Podstatou ochranných spôsobov obrábania pôdy je uchovať v pôde všetko to, čo je z hľadiska jej úrodnosti priaznivé a vylúčiť všetky negatívne vplyvy na pôdu spôsobené nesprávnym hospodárením človeka. Zakladajú sa na cielenej manipulácii s pozberovými zvyškami plodín (strnisko, zvyšky medziplodín, slama a pod.).

Hlavnými dôvodmi pre uplatnenie pôdoochranných technológií je redukcia pôdnej erózie, udržanie pôdnej vlahy, zníženie počtu  prejazdov po pôde a ochrana vody proti znečisteniu dusičnanmi

Pôdoochranné systémy obrábania pôdy majú tieto charakteristické znaky:

  • redukcia hĺbky a bežnej intenzity obrábania pôdy (zníženie hĺbky a počtu mechanických zásahov),
  • dosiahnutie stabilnej štruktúry pôdy odolnej proti utlačeniu spôsobenému mechanickými účinkami strojov,
  • ponechanie rastlinných zvyškov predplodiny alebo medziplodiny na povrchu alebo vo vrchnej vrstve pôdy (nastielanie-mulčovanie),
  • dosiahnutie celoročného pokrytia pôdy ako ochrany proti erózii a nadmernému zamokreniu,
  • náhrada klasickej orby pluhom s odhrňovačkou, pôdnym kypričom, náradím, ktoré zanecháva zvyšky rastlín na povrchu pôdy alebo ich premiešava v povrchovej vrstve pôdy,
  • bezorbové systémy pestovania rastlín.

Pôdoochranné obrábanie pôdy sa spája i s pestovaním medziplodín a využitím strojov s aktívne poháňanými orgánmi. Tieto technológie však zvyšujú nároky na kvalitu a funkčnosť techniky (najmä sejačiek), manažment pozberových zvyškov rastlín a odstránenie predchádzajúceho zhutnenia pôdy. Ich organickou súčasťou sú i dynamické integrované systémy výživy a ochrany rastlín.

Pôdoochranné obrábanie vyžaduje starostlivú prácu s pozberovými zvyškami a výmrvom predplodín po žatve.

Pôdoochranné obrábanie pôdy vytvára a udržiava dobrý fyzikálny stav pôd. Prioritnú úlohu v tomto smere zohráva koreňový systém plodín i medziplodín a spôsob manipulácie s pozberovými zvyškami rastlín. Nástielka (mulč) z rastlinných zvyškov zohráva rovnakú úlohu ako rastlinný vegetačný kryt, ktorý prispieva k tvorbe tzv. pôdnej zrelosti (garé).

V súčasnom období existuje viacero technológií zjednodušeného obrábania pôdy, ktoré sa používajú v rôznych variantoch v závislosti od pôdnych a klimatických podmienok, celkovom spôsobe hospodárenia na pôde, úrovne agrotechniky, manažmentu a na vybavení poľnohospodárskych podnikov mechanizačnými prostriedkami.

Pri pestovateľských postupoch s pôdoochranným obrábaním pôdy sa znižuje  spotreba nafty a práce, čím  sa  dosahujú priaznivejšie ekonomické ukazovatele rastlinnej výroby.

 

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.           foto – autor

SPU Nitra