Od  9.mája do 12.júna sa môžu obyvatelia mesta Poprad v rámci Jarného upratovania bezplatne zbaviť drobného stavebného odpadu a objemového odpadu z domácností.  Veľkoobjemové kontajnery (VOK-y) budú pristavené na jednotlivých stanovištiach v zmysle stanoveného harmonogramu po celom meste a jeho mestských častiach.

Počas jarného upratovania bude priebežne po meste rozostavených vždy desať VOKO-v a obyvatelia jednotlivých lokalít budú mať zhruba týždeň nato, aby sa bezplatne zbavili drobného stavebného odpadu a  objemového odpadu, ako sú staré nábytky, okná, dvere a pod.. Do VOKO-v nepatrí elektroodpad a ani nebezpečný odpad. Ako informovala Klára Gáliková zo spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o, počas jarného upratovania sa môžu občania zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene.

S jarným upratovaním sa v meste Poprad začne 9.mája v lokalitách Veľká a Kvetnica, od 15. mája sa VOK-y presunú na sídlisko JUH I, II a do Spišskej Soboty.  VOK-y sa postupne dostanú aj na sídlisko Juh III, Juh V, Juh VI, Západ, do mestskej časti Stráže a Matejoviec a do Starého mesta. Pristavené veľkoobjemové kontajnery VOK-y sú určené pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady.

Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.  Občania mesta Poprad môžu celoročne bezplatne využívať aj zberné centrá na L. Svobodu a na Ul. Hraničnej.

Radoslava Novotná