Národné lesnícke centrum (NLC) pripravuje projekt zameraný na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v Biologickej základni Veľká Stráž pri Zvolene. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Spolu s projektovým vyučovaním využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností a celostný rozvoj osobnosti. Lesná pedagogika v roku 2021 oslavuje už 20 rokov existencie na Slovensku.

Čoraz viac ľudí dnešnej generácie má len zriedka možnosť zažiť divokú prírodu a lesy zblízka. Pripravované centrum biodiverzity ponúkne exkurzívno – poznávacie zážitky v sprievode lesných pedagógov ktoré sú určenie nielen pre materské a základné školy ale aj pre širokú verejnosť. Hlavným cieľom pripravovaného projektu je zvýšenie všeobecnej hodnoty lesa a atraktivity lesnej krajiny prostredníctvom vytvorenia prvku občianskej a poznávacej infraštruktúry.

Centrum biodiverzity bude pozostávať z budovy s nízkoenergetickými prvkami určenej na environmentálnu výchovu, vzdelávanie,  osvetu, tvorivé dielne a školenia, pričom predpokladaná kapacita je odhadovaná na 30 osôb. V jeho okolí budú zároveň osadené náučné tabule, interaktívne objekty napr. dendrofón – drevený xylofón, fotostena, pocitový chodník, hmyzí hotel, ohnisko a iné.

Miesto realizácie projektu sa nachádza pri ukážkovom lesnom biotope duba zimného. Využitím potenciálu tohto lesného biotopu a plánovanou investíciou budú vytvorené ideálne podmienky pre praktické vykonávanie environmentálnej výchovy. V rámci realizovaných aktivít bude dôraz kladený na formovanie zdravého environmentálneho povedomia a kladného vzťahu k prírode aj životnému prostrediu. Súčasne bude objekt slúžiť ako vzdelávacie centrum pre lesných pedagógov s celoslovenskou pôsobnosťou. Národné lesnícke centrum pri príprave projektu využíva svoje dlhodobé skúsenosti s aktivitami lesnej pedagogiky, s prípravou a implementáciou projektov v rámci programov rozvoja vidieka a štrukturálnych fondov.

Realizátori projektu sa majú v pláne uchádzať o podporu v rámci pripravovanej výzvy pre podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Samotná realizácia projektu je závislá od vyhodnotenia výzvy ale snahou Národného lesníckeho centra je realizovať prvé aktivity v novom vybudovanom centre biodiverzity už v roku 2023.

Mgr. Ivana Šarinová

Národné lesnícke centrum