Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR reagovalo na potrebu zmien v zákone o pozemkových spoločenstvách, ktoré si vyžaduje aktuálna situácia s pandémiou nového koronavírusu. V sobotu (25. 4.) bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená novela zákona o pozemkových spoločenstvách. Účinnosť nadobudla v deň vyhlásenia. Upozornil na to Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

Podčiarkol, že v čase mimoriadnych opatrení, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, sa v rezorte pôdohospodárstva ukázalo potrebné riešiť najmä situáciu neštátnych vlastníkov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, konkrétne pozemkových spoločenstiev. Preto MPRV SR pristúpilo k vypracovaniu návrhu novely zákona o pozemkových spoločenstvách.

V situácii, keď je vyhlásená mimoriadna situácia a keď je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je podľa neho pre spoločenstvá problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemôžu, resp. nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia. Väčšina spoločenstiev v tomto období obvykle zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia na účely schválenia účtovnej závierky, ako aj na účely plnenia rôznych ďalších úloh, ktoré vyžaduje inak bežná prevádzka spoločenstiev, a ktoré sú zmluvou o spoločenstve, či stanovami zverené práve valnému zhromaždeniu.

Zdôraznil, že za súčasnej situácie nie sú spoločenstvá schopné tieto úkony realizovať. Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že vo viacerých spoločenstvách nie je toho času k dispozícii funkčný výbor, ako štatutárny orgán spoločenstva, ktorého sfunkčnenie je v mnohých prípadoch práve cieľom tých valných zhromaždení, ktoré sa v súčasnej situácii nedokážu realizovať.

Poznamenal, že všetky tieto okolnosti predstavujú vážne komplikácie v činnosti spoločenstiev, čo môže mať aj negatívny vplyv na ich činnosť ako obhospodarovateľov lesa a poľnohospodárskej pôdy, ako aj na ich ekonomickú situáciu, ktorá sa priamo či nepriamo môže týkať ich členov, a to aj po stránke ochrany verejného zdravia, pretože značná časť členov spoločenstiev je tvorená osobami v dôchodkovom veku.

Problém zostavenia a odovzdania účtovnej závierky vyriešil podľa Hrežíka medzičasom zákon v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorý paušálne predĺžil všetky lehoty vyplývajúce zo zákona o účtovníctve. Taktiež možnosť korešpondenčného hlasovania alebo účasť členov všetkých orgánov spoločenstva (vrátane valného zhromaždenia alebo výboru) na ich zasadnutí prostredníctvom elektronických prostriedkov, bola paušálne ustanovená pre právnické osoby v zákone, vydanom v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

Dodal, že novela zákona o pozemkových spoločenstvách, preto vykonala nasledovné úpravy, platné počas mimoriadnych opatrení proti koronavírusu v roku 2020 dočasne prechádza na výbor právo robiť úkony, na ktoré je inak potrebné schválenie valným zhromaždením, za podmienky, že nevykonaním takých úkonov by hrozilo nedodržanie zákonom stanovených lehôt, alebo by spoločenstvu hrozilo uloženie sankcie za nesplnenie zákonnej povinnosti (ide teda len o neodkladné úkony, nejde napríklad o rozhodovanie o rozdelení zisku a majetku spoločenstva medzi členov spoločenstva).

V prípade nefunkčnosti výboru tieto oprávnenia budú patriť dočasne dozornej rade, a to aj v prípade, že sama dozorná rada je nefunkčná. Okresné úrady neukladali dočasne spoločenstvám sankcie za porušenie dvoch zákonných povinností, konkrétne za nezvolanie valného zhromaždenia aspoň raz za rok a za nesplnenie povinnosti zvoliť výbor alebo dozornú radu v súlade s ich volebným obdobím.

Doplnil, že zároveň sa vykonali tri úpravy potrebné pre zvýšenie zrozumiteľnosti a jednoznačnú aplikáciu zákona o pozemkových spoločenstvách. Tzv. nefunkčným výborom je ten výbor, ktorého počet členov klesol pod minimálny počet ustanovený zákonom, teda je v ňom menej ako traja členovia. Nefunkčné výbory budú mať medzi svojimi obmedzenými oprávneniami aj právo robiť úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo značnej škody. Tzv. nefunkčné dozorné rady budú mať okrem právomoci zvolávať valné zhromaždenie aj oprávnenie kontrolovať úkony tzv. nefunkčného výboru.

TASR 28.4.2020

foto LM