Svetový deň vidieckych žien bol vyhlásený v roku 1995 na pekinskej konferencii venovanej problematike žien. Oslavuje sa 15. októbra pod záštitou OSN a je príležitosťou na uznanie práve vidieckych žien. Na Slovensku od roku 2002 .Je mnoho žien na vidieku, ktoré sú obdarené výnimočnými schopnosťami, sú pre nás ostatných nevyčerpateľným zdrojom inovácií, nadšenia, energie. Mnohokrát si ich výnimočnosť neuvedomujeme a berieme ju ako samozrejmosť. A práve tieto ženy vytvárajú na vidieku atmosféru, aby bol vidiek lákavým a atraktívnejším pre mladé generácie.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE VIDIECKA ŽENA ROKA – LÍDERKA 2021

1. žena roka – aktivistka – Eva Abrahámová
– druhé miesto – aktivistka – Bernadeta Kažimírová
– tretie miesto – aktivistka – Mgr. Tatiana Klempová
2. žena roka – politička – Mgr. Blažena Felvidékyová
3. žena roka – podnikateľka – Ing. Martina Luptáková
4. žena roka – remeselníčka – Oľga Bajanová

Dve mimoriadne ocenenia:
Mgr. Anna Petričová – Bardejov
Kolektív ZO JDS Štiavnické Bane,

AKTIVISTKA – Eva Abrahámová , Trnavá Hora, vek 49 rokov .

Nomináciu podal starosta obce Mgr. Pavel Kravec. Eva Abrahamová sa od svojich 15 rokov venovala práci v Dobrovoľnom hasičskom zbore (DHZ) Trnavá Hora – Jalná ako radová členka. Od2009 sa Eva znovu vrátila k aktivitám v DHZ, v ktorom sa veľmi rýchlo stala nepísanou líderkou, ktorá videla, že DHZ síce funguje, ale za slabých materiálovo technických podmienok a s konkurenciou sa nemôžu vôbec porovnať. Dokázala nadchnúť mládež, aby vstúpili do DHZ, aby okrem príprav na súťaže a pomoci obci začali na brigádach zarábať na zlepšenie materiálového a technického vybavenia DHZ – nové prúdnice, hadice, dresy, úprava mašiny a dokonca si kúpili za pomoci sponzora a svojich zárobkov aj novú striekačku. Skrátka DHZ zásluhou Evky je tam kde ich momentálne obec a občania potrebujú. Dnes už Evka odovzdala vedenie DHZ mladším, ale jej osobnosť má taký veľký vplyv na mládež, že mnoho krát sa ani nevie, či DHZ velí ona ale jej nasledovník Tomáš, hoci ona, a to jej slúži na česť, sa snaží držať v úzadí, aby dala príležitosť mladým ľuďom.

DRUHÉ MIESTO – Bernadeta Kažimírová, Ruskov, vek 67 rokov.

Nomináciu podala pani Ing. Eva Bibenová, členka ŽSS OLŠAVA Ruskov. Pani Kažimírová je aktívna dôchodkyňa. Neustále sa angažuje v kultúrno-spoločenskom živote Je predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) v Ruskove, predsedníčka Okresnej organizácie JDS Košice-okolie, členka Predsedníctva Krajskej organizácie JDS Košický kraj, členka Republikovej rady JDS za Košický kraj. Venuje sa aj folklóru. Je predsedníčkou Občianskeho združenia „Ženská spevácka skupina Olšava“ Ruskova zároveň i vedúcou tejto seniorskej folklórnej skupiny. Z príležitosti 10. výročia založenia skupiny v r. 2014 , vydala knihu „A dolu Ruskovom voda kameň ňeše…”.Betka má neuveriteľne veľa energie, dobrých tvorivých nápadov, ale aj organizačných schopností . Založila dievčenskú folklórnu spevácku skupinu PAJTAŠKI v Ruskove. Od októbra r. 2021 pracuje na pozvanie riaditeľky Materskej školy v Ruskove aj s deťmi v škôlke ako správna „východniarka“ konštatujem:„ Ta darmo, šikovna je. Teľo ma funkcioh, jak šaľeni  kalapoh !“

TRETIE MIESTO – Mgr. Tatiana Klempová Bzince pod Javorinou, vek 37 rokov.

Nomináciu podal starosta obce Ing. Dušan Málik. Nominovaná sa angažuje v oblasti ochrany životného prostredia ako i v kultúrno-spoločenských a športových aktivitách. Založila občianske združenie Medze, ktoré sa zaoberá najmä zveľaďovaním okolia a zlepšovaním životného prostredia. Vďaka entuziazmu nominovanej spoločne s ďalšími nadšencami brigádnicky vyčistili zarastené pasienky a vysadili množstvo ovocných stromkov starých odrôd v časti Hôrka, aby sa zachovali aj pre ďalšie generácie. Vznikol tu komunitný sad, ktorý sa stal opäť miestom prechádzok a stretávania. Nominovaná bola tiež úspešná vo viacerých malých projektoch. Získala finančné prostriedky na pravidelné premietanie „LETNÉHO KINA“v amfiteátri pri obecnom úrade, kde občania mohli vidieť v posledných rokoch zaujímavé filmy českej, slovenskej a európskej kinematografie. Počas zimných mesiacov organizuje premietanie filmov pre deti v miestnej knižnici. Získaním finančných prostriedkov z grantov spoločne s ďalšími mamičkami z obce vybudovala náučný chodník pre deti v časti Priečne Járky. Organizuje MDD pre deti z obce i miestnych častí. Pravidelne organizuje remeselnícke vianočné trhy, ktoré sú spojené s príchodom Mikuláša do obce. Pani Klempová žije v našej obci necelých 9 rokov, vidieť však, že
Bzince prijala za svoj domov a snaží sa život v nich robiť lepší pre všetkých.

