Klimatické zmeny ovplyvnia množstvo a kvalitu vody, ktorá prúdi v riekach. Vplyvom klimatických zmien dochádza aj k zmenám zrážok, ich rozdelenia, výparu a odtokových pomerov v povodí. Pre TASR to uviedol Miloš Rusnák z Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Zrážky predovšetkým ovplyvnia množstvo vody v riekach. Kvalita vody je zase ovplyvnená zvýšením teploty, čo vedie aj k zníženiu obsahu živín. “Veľmi často je to spojené s nárastom množstva vodných rastlín,” vysvetľuje Rusnák.

V suchých obdobiach kombinácia vysokej teploty a malého množstva vody ovplyvní stanovištia pre rôzne živočíchy a rastliny. Podľa Rusnáka sa tak zmení celý riečny ekosystém. “Zároveň vodný tok je silne prepojený aj so svojím okolím, takže zmeny v koryte priamo ovplyvňujú aj vegetáciu, ktorá sa nachádza bezprostredne mimo koryta,” hovorí Rusnák. Dodáva, že postupne tak dochádza k zužovaniu koryta rieky alebo jeho zarezávaniu a poklesne hladina podzemnej vody v širšom okolí. Rusnák poznamenal, že to ovplyvňuje dostupnosť rieky nielen pre rastliny a živočíchy, ale aj pre človeka.

Klimatické zmeny ovplyvnia aj brehy riek. “Vplyvom zmeny odtokových pomerov dôjde k zužovaniu korýt, a tým aj ich prietočnej kapacity vplyvom zarastania koryta vegetáciou. Naopak, v čase povodní rieka bude podmývať brehy a dôjde k presúvaniu koryta,” približuje Rusnák. Tieto zmeny a nedostatok vody podľa Rusnáka ovplyvnia druhové zloženie rastlín na brehoch. Postupne na brehoch začnú rásť druhy rastlín, ktoré budú menej náročné na vodu, povedal.

TASR 23.3.2020

foto LM