Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nepoľavili v ochrane dodávateľov pred neprimeranými podmienkami zo strany obchodných reťazcov vzhľadom na ich silu a postavenie na trhu SR. Uviedla to riaditeľka PKS Jana Venhartová. Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je podľa nej momentálne v legislatívnom procese v NR SR.

Komora podľa jej slov požaduje ponechať v zákone existujúce ustanovenia upravujúce zákaz predaja potravín pod ekonomicky oprávnené náklady, zákaz predaja tovaru spotrebiteľovi pod nákupnú cenu, ale aj ustanovenie týkajúce sa predajných akcií. PKS je podľa slov jej riaditeľky rovnako za ponechanie súčasného znenia zákona ohľadom splatnosti faktúr za dodané potraviny.

Priblížila, že PKS rozoslala v mesiacoch jún až júl 2020 dotazník medzi potravinárskymi spoločnosťami. Do dotazníka sa zapojilo celkovo 44 subjektov zo všetkých relevantných potravinárskych odvetví, z toho 70 % podnikov patrilo do kategórie malé a stredné podniky.

Informovala, že z prieskumu a diskusie členov PKS vyplynulo, že potravinári zapojení do dotazníka si želajú ponechanie zákona v súčasnej podobe a odmietajú vypustenie ktorejkoľvek neprimeranej podmienky. Za ponechanie ustanovení vo väčšine otázok hlasovali viac ako dve tretiny zúčastnených podnikov.

“Vzhľadom na skutočnosť, že cez obchodné reťazce sa predá vyše 80 % potravinárskej produkcie na Slovensku, je vyváženosť obchodných vzťahov a ochrana dodávateľov so slabšou vyjednávacou pozíciou pre PKS kľúčová,” uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.

Potravinári podľa Venhartovej upozorňujú na štyri sporné ustanovenia, ktorých vypustenie by výrazne oslabilo pozíciu dodávateľov v prospech veľkých obchodných systémov, či už je to ustanovenie o splatnosti kúpnej ceny za dodaný tovar alebo vypustenie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady a zákazu predaja potravín spotrebiteľovi pod nákupnú cenu. Zároveň požadujú ponechanie predajných akcií a povinnosti vyúčtovania množstva potravín, ktoré sa v predajnej akcii skutočne predajú.

“PKS si uvedomuje, že ide o veľmi špecifický právny predpis, sme preto pripravení o našich pripomienkach ďalej diskutovať. Je dôležité urobiť takú transpozíciu európskej smernice, ktorá nepoľaví v doterajšej ochrane dodávateľov pred silnejšími obchodnými reťazcami,” uzatvoril Poturnay.

TASR