Samospráva Šamorína informuje obyvateľov mesta, že môžu požiadať o pridelenie kompostérov, na ktoré získala financie vo výške 189.810 eur v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.


      Ako informovalo mesto na svojej webstránke, keďže verejné obstarávanie bolo úspešne ukončené a vybraný uchádzač dodá časť kompostérov do konca januára 2019, o ich pridelenie môžu obyvatelia požiadať osobne počas úradných hodín na referáte životného prostredia mestského úradu, telefonicky alebo zaslaním e-mailu.

Cieľom je znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade, nakoľko každý obyvateľ Slovenska žijúci v rodinnom dome vyprodukuje ročne v priemere 331 kilogramov komunálneho odpadu, z čoho bioodpad tvorí až 45 percent. Šamorín získal na kompostéry dotáciu 199.800 eur, z čoho spolufinancovanie mesta je do výšky päť percent z celkových oprávnených výdavkov. Nakupuje 1500 kusov 800-litrových záhradných kompostérov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo už viacero výziev na predkladanie žiadostí o NFP zamerané na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Žiadateľ je pritom povinný poskytnúť kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom, respektíve domácnostiam nachádzajúcim sa na území realizácie projektu bezodplatne.

TASR     foto TASR