Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020 5.3.2019