Zákonom č. 75/2021 Z. z. sa zrušujú základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska ktoré sú nahradené príslušne relevantnou európskou a slovenskou normou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a takisto sa zrušujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried (tzv. hviezdičky) bez adekvátnej obnovy, resp. náhrady. Cestovateľ – turista – ostáva bez podstatných všeobecne záväzných pravidiel a informácií o kvalite a vybavení zariadení na ubytovanie, stravovanie a poskytovanie doplnkových služieb v turizme vhodných pre realizovanie krátkodobého i dlhodobého turizmu na Slovensku.

Zákonom č. 75/2021 Z. z. ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v rámci ktorého podľa Čl. II zákona č. 75/2021 Z. z. v spojení s § 80ai zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, s účinnosťou od 19.02.2021 sa zrušuje. Domáci a medzinárodný turista i občan na Slovensku od 19.02.2021 sa stáva podľa jednoznačného rozpoznania zariadení označených počtom hviezdičiek a súvisiaceho základného vybavenia obývacej izby alebo kajuty a doplnkových služieb v turizme neinformovaným a bez adekvátnej všeobecne záväznej normy. Významná k rozpoznaniu vybavenia a služieb slúžila obsažná príloha predmetnej vyhlášky obsahujúca podstatné vybavenie ubytovacích zariadení aj so službami spoločensko-zábavnými, pre deti, wellness, kongresy a pod.

reštaurácia *** foto: Juraj Kerekeš

Podľa Slovenskej asociácie hotelov a reštaurácií (SAHR) nadobudnutím účinnosti zrušenia zákona č. 371/2019 Z. z. budú zariadenia detských ihrísk, ktoré spĺňajú definíciu výrobku, spadať pod smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá je transponovaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Vo veci zrušenia Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z. sa adekvátna náhrada nepredpokladá a údajne úroveň ochrany spotrebiteľa sa nezníži. Naďalej sú v platnosti predpisy, ktorých účelom je chrániť spotrebiteľa v rôznych oblastiach poskytovaných služieb. Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu ustanovuje informovanie predávajúceho prostredníctvom vyplneného informačného formulára; uzatvorenie zmluvy na pobytové obdobie; možnosť odstúpenia od zmluvy; sankcie pre predávajúceho a pod.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia ustanovuje, že ubytovacím zariadením pre cestovný ruch je budova alebo jej časť v ktorej sa verejnosti poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby; že ubytovacie zariadenie je aj sezónne poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku; musí mať zabezpečené dostatočné množstvo tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody; izbu možno vybaviť poschodovými posteľami; v ubytovacích zariadeniach musia byť zriadené zariadenia na osobnú hygienu, ktorými sú  umyvárne a záchody so samostatným vchodom alebo spoločné umyvárne a záchody pre viac ubytovacích miestností oddelené pre mužov a ženy; všetky priestory ubytovacieho zariadenia musia byť denne upratované; zariadenia na osobnú hygienu denne umývané a dezinfikované; rozmery izby a podkrovia a objem vzduchu na jedného ubytovaného je najmenej 13 m3; ustanovuje parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vybraných priestoroch ako sú WC, kúpeľne, umyvárne, schodiská, miestnosti pre upratovačky, denné miestnosti; parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre priestory v saunách, soláriách alebo umelých kúpaliskách; základné požiadavky na osvetlenie a pod.

Záujemca (cestovateľ – turista – klient – návštevník) a občan Slovenska od 19.02.2021 nerozozná adekvátne vybavenie ubytovacieho zariadenia podľa kategórií, resp. hviezdiček: hotel garni 1*- 3*, hotel horský 1*- 3*, hotel kongresový 3*- 5*, hotel wellness 3* – 5*, hotel kúpeľnícky 3* – 5*, hotel boutique 4* – 5*, hotel apartmánový 1* – 3*, motel 1* – 4*, botel 1* – 3*, penzión 1* – 3*, apartmánový dom 2* – 3*, turistická ubytovňa 1* – 2*, chatová osada 1* – 3*, kemping 1* – 4*, minikemp 2* – 4* alebo ubytovania v súkromí (izba, objekt, prázdninový byt) 1* – 3*. Prostredníctvom prílohy k Vyhláške MH SR č. 277/2008 Z. z.  mal možnosť osobitne nadobudnúť vedomosť podstatného poskytovania obsahu a vybavenia zariadení ubytovacích, prípadne stravovacích a doplnkových služieb subjektov pôsobiacich v turizme pri orientácii výberu vyhovujúceho zariadenia na Slovensku.

