Nový model starostlivosti o poľovné revíry v správe štátnych Lesov SR, ktorý spočíva v odpredaji odstrelu poľovnej zveri, sa už vlani odzrkadlil na výnosoch podniku. Výnosy z 59 poľovných revírov, kde Lesy SR tento model uplatnili, boli v roku 2019 vo výške 996.000 eur, kým rok predtým tam dosiahli iba 391.000 eur.

Ako informujú štátne lesy, kým v roku 2017 sa priemerná cena za prenájom poľovných pozemkov na území SR pohybovala v rozmedzí od 0,87 do 1,91 eura za hektár a rok, priemerná cena za odpredaj odstrelu je v súčasnosti za hektár a rok viac ako päťkrát vyššia. Vo vybraných poľovných revíroch predali Lesy SR odstrel zveri dokonca za priemernú cenu 11,48 eura na jeden hektár a rok.

„Premnoženie zveri, ktorá neváha kvôli potrave navštíviť aj miestne sídliská, je dôsledkom nedostatočnej starostlivosti o poľovnícke revíry. Odpredaj odstrelu nám umožňuje nielen efektívnejšie hospodáriť s revírmi, ale, čo je najdôležitejšie z pohľadu bezpečností ľudí, kontrolovať stav zveri a starostlivosť poľovníkov o revíry,“ vysvetľuje generálny riaditeľ štátneho podniku Marian Staník.

Aktuálne zmluvy na odpredaj odstrelu podľa neho komplexne riešia postavenie a rozvoj poľovníctva, zabezpečujú trvalo udržateľnú ochranu a využívanie voľne žijúcej zveri a zachovanie genofondu pre budúce generácie. Žiadatelia o odstrel totiž musia spĺňať náročné kritériá, ktoré vyhodnocuje odborná komisia. Úspešní uchádzači napríklad zabezpečujú starostlivosť o poľovné revíry na vlastné náklady. Ich úlohou je starať sa o zver, ako aj zveľaďovať poľovnícke zariadenia. Všetky tieto aktivity pritom konajú v úzkej spolupráci so zamestnancami Lesov SR.

„Počas celej doby platnosti zmlúv na odpredaj odstrelu teda možno očakávať trvalé ekonomické výsledky. Odpredaj odstrelu zabezpečuje stály priestor na aktívny manažment poľovných revírov s prihliadnutím na celospoločenské požiadavky pri realizácii výkonu práva poľovníctva a ochrane zveri v súčasnej dobe,“ dodáva Staník.

Víziou štátneho podniku Lesy SR je trvalo udržateľný rozvoj poľovných revírov, ktorý spočíva v rovnováhe medzi zabezpečením požadovaných chovateľských cieľov a reguláciou zveri. Odpredaj odstrelu je realizovaný vo vybraných poľovných revíroch na základe schválenej metodiky s implementáciou odporúčaných postupov vo vládou schválenej Koncepcii rozvoja poľovníctva na Slovensku.

Lesy SR mali k 31. decembru 2019 v užívaní celkovo 130 poľovných revírov. V 59 poľovných revíroch už zrealizovali spomínaný nový model starostlivosti. Odpredaj lovu bude pokračovať aj v budúcnosti. Novým modelom starostlivosti o revíry sa v dlhodobom horizonte zabezpečí aj úprava pohlavnej a vekovej štruktúry všetkých druhov zveri.

TASR 23.02.2020

foto LM