POLITIČKA – Mgr. Blažena Felvidékyová, Radava, vek 60 rokov

Nomináciu podal starosta obce Ing. Marián Chrenko Mgr. Blažena Felvidékyová Od roku 1998 poslankyňou Obecného zastupiteľstva v Radave. Aktívne pomáha pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou. Je spoluzakladateľkou a členkou Občianskeho združenia „Za krajšiu Radavu“ od jeho založenia v roku2008. Už niekoľko rokov je iniciátorkou a dušou organizačného tímu podujatí „Život na dedine“ a „Požitavský kelkýš“, ktoré prispievajú k propagácií zvykov a kultúrnych gastronomických tradícií nášho regiónu najmä medzi mladými ľuďmi. Od roku 2018 je predsedníčkou Občianskeho združenia „Radavanka“, ktoré založila spolu s členmi folklórneho súboru Radavanka, ktorého je súčasťou. V roku 2017 Mgr. Blažena Felvidékyová bola za svoj prínos k rozvoju obce ocenená Cenou obce Radava. V profesijnom živote pôsobí Mgr. Blažena Felvidékyová ako učiteľka na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Najlepšie sa cíti zakatedrou, lebo má veľmi rada prácu s mladými a dennodenne odovzdáva svoje vedomostí a zručností ďalším generáciám žiakov – budúcim odborníkom v gastronómii. Medzi najvýznamnejšie patrí získanie významnej profesionálnej ceny „GURMAN AWARD 2015“ -Someliér roka 2015

PODNIKATEĽKA – Ing. Martina Luptáková, Boroviny-Krvavník, Zvolenská Slatina, vek 43

Riaditeľka Poľnohospodárskeho družstva v Lieskovci. Nomináciu podala kolegyňa Veronika Melegová. Príchod Ing. Luptákovej Martiny v roku 2015 na PD Lieskovec priniesol celý rad pozitívnych zmien. Na úseku rastlinnej výroby sa aj jej pričinením rozšírilo spektrum pestovaných plodín. Začali sme s pestovaním slnečnice / s úrodami okolo 3 t/ha/, cukrovej kukurice na samozber cesnaku a aj netradičných plodín, facélie a reďkvi olejnej na semeno.
Najviac zmien prišlo v živočíšnej výrobe. Začali sme s chovom mangalíc, nosníc, zvýšila sa dojivosť kráv, ale najviac zviditeľnila PD zahájením spracovania vlastnej produkcie mlieka na nite, syry, mlieko a predajom vo vlastnom obchode. Rozbehla predaj vajíčok, mliečnych a mäsových výrobkov formou ambulantného predaja dodávok v rámci celého Slovenska. Ďalším spropagovaním výroby na PD sú Farmárske dni, kde sa predstavuje technika aj výroba na PD. Taktiež pritiahla deti zo škôl na dni otvorených dverí, kde sa zoznámia s výrobou potravín na družstvách.

REMESELNÍČKA – Oľga Bajanová, Rybník , vek 77 rokov

Nomináciu podala starostka obce Ing. Daniela Trňanová Pani Oľga Bajanová po ukončení práce v blízkom závode SES Tlmače , dlhé desaťročia sa venuje zachovaniu dávnych a historických spôsobov života na vidieku. Žije v obci Rybník, ktorý sa nachádza v regióne Tekov. História obce bola po celé stáročia veľmi bohatá, a preto túžbou p. Bajanovej bolo zriadenie „Ľudového domu ,aby sa zachovalo- zachránilo to pôvodné -starodávne a tradičné. S podporou obce sa jej sen splnil a ľudový dom sa stal súčasťou jej života. 20 rokov bola predsedníčkou miestnej organizácie Matici Slovenskej v obci, ktorú aktívne rozvíjala. Aj po odovzdaní funkcie naďalej aktívne pracuje a zúčastňuje sa rôznych podujatí. Medzi záľuby patria už niekoľko desaťročí tradičné ľudové remeslo – od tradičných stavebných prác, šlichtenie podláh čo už málo žien pozná, tkanie, opravu krojov, prezentácia príprav tradičných jedál, ako sú perky, kaše, je odborníčkou na prípravu „keltýšu“, starodávneho jedla, pestuje rôzne druhy byliniek, rastlín a venuje sa bylinkárstvu. Od roku 2005 Ľudový dom slúži pre občanov. Pani Bajanová organizuje rôzne aktivity , úpravy a podujatia podľa ročného obdobia.

Komisia sa rozhodla udeliť za aktivity spolupráce v regiónoch a podpory obnovy života na vidieku a vidieckych a okrajových oblastiach Slovenska aj dve mimoriadne ocenenia:

1. Mgr. Anna Petričová, Bardejov, vek 79 rokov .Za podporu rozvoja vidieka, medzigeneračnej spolupráce a rozvoj aktivít na vidieku, vrátane obnovy a uchovania tradícií, zvykov a ľudových remesiel obyvateľmi Prešovského kraja.

2.Kolektív ZO JDS Štiavnické Bane, za rozvoj aktivít pre seniorov na vidieku, ktorí po ukončení pracovného pomeru, často sa nevedia prispôsobiť súčasným zmenám najmä v oblasti informatiky

zdroj: Vidiecky parlament na Slovensku