Bola zneužitá norma o bezpečnosti detského ihriska ako aj hrajúce sa deti, resp. Živnostenský zákon, aby sa kategorizácia ubytovacích zariadení na Slovensku zrušila? Podstatne pre rekreáciu a uplatnenie voľnočasových aktivít turistov, rodičov s deťmi, resp. seniorov s vnúčencami v rámci domáceho turizmu spravidla vyberali kategorizáciu ubytovania a vhodnosť vybavenia ubytovacích a stravovacích zariadení s doplnkovými službami na Slovensku k všestrannej spokojnosti pomocou hviezdičiek. Vzniká v súčasnosti riziko, že vlastník alebo prevádzkovateľ ubytovacieho, resp. stravovacieho zariadenia si ho môže označiť a charakterizovať rozsahom a úrovňou poskytovaných služieb akokoľvek svojvoľne?! Záujemca o ubytovanie môže byť vybavením a službami napr. vstupné priestory, pohostinské odbytové strediská – reštaurácie, pohostinské služby, vybavenosť hygienických zariadení, výmena bielizne, spoločenské priestory, služby pre deti, vybavenosť izieb, vybavenosť kuchynky, kuchynský kútik, wellness, kúpalisko, kongresové služby, zariadenia pre športové aktivity, zariadenia pre spoločensko-zábavné služby a pod. pri reálnom styku nepríjemne prekvapený a možno aj „podvedený“ a okrem iného aj z dôvodu prípadného efektívneho riešenia legislatívneho opodstatnenia reklamačných procesov.

Podstatne pre rekreáciu a uplatnenie voľnočasových aktivít turistov, rodičov s deťmi, resp. starých rodičov s vnúčencami v rámci viacdenného turizmu sa spravidla vyberalo ubytovanie podľa počtu hviezdičiek, ako aj želateľná vhodnosť vybavenia ubytovacích a stravovacích zariadení s doplnkovými službami na Slovensku k všestrannej spokojnosti. Ubytovanie je po letenkách pre mnohých najväčšou položkou. Snaha ušetriť, ale zároveň hľadať možnosti ako si užiť rekreáciu bez toho, aby sa spalo v spacákoch, jedli konzervy a zdieľali izbu a kúpeľňu s ďalšími ľuďmi. Kategorizáciu a klasifikáciu ubytovacích zariadení v zmysle Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z. nám „závideli“ zahraniční poskytovatelia ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb významne zo zahraničných horských a prímorských turistických destinácií.

kongresový hotel **** foto: Juraj Kerekeš

SAHR uvádza možnú adekvátnu náhradu na Slovensku so zapojením sa do systému Hotelstars Únie (HSÚ). Pod záštitou HOTREC – Hospitality Europe boli vytvorené hotelové asociácie v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Holandsku, Švédsku a Švajčiarsku  roku 2009. Medzitým k „Hviezdnej rodine“ sa pridali: Estónsko (2011), Lotyšsko (2011), Litva (2011), Luxembursko (2011), Malta (2012), Belgicko (2013), Dánsko (2013), Grécko (2013), Lichtenštajnsko (2015) a Slovinsko (2017), t.j. 17 členských krajín. Členovia HSÚ podnikajú náročný krok na ceste k európskej klasifikácii hotelov s uplatnením „21 princípov HOTREC“ pre preskúmanie a ustanovenie národných a regionálnych systémov klasifikácie hotelov v Európe. Každých päť až šesť rokov sú kritériá klasifikácie hotelov revidované tak, aby sa mohli rozvíjať a modernizovať v súlade s potrebami hostí – turistov – ako aj požiadavkami trhu.

