Príprava osivového lôžka pod oziminy je dôležitá pracovná operácia. Ak osivové lôžko vhodne nepripravíme, doplatíme na to výškou produkcie pri zbere úrody. Vo všeobecnosti platí zásada, že lôžko pre osivo musí byť pevné, prirodzene uľahnuté, maximálne o 10 až 20 mm hlbšie, než je hĺbka sejby. Plytká sejba je nebezpečná na ľahkých pôdach, kde môže dôjsť k nedostatočnému kontaktu zrna s pôdnou vlhkosťou, čím klesne vzchádzavosť porastov. Ďalším dôležitým parametrom je pôda nad osivovým lôžkom. Táto by mala byť rovnomerne kyprá.

Pre budúci vývin porastov je veľmi dôležité dodržať hĺbku sejby. Pri pšenici je to 4 – 6 cm, raži 2 – 3 cm, jačmeni ozimnom 4 cm, prípadne tritikale 3 – 4 cm. Plytká sejba je škodlivá zvlášť na ľahkých pôdach, lebo môže zapríčiniť nedostatočný kontakt zrna s pôdnou vlhkosťou. Plytké založenie odnožovacieho uzla prináša zvýšené nebezpečenstvo vymrznutia. Naopak raž siata neznáša hlbokú sejbu. V praxi sa používa pri sejbe obilnín šírka riadkov 75 – 125 mm. Pri zakladaní porastov sa z hľadiska prístupu mechanizmov na ošetrenie počas vegetácie využíva pri sejbe navigácia, alebo koľajové riadky.

Celý systém obrábania pôdy musíme zosúladiť tak, aby oziminy včas a kompletne vzišli, zakorenili, intenzívne odnožili a dobre prezimovali. Ak po zbere predplodín ostáva veľmi zaburinené strnisko, treba urobiť plytkú orbu najneskôr štyri týždne pred sejbou. Pri klasických technológiách sa  má vykonať orba do hĺbky 0,18 – 0,20 m. Ak je obdobie od zberu predplodiny po sejbu kratšie ako 4 týždne, zlučuje sa podmietka s orbou, ktorú robíme plytko, max. do 0,15 m. Ak poveternostné podmienky dovolia, pracovné operácie organizujeme tak, aby medzi orbou a sejbou bolo také časové obdobie, ktoré umožní dostatočné uľahnutie pôdy. Deje sa to buď prirodzeným spôsobom, alebo pri neskoršej príprave pôdy primeraným utlačením oráčiny najmä v suchom období. Toto obdobie je rôzne dlhé v závislosti od vlastností pôdy, predplodiny a intenzity zrážok. V oblastiach, kde prevláda vlhkejšie počasie, alebo použijeme minimalizačné technológie prípravy pôdy a sejby  môžeme časový interval predsejbovej prípravy pôdy pod oziminy skrátiť.

Optimálny termín sejby ozimných obilnín závisí od odrody, nadmorskej výšky, teploty a vlhkosti pôdy. Najvhodnejší termín pre sejbu pšenice ozimnej  má umožniť rastlinám vytvoriť do zimy 2 – 3 odnože. Správny termín sejby všetkých ozimných obilnín rozhoduje o prezimovaní rastlín, ich zdravotnom stave a úrode. Podmienkou dobrého prezimovania je, aby rastliny do zimy dobre zakorenili a odnožili.

Spôsob prípravy pôdy závisí od predplodiny, od zaburinenia a stavu pôdy.  Ak sme vykonali  po zrnovinách podmietku, a vyprovokovali sme vzídenie burín a výmrvu (pozberových strát) predplodiny, treba ich dôkladne zničiť pri predsejbovej príprave.

Po zbere kukurice hlavne vo vlhšom počasí sa vytvárajú na pôde koľaje. Vtedy je lepšie použiť viacradlicové pluhy a orať do hĺbky 0,20 – 0,24 m. Po neskoro zberaných okopaninách, povrch pôdy plytko obrobíme tanierovými bránami do hĺbky 0,10 – 0,12 m. Následne pôdu urovnáme radličkovým náradím a v jednom slede  pripravíme pôdu k sejbe.

Po predplodinách zanechávajúcich relatívne kyprú pôdu sa často využíva minimálne obrábanie pôdy alebo sejba do neobrobenej pôdy. Tento spôsob je možné uplatniť len za  podmienok, že pôda nie je zaburinená najmä trvácimi burinami a má dostatočnú zásobu živín.

 

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

externý spolupracovník redakcie, Nitra

foto: Land Media a pixabay