Kľúčové pre štátny podnik Lesy SR je, aby bol transparentnou, modernou a dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá spĺňa požiadavky obyvateľstva a súčasnej doby. Lesy SR tak reagovali na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý pri kontrole identifikoval nedostatky vplývajúce na hospodárenie štátneho podniku.

Hlavným motívom pri správe, hospodárení a nastavovaní riadiacich a kontrolných procesov je pre štátny podnik filozofia, že les je živý organizmus, ktorý musí byť zachovaný pre ďalšie generácie. Súhlasí tiež s konštatovaním NKÚ, že les je tu navždy, a preto očakáva, že vláda a samotný štát jasne definuje hospodárske a iné žiaduce celospoločenské funkcie lesov v 21. storočí, a to podľa konkrétnych priorít.
Lesy SR podotkli, že sú pripravené pokračovať v zavádzaní nových inovatívnych postupov, na ktorých už pracujú dva roky. “Takéto činnosti je potrebné robiť systematicky a dlhodobo, čomu určite neprospievajú opakujúce sa výmeny generálnych riaditeľov a manažmentu podniku,” dodal vedúci odboru komunikácie podniku Pavel Machava.

Súčasný model obchodnej politiky podľa stanoviska spoločnosti reflektuje aj tvrdenia NKÚ o efektívnosti realizácií elektronických aukcií dreva a dražieb dreva, ktoré sa postupne zvyšujú. Lesy SR tiež konštatujú, že ich obchodný model v plnej miere rešpektuje uznesenia vlády SR o podpore domácich spracovateľov, reflektuje a operatívne nastavuje cenovú politiku podľa aktuálnej trhovej situácie a drevnú hmotu speňažuje za najvyššie možné trhové ceny v aktuálnom období s prihliadnutím na sortimentovú (kvalitatívnu) skladbu obchodovanej suroviny.

“Veľmi radi by sme dosiahli speňaženie vyššie aj o 10 eur za kubický meter (m3), nielen o 1 euro za m3, ako tvrdil na tlačovej konferencii predseda NKÚ,” poznamenal Machava s tým, že ceny drevnej hmoty udáva trh, na ktorom sa podnik síce podieľa, ale netvorí ho monopolne. Zdôraznil, že je prioritou predávať drevnú surovinu za maximálne možné trhové ceny a zároveň minimalizovať nekalé praktiky, ktoré môžu byť s takouto činnosťou spojené.

Lesy SR uviedli, že bol spustený proces prípravy, obstarania a implementácie podrobného systému evidencie a sledovania pohybu dreva (PSPD). Momentálne beží obstarávanie na dodávku systému. “Maximálne spresní evidenciu pohybov drevnej hmoty v reálnom čase, identifikuje okamžite adresnosť dodávok dreva, vylepší evidenciu skladového hospodárstva a najdôležitejším faktorom bude aj nová politika realizácie kontroly v celom rozsahu obchodného reťazca,” opísal hovorca.

Štátny podnik zároveň súhlasí s vytvorením mimoriadneho kompenzačného fondu na lesy vládou SR. Ten by ale podľa Lesov SR mal byť prístupný pre všetkých obhospodarovateľov lesov, nielen pre štátne subjekty.

NKÚ sa pri kontrole venoval napríklad aj spôsobu vysúťaženia kamerového protipožiarneho systému ASDS, ktorého dodávku objednal, obstaral a uviedol do obehu manažment bývalého vedenia štátneho podniku. “Vzhľadom na závažné skutočnosti, ktoré podľa NKÚ sprevádzala dodávka tohto systému, s plnou vážnosťou a snahou o čo najväčšiu transparentnosť Lesov SR v očiach širokej verejnosti, sme pripravení poskytnúť plnú súčinnosť pri ďalšej kontrole zameranej práve na túto oblasť,” priblížil Machava.

Lesy SR súčasne zdôraznili, že vítajú realizáciu kontrol NKÚ, pretože pomáhajú lepšie nastavovať procesy. “Vedenie štátneho podniku nesie zodpovednosť za obdobie, ktoré sme vedeli a vieme aktívne manažovať a riadiť, k veciam z uplynulých rokov vieme poskytnúť len relevantné dáta,” poznamenal Machava s tým, že vzhľadom na rozsah správy NKÚ sa ešte Lesy SR k niektorým zisteniam budú priebežne vyjadrovať.

Nedostatky, ktoré majú vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy SR, kontrolou identifikoval NKÚ najmä pri predaji dreva pod trhové ceny, pri rizikových a neefektívnych nájomných zmluvách, pri spôsobe evidencie zásob dreva v expedičných skladoch, pri reklamačných konaniach riešených bez fyzickej obhliadky, ako aj pri procese odpredaja prebytočného majetku, ktorý je zdĺhavý a pre podnik predstavuje správa tohto majetku náklady asi 1 milión eur.

 

TASR            foto LM