Prehľad o tom, z ktorej lokality pochádza kalamitné drevo odvážané z Tatranského národného parku, bude mať aj verejnosť. Prostredníctvom webstránky Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú správcom štátnych pozemkov v najstaršom a najväčšom slovenskom národnom parku, si od dnešného dňa môže ktokoľvek overiť, či sa drevo na korbe nákladného auta ocitlo naozaj legálne. 

„V dnešnej dobe, keď silnie tlak na transparentnosť ťažby a nakladania s drevnou hmotou, chceme dať širokej verejnosti možnosť odsledovať každú odvážanú fúru dreva. V porovnaní s inými subjektmi na Slovensku nejde síce v našom prípade o veľký objem, avšak sme správcom lesných pozemkov v najstaršom slovenskom národnom parku, ktorý bol od svojho založenia inšpiráciou pre ostatných. Možno tomu nebude inak ani teraz,“ uviedol Maroš Petrík, riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sa starajú o územie s rozlohou 43 000 hektárov. Tento rok plánujú celkovo spracovať necelých 50 000 m3 dreva, ktoré pochádza z vetrových či podkôrnikových kalamít. 

Systém je zatiaľ v testovacej prevádzke, jeho princíp je jednoduchý. Zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, ktorí dozerajú na výdaj dreva, sú oddnes povinní priamo na odbernom mieste urobiť tri fotografie. Na prvej má byť zreteľne viditeľný doklad o pôvode dreva spolu s kontrolnou známkou, druhý záber bude na odvozný prostriedok aj s celým nákladom a evidenčným číslom vozidla, ktorého detail zachytí ešte tretia snímka. Predtým, ako sa náklad vyberie na cestu, ich odošlú na www.lesytanap.sk, kde si verejnosť bude môcť overiť, či je drevo prepravované v súlade s platnou legislatívou.

„Dúfame, že v čo najkratšom čase vychytáme prípadné nedostatky a systém kontroly odvozu dreva bude fungovať ozaj bez najmenších problémov, aby verejnosť nemala žiadne pochybnosti o tom, že kalamitné drevo je z nami spravovaného územia odvážané skutočne transparentne a v súlade s platnou legislatívou,“ dodáva Maroš Petrík.

Štátne lesy TANAP-u sú príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorej základným poslaním je starostlivosť o lesy na území Tatranského a Pieninského národného parku a v ich ochranných pásmach. Vo svojej náplni práce majú okrem starostlivosti o zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov a zvyšovania ich ekologickej stability aj starostlivosť o genofod lesných drevín i genofond flóry a fauny či starostlivosť o drobné vodné toky. V rámci prác celospoločenského významu zabezpečujú tiež starostlivosť o turistické chodníky a turistickú infraštruktúru na nimi spravovanom území. Majú vlastnú výskumnú stanicu, ktorá sa zaoberá sledovaním vývoja a zmien prírodného prostredia Tatier. Prírodu najstaršieho slovenského národného parku jeho návštevníkom približujú i prostredníctvom Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici a Expozície tatranskej prírody, ktorá je známa skôr ako botanická záhrada.

Mgr. Martina Petránová,

koordinátor vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u

2.3.2020,   ilustračné foto LM