Hviezdičky od 1* až 5* sú nevyhnutnou a základnou požiadavkou. Nový katalóg klasifikácií pre roky 2021 – 2025 je znížený z 270 na 247 kritérií a je flexibilnejší a transparentnejší. Revízia otvorila systém moderným hotelovým konceptom a uľahčila cestu všadeprítomnej digitalizácie do hotelov. Či už vo forme modernej komunikácie, technológie na recepcii a na izbe, zábavnej elektroniky pre hostí alebo samoobslužné IT s možnosťou registrácie a odhlásenia. Pri revízii zohral významnú úlohu aj aspekt udržateľnosti rozvoja procesu. Nový katalóg podporuje klasifikované hotely tak, aby sa pripojili a používali štítky udržateľnosti a certifikáty, ako aj ponúka svojim hosťom výnimku z denného upratovania izieb a výmeny posteľnej bielizne, inštalácie nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá alebo používanie v kúpeľni menej plastových obalov. Z dôvodu pandémie Covid-19 môžu platiť špeciálne povinnosti týkajúce sa čistiacich a hygienických opatrení. Členstvo v Hotelstars Union je otvorené ďalším členom v HOTREC. Spoločná klasifikácia hotelov je dynamický systém pričom kritériá a postupy sú pravidelne kontrolované a vyvíjané podľa očakávania hostí a turistov. S novým katalógom klasifikácie hotelov ponúka Hotelstars Union moderný a transparentný počet hviezdičiek pre viac ako 22 000 klasifikovaných hotelov ako aj 1,2 milióna izieb v celej Európe.

izba v penzióne ** foto: Juraj Kerekeš

Na Slovensku od 1. júla 2016 bol zavedený Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR) s certifikáciou I. stupňa a II. stupňa kvality služieb v turizme. Podľa štandardov kvality je zatiaľ možné získať certifikát v nasledujúcich službách: ubytovanie, gastronómia, zimné lyžiarske strediská, aquaparky a kúpaliská, sprievodcovské služby a turistické informačné centrá. SSKS CR vychádza z jednoduchých zásad riadenia kvality, ktorých základom je poznanie potrieb zákazníka – turistu – a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v subjektoch pôsobiacich v turizme. Zapojenie subjektov do systému im umožní získať odborné znalosti a praktické skúsenosti z oblasti riadenia kvality v službách, ktoré môžu ďalej využiť pri vlastnom rozvoji. Špeciálna webová stránka www.systemkvalitycr.sk by mala poskytovať všetky potrebné informácie a zoznam subjektov, ktoré certifikát kvality už získali, avšak žiaľ je dlhodobo nedostupná. Podľa prístupných informácií SSKS CR využilo iba 20 subjektov pôsobiacich v turizme.

Vzhľadom na neodvrátiteľnú celosvetovú požiadavku Svetovej organizácia turizmu (UNWTO) a Európskej komisie turizmu (ETC) na obnovu odolného a udržateľného rozvoja domáceho a medzinárodného turizmu sa javí bezodkladne spracovať a uviesť do reality inovované a moderné všeobecne záväzné pravidlá klasifikácie, kategorizácie a charakteristiky vybavenosti ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb v turizme podľa očakávania hostí a turistov na Slovensku. Takisto sa javí urýchliť a „oživiť“ možnosť certifikovania subjektov pôsobiacich v turizme na Slovensku s uplatňovaním SSKS CR.

Aktuálna pandemická situácia ponúka slovenským poskytovateľom služieb v turizme možnosť pritiahnuť záujem o slovenského turistu. Príchod turistov zo zahraničia bude závisieť od ochranných protipandemických opatreniach krajiny. V rozhodnutiach, ktoré zásadne ovplyvňujú turizmus, by sa pri zachovaní faktorov bezpečnosti mali brať do úvahy aj potreby sektoru turizmu, ak nemá dôjsť k jeho úplnej deštrukcii. Vítaná je v tomto kontexte intenzívnejšia komunikácia so zainteresovanými predstaviteľmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni s predstaviteľmi inštitúcií v sektore turizmu s cieľom uspokojiť očakávania, požiadavky a záujmy turistov, zmierniť dopad pandemickej krízy na ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v turizme, uplatniť relevantné ciele udržateľného rozvoja turizmu v interakcii s Agendou 2030, realizovať efektívnu obnovu domáceho a medzinárodného turizmu na Slovensku.

V Bratislave 01.03.2021

 

Ing. Juraj Kerekeš, hosť. prof.

odborník z praxe v turizme

osobnosť cestovného ruchu SR

redakčná úprava a titulné foto – Land Media