Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) návrh Koncepcie vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Hlavným cieľom je určenie opatrení a nástrojov na zabezpečenie ochrany vôd a vodných ekosystémov a rozvoj vodných zdrojov pre potreby ľudí. Rezort plánuje dokument predložiť na rokovanie vlády v októbri.

Envirorezort sa v koncepcii zameriava na zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, znečistenie, revitalizáciu vodných tokov a mokradí, manažment krajiny a adaptáciu na zmenu klímy, najmä ak ide o povodne a sucho. Sústreďuje sa aj na využívanie vôd, rybárstvo, rieku Dunaj a na inštitúcie a štruktúru riadenia.

Cieľom koncepcie je obnovenie poškodených vodných útvarov a zastavenie znečisťovania vôd. Prioritou je aj stopnúť pokles podzemných vôd a zabezpečiť dostatok pitnej vody v regiónoch. Návrh sa zameriava aj na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov a to všade tam, kde to je možné, približuje envirorezort.

“Koncepcia tiež zohľadní medzinárodné a európske priority a nové výzvy, ktorým Európa a Slovensko čelí, a to hlavne v oblasti zmeny klímy a pripravenosti vodohospodárskeho sektora na negatívne dosahy tejto zmeny,” uvádza MŽP v materiáli.

TASR, foto LM