Zásady ochrany osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spoločnosť Ing. Juraj Vrabec – Land Media prevádzkovateľ internetovej stránky slovenskyvidiek.sk , so sídlom na Rastislavovej ulici č.210, 951 41 Lužianky sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi návštevníkov a objadnávateľov služieb.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Avšak na to, aby sme Vám boli schopní poskytnúť všetky služby, potrebujeme vedieť o Vás základné informácie. Niektoré z týchto informácií majú povahu osobných údajov. V spoločnosti Ing. Juraj Vrabec – Land Media dbá na súlad ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

 • Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb, používaním našich webových stránok alebo iných kontaktných formulárov a aktivít zhromažďujeme a ako takéto informácie spracovávame.

Aké údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje získavame na webovom sídle slovenskyvidiek.sk  z kontaktných formulárov, z vašich e-mailových komunikácií a požiadaviek o poskytnutí informácií o produktoch a službách ktoré ponúkame, z požiadaviek na cenové ponuky. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, požadujeme poskytnutie nasledovných osobných údajov:  názov spoločnosti, adresu, meno, email, tel. číslo. Ako povinné sú uvedené nasledovné osobné údaje: Meno a email.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. V takomto prípade nás kontaktujte mailom na juraj.vrabec@slovenskyvidiek.sk.

Súbory Cookies

Počas Vašej návštevy našich stránok zaznamenávame i niektoré ďalšie informácie – IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašími osobnými údajmi. Viac informácií o používaní Cookies na webovom sídle slovenskyvidiek.sk

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, výlučne pre potreby spoločnosti Ing. Juraj Vrabec – Land Media, najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,  a výkon ďalších marketingových aktivít.

Ďalej môžu byť použité na:

 • Personalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám
 • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
 • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií, obchodných a marketingových informácií.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracované vo forme umožujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania (poskytnutie informácií o produktoch a službách).

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ.  Zaväzujeme sa, že budeme dodržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Osobné údaje spracúvame len pre interné účely spoločnosti. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciam je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi spracovávanými spoločnosťou Ing. Juraj Vrabec – Land Media

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 Ďalej máte právo na :

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy juraj.vrabec@slovenskyvidiek.sk, alebo osobne v sídle spoločnosti spoločnosti ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady vyžiadať potrebné informácie.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Adresa:

Ing.Juraj Vrabec – Land Media

Rastislavova 247/210,  951 41 Lužianky

email: juraj.vrabec@slovenskyvidiek.sk

telefón: 0908/795 841

IČO 41 438 612

č.ž.r.:430 – 25949 OÚ Nitra

Tieto podmienky sú platné od 3.12.2018