným predpokladom vysokej úrody a tým aj ekonomiky pestovania danej plodiny.

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre