Potravinári vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby pri hlasovaní potravinárov podržali. Stanovisko k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, o ktorej budú rokovať poslanci na aktuálnej schôdzi, prezentovali predstavitelia potravinárov združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) a v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na utorkovom brífingu.

Implementácia európskej smernice do zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami nemôže podľa potravinárov v žiadnom prípade znížiť ochranu “slabšej” strany v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v obchode s potravinami na národnej úrovni, teda slovenských potravinárov.

Potravinári označujú zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami za jeden z kľúčových legislatívnych predpisov. Pomáha totiž regulovať a zabraňovať nekalým obchodným praktikám zo strany obchodníkov. Až jeho ostatná rekodifikácia z roku 2019 však zabezpečila, že zákon reálne ochraňuje najslabšiu časť v dodávateľsko-obchodnom reťazci – slovenských výrobcov potravín. Spomínaný zákon podrobne určuje, čo sú to napríklad nekalé obchodné praktiky, skrátil lehoty splatnosti faktúr.

“Obraciame na poslancov Národnej rady SR, aby pri schvaľovaní poslaneckých návrhov a aj nutnej európskej smernice zachovali základnú myšlienku zákona, a to ochranu subjektov s menšou ekonomickou silou a slabšou vyjednávacou pozíciou,” uviedol predseda SPPK Emil Macho.

V zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami žiadajú potravinári zachovať ustanovenia neprimeraných podmienok vrátane zákazu predaja potravín pod ekonomicky oprávnené náklady, zákazu predaja tovaru spotrebiteľovi pod nákupnú cenu, ustanovenia týkajúce sa predajných akcií a povinnosti vyúčtovania množstva potravín, ktoré sa v predajnej akcii skutočne predajú.

Požadujú tiež zachovanie okruhu osôb podliehajúcich kontrole, aby nedošlo k závažnému znefunkčneniu uplatniteľnosti zákona, ďalej zachovanie ustanovenia generálnej klauzuly, lehoty splatnosti faktúr za dodaný agropotravinársky tovar vrátane skrátenej lehoty pre vybrané potraviny, ktorými sú pekárske výrobky s dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby najviac desať dní. Žiadajú aj zachovanie podmienok a finančných limitov pre logistický bonus, marketing a propagáciu, tiež zachovanie výšky pokút za správne delikty a lehotu splatnosti pokuty odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

“Potravinári v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch stále ťahajú za kratší koniec a akékoľvek úľavy v prospech obchodu túto situáciu ešte zhoršia. Navyše potravinári, dodávatelia pre gastrosektor v súčasnosti zápasia a vyrovnávajú sa s následkami pandémie nového koronavírusu. Aj preto vyzývame poslancov NR SR, aby nepodporili také pozmeňujúce návrhy, ktoré znížia ochranu dodávateľov pred nekalými praktikami zo strany obchodu,” povedal prezident PKS Daniel Poturnay.

SPPK a PKS zároveň upozorňujú, že zneužívanie silnejšej pozície v obchodnom vzťahu a praktiky v podobe uplatňovania neprimeraných podmienok vážne poškodzujú potravinový dodávateľský reťazec. Takéto neprimerané praktiky podľa nich negatívne vplývajú na celé hospodárstvo, spotrebiteľov a predstavujú vážne riziko z pohľadu potravinovej suverenity SR.

Podporu potravinárov od poslancov NR SR žiadajú okrem okrem SPPK, PKS aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Slovenská spoločnosť mlynárov, Slovenský konzervárenský zväz, Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, ako aj Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska.

TASR, foto